Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Resultatperioden i Europa motsvarade marknadens förväntningar

Resultatperioden i Europa motsvarade marknadens förväntningar

Den 14 augusti 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

På den europeiska aktiemarknaden infaller resultatperioden för det andra kvartalet i huvudsak i månadsskiftet juli–augusti, varefter Centraleuropa i stort sett går på semester. När merparten av bolagen har hunnit rapportera är det ett bra tillfälle att göra iakttagelser och dra slutsatser av resultatperiodens skörd.

Inför resultatperioden sjönk den förväntade resultattillväxten på marknadsnivå en aning, men efter rapporterna har den återgått till sin trendnivå. De rapporterade resultaten har i genomsnitt varit bättre än förväntningarna, även om resultattillväxten på marknadsnivå är måttlig. En övergripande observation är att många bolag har rapporterat ett resultat som har varit mycket nära eller bättre än förväntningarna, men kommentarerna om förväntningarna för slutet av året har varit försiktiga. I genomsnitt har kursreaktionerna på överskridningarna varit måttliga, men besvikelserna har bestraffats med tydliga kursnedgångar. 

Oro för orderstockarnas utveckling återspeglas i kurserna

I Europa har vi sett en stark resultattillväxt bland annat inom bank- och teknologisektorerna, medan utvecklingen har varit svag inom i synnerhet råvarudrivna branscher, såsom energi- och råvarusektorn.

Inom industrisektorn sjönk flera bolag som rapporterade ett rimligt eller bra resultat i förhållande till förväntningarna på resultatdagen till följd av marknadens missnöje med orderstockens utveckling. I efterdyningarna efter pandemin har orderböckerna i många industribolag varit rätt fulla, samtidigt som lagernivåerna i många leveranskedjor är högre än normalt. Orderingången till exempel i Siemens centrala segment Digital Industry var svag, långt på grund av de kinesiska kundernas fortsatt höga lagernivåer. 

I Europa har vi sett en stark resultattillväxt bland annat inom bank- och teknologisektorerna, medan utvecklingen har varit svag inom i synnerhet råvarudrivna branscher, såsom energi- och råvarusektorn.

Inom teknologisektorn är efterfrågebilden fortsatt tudelad för de europeiska halvledartillverkarna. Enligt bolagen utvecklas efterfrågan på halvledarkomponenter för produkter relaterade till den gröna omställningen kraftigt, samtidigt som efterfrågan på exempelvis halvledare till datorer och konsumentprodukter är fortsatt svag. Efterfrågan på produkter från den så kallade traditionella bilindustrin ligger däremellan. De långsiktiga utsikterna för efterfrågan på halvledarkomponenter är fortfarande starka, och bolagens förtroende för detta återspeglas också i nya investeringsbeslut. I samband med resultatpubliceringen meddelade till exempel det tyska Infineon om en betydande nyinvestering på fabriken i Malaysia.

Banker och lyxbolag klarar sig bra

När det gäller banksektorn ökar resultaten till följd av den högre räntenivån och således ökade ränteintäkterna. Bolagens lönsamhet har inte varit så här god på många år. Värderingen av bankaktier ligger generellt på en måttlig nivå. Samtidigt är de europeiska bankernas balansräkningar i gott skick och bankerna är generellt sätt väl kapitaliserade. Den kortvariga och till stor del sentimentdrivna mini-bankkrisen i våras visade sig vara ett övergående fenomen.

Inom lyxvarubolag har tillväxten varit fortsatt stark. Vad gäller olika regioner har efterfrågan varit mjuk bland de amerikanska konsumenterna, vilket redan kunde skönjas i samband med det första kvartalets rapporter. I Europa har tillväxten fortsatt på en god nivå, vilket också stöds av sommarens livliga turism. I Asien och Kina har tillväxten varit fortsatt stark. Turismen bland kinesiska konsumenter är fortfarande liten jämfört med situationen för några år sedan, och när den kinesiska turismen återigen tilltar kommer detta också att vara en faktor som stöder efterfrågan på lyxvaror.

Starka kvalitetsbolag har ett försprång inför slutet av året

Resultatutvecklingen för bolagen i energi- och råvarusektorerna påverkas av olje- och råvarupriserna som sjunkit från i fjol. Trots detta har kursreaktionerna i energisektorn varit relativt måttliga. Inom råvarusektorn däremot publicerade en stor del av kemikaliebolagen resultatvarningar under sommaren redan före resultatperioden. Det har uppstått en luftgrop i efterfrågan då kemikaliebolagens kunder har sålt av sina lager som hopade sig under pandemin och samtidigt väntat på att priserna på kemikalier ska sjunka.

En normalisering av lagernivåerna tar sin tid, men på sikt är luftgropar i regel ett övergående fenomen. Under slutet av året då inflationen avtar kommer placerarnas intresse att riktas mot hur bolagens resultatmarginaler utvecklas i ett ekonomiskt klimat där prishöjningar kan vara svårare. Kvalitetsbolag med goda resultatmarginaler samt stark marknadsposition och prissättningsförmåga har ett gott utgångsläge i detta avseende.