Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktia Aktieobligation Finland II är en sällsynt kapitalskyddad placering som är möjlig tack vare det exceptionella marknadsläget

Aktia Aktieobligation Finland II är en sällsynt kapitalskyddad placering som är möjlig tack vare det exceptionella marknadsläget

Den 21 augusti 2023

Aktia Aktieobligation Finland II, som är bunden till OMX Helsinki 25-indexet, erbjuder placeraren en sällsynt 3 x 100 %: 100 % kapitalskydd, 100 % avkastningsfaktor och 100 % teckningspris. Placeringen kan tecknas fram till 22.9.2023.

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte är Aktias kund, boka en tid här

– Stjärnorna står just nu ovanligt rätt för att kunna göra en kapitalskyddad aktieobligation, huvudsakligen tack vare att räntorna stigit, säger Thomas Lindholm, Aktias ansvariga direktör för personkunders sparande och placeringar. 

Det gynnsamma marknadsklimatet har möjliggjort en placeringsprodukt vars kapitalskydd är 100 %, preliminära avkastningsfaktor 100 % och vars teckningspris inte innehåller en överkurs och också är 100 %. 

– En sällsynt 3 x 100 % alltså, som jag inte kan minnas att det tidigare gjorts på den finländska aktiemarknaden, konstaterar Lindholm. 

Aktia Aktieobligation Finland II är en femårig placering utvecklad för att behållas under hela perioden. Placeraren får möjlighet till hela den eventuella uppgången på referensmarknaden utan risk för att förlora kapitalet. Som referenstillgång används OMX Helsinki 25-indexet som består av de största bolagen på Helsingforsbörsen. 

Prisindexet tar i beaktande aktiernas kursutveckling, men beaktar inte dividender som bolagen betalar ut. Placeraren drar alltså under placeringens löptid inte nytta av traditionellt utbetalda dividender men å andra sidan möjliggör de en hög avkastningsfaktor för den möjliga uppgången i aktiekurserna.  Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och förknippas med en emittentrisk. 

Kapitalskyddade placeringsprodukter är enligt Lindholm i grunden ränteplaceringar och därför beroende av lämpliga marknadsomständigheter. 

– Ränteavkastningen betalas inte ut, utan med den köps en option som ger rätt att delta i uppgångar på aktiemarknaden. Ju högre räntenivå, desto mer pengar finns att använda för optionen, vilket i sin tur möjliggör en högre avkastningsfaktor för placeringen. Här hjälper också att aktiemarknadens volatilitet sjunkit från sin toppnivå, vilket gör optionen förmånligare.

Den finländska aktiemarknaden är just nu exceptionellt intressant 

Helsingforsbörsens utveckling har under det senaste året varit svagare än den övriga världens och exempelvis med P/E-tal mätt är aktierna på Helsingforsbörsen just nu tämligen förmånliga i förhållande till sin historia. 

– Om man läser Kauppalehti och andra, vet man att det skrivits mycket om att den finländska aktiemarknaden varit svag i år och allmänt legat efter de övriga marknaderna, konstaterar Paavo Ahonen, portföljförvaltare på Aktia. 

– Själv tänker jag som så, att när värderingsnivån är låg i förhållande till vad den på lång sikt varit, pekar alla tecken på att det inte alls är tokigt för den långsiktiga placeraren att investera i finländska aktier.

När värderingsnivån är låg i förhållande till vad den på lång sikt varit, pekar alla tecken på att det inte alls är tokigt för den långsiktiga placeraren att investera i finländska aktier.

Enskilda faktorer förklarar kursnedgångarna 

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska prognoserna påverkar förstås alla bolag, men bakom den svaga utvecklingen för många av bolagen på Helsingforsbörsen kan man enligt Ahonen se enskilda faktorer. 

– Om vi tittar på de branscher som klarat sig sämre under början av året är skogsindustrin ett tydligt tema. Till exempel UPM, Stora Enso och Metsä Board är bolag som efter förra årets starka marknadsläge och starka cykel nu befinner sig i en försvagad cykel och därför är också deras resultatutveckling just nu svagare.

Ett annat exempel är Nokia vars långsiktiga lönsamhetsutsikt enligt Ahonen är tämligen god även om bland annat problemen på de amerikanska marknaderna just nu pressar ner resultatet mer än väntat. 

Också Neste, som under de senaste åren tack vare sin affärsverksamhet kring förnybart bränsle varit en stjärnaktie, har nu sjunkit. Bolaget har även globalt varit en föregångare inom grönt bränsle. Under nästa år träder ny konkurrens och nya utbud in på marknaden vilket enligt Ahonen rentav skapat lite för mycket oro bland placerarna. 

– Neste startar nya intressanta affärsverksamheter på det här området. Till exempel det förnybara flygplansbränslet håller på att växa och där finns en enorm potential.

– Enskilda bolag som gått ner är till exempel Kojamo. De höjda räntorna påverkar fastighetsmarknaden vilket pressar ner bolagets aktie. Så visst är det många nedgångar samtidigt, men aktierna har gått ner av olika orsaker, summerar Ahonen. 

Många vill investera i Finland, och med all orsak

– Det finns såklart också sådana som går motströms, till exempel finansieringssektorn. Nordea gör just nu bra resultat och aktien har klarat sig bättre än många andra stora bolags. Också många av maskinverkstadsaktierna har klarat sig bra även om placerarna där är nervösa för en eventuell ändring mot en svagare riktning. Till exempel Valmet, som har stora kunder i skogsindustrin, har gått ned i och med den senaste tidens svaga situation i kundbranschen.

Den finländska aktiemarknaden har på lång sikt erbjudit en väldigt bra, rentav utmärkt, avkastning jämfört med vilken annan aktiemarknad som helst. 

Ahonen påminner om att den finländska aktiemarknaden på lång sikt erbjudit en väldigt bra, rentav utmärkt, avkastning jämfört med vilken annan aktiemarknad som helst. 

– Många finländare vill investera i Finland och här finns intressanta bolag av hög kvalitet. Vi har fina maskinverkstadsbolag som deltar i rådande och kommande megatrender och erbjuder goda lönsamhetsutsikter. Också skogsbolagen har lyckats förnya sig i takt med att förfrågan på papper minskar. Jag skulle inte heller tveka på att de klarar sig på lång sikt.

Kombinationslösningar ger intressanta möjligheter för olika placeringsbehov 

Särskilt för den trygghetssökande placeraren erbjuder aktieobligationen enligt Lindholm en möjlighet att bygga intressanta helhetspaket. Till exempel genom att kombinera den kapitalskyddade placeringen med en tidsbunden deposition kan man bygga en kombinationslösning vars avkastning är positiv oberoende av hur det går på aktiemarknaden. 

Genom att kombinera den kapitalskyddade placeringen med en tidsbunden deposition kan man bygga en kombinationslösning vars avkastning är positiv oberoende av hur det går på aktiemarknaden. 

– Vi tänker oss att hälften av kapitalet placeras i den här kapitalskyddade aktieobligationen och den andra halvan i en placeringsdeposition. Placeringsdepositionens avkastning är just nu 4 %. Om då Helsingforsbörsen under fem år går upp får man dessutom med aktieobligationen 100 % av uppgången i referensindexet. Om det skulle gå så att aktieindexet sjunker får man ändå tillbaka 100 % av det placerade kapitalet tack vare kapitalskyddet och via depositionsräntan blir det oavsett avkastning på placeringen, beskriver Lindholm. 

Istället för en deposition kan man om man vill kombinera aktieobligationen med till exempel en placering i räntefonder vars avkastningsförväntningar just nu är tämligen intressanta, i bästa fall rentav på samma nivå som avkastningen för aktiemarknaden på lång sikt. 

– Nu tycker jag inte riktigt mera att det finns några argument för att låta extrapengar ligga på brukskontot.

Aktia Aktieobligation Finland II kan tecknas 21.8-22.9.2023. Minimiteckningen är 5 000 euro.

Läs mer om placeringen

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Aktia Aktieobligation Finland II är ett 5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Barclays Bank PLC. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag. Kapitalskyddet omfattar inte teckningsprovisionen. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.