Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Marknaden styrs av motsatta krafter

Marknaden styrs av motsatta krafter

Den 28 augusti 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Innevarande år har präglats starkt av en förväntan på recession. Den höga inflationen och den åtföljande snabba åtstramningen av penningpolitiken har historiskt sett förknippats med en oundviklig recession. Den här gången har dock väntan på recessionen hela tiden skjutits fram eftersom den privata konsumtionen har varit fortsatt stark. Under sommaren verkar förväntningarna i allt högre grad ha vänt sig mot en s.k. mjuklandning eller till och med mot accelererad tillväxt. Recessionsrisken är dock fortfarande förhöjd, även om det finns starka krafter som drar i motsatt riktning.

De starkaste argumenten för en recession är högre levnadskostnader och högre räntor. Nästan alla varor och tjänster har blivit betydligt dyrare, och även om inflationen, dvs. prisändringstakten, har avtagit och fortsätter att avta, är kostnadsnivån nu betydligt högre än tidigare. Samtidigt har priset på finansiering stigit och tillgången till finansiering försämrats. I fortsättningen kommer det inte längre att finnas möjlighet till samma konsumtionstakt eller investeringsflöde och det kommer inte att vara ekonomiskt förnuftigt. Detta har oundvikligen en lugnande effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Hushållen upprätthåller konsumtionen

I företagen, särskilt inom industrin, har man redan märkt av avmattningen. Förtroendeindikatorerna har sjunkit betydligt när orderingången har minskat. Inom servicebranscherna har situationen dock hittills varit stark. Läget är fortfarande stabilt när det gäller hushållen. Trots de ökade kostnaderna verkar villigheten att köpa, resa eller skaffa tjänster ha utvecklats positivt. Överallt i världen har till exempel bolåneräntorna inte stigit på samma sätt som i Finland, eftersom lånen är bundna till längre räntor.

Den starka situationen på arbetsmarknaden har bidragit till att upprätthålla hushållens förtroende. Än så länge finns det knappt några tecken på att företagen förbereder sig för uppsägningar, även om resultattillväxten har avtagit betydligt från året innan. Efter coronapandemin blev det plötsligt brist på arbetskraft, och därför vill man inte nu säga upp anställda på svaga grunder. Samtidigt har lönekostnaderna stigit betydligt, vilket i fortsättningen försvagar företagens marginaler, även om konsumenternas köpkraft samtidigt förbättras. Om de svaga marginalerna kvarstår under en längre tid är det sannolikt att även uppsägningar kommer att förekomma.

Köpfesten över i Kina, svångremmen dras åt 

Utöver de traditionella recessionsfarhågorna finns det även ett överhängande hot för att Kinas problem snabbt blir värre. Så sent som i början av året förväntades öppnandet av det kinesiska samhället stödja den globala ekonomiska tillväxten, men i detta avseende har vi alla blivit besvikna. Köpfesten uteblev trots att medborgarna sparat pengar. Fastighetssektorn verkar nu försämras dag för dag, och det rapporteras dåliga nyheter om vissa av skuggbanksektorns placeringsprodukter, då ingen avkastning har betalats till placerarna. Den ekonomiska tillväxten verkar anemisk, och omvärlden är inte heller till någon hjälp för fabrikerna i Kina när efterfrågan på produkter från landet minskar. Handelsrelationerna, särskilt med USA, begränsar investeringarna i landet, vilket för sin del har varit ett hårt slag mot tillväxtutsikterna. Kina står oundvikligen inför stora problem, men åtminstone än så länge har man inte grävt fram ett de stora återhämtningsvapnen. Det kan dock bli aktuellt under slutet av året.

Tron på teknologibolagens tillväxt stöder aktiemarknaden

Aktiemarknaden verkar inte vänta sig någon recession för närvarande. I synnerhet i USA har de ekonomiska siffrorna under det senaste halvåret ständigt överträffat förväntningarna, och även om tillväxttakten har avtagit ser ekonomin fortfarande mycket stark ut i många avseenden. Sysselsättningsläget är bra, löneökningstakten har nästan kompenserat för de problem som inflationen orsakat, besparingarna från coronapandemin räcker fortfarande till för konsumtion och investeringarna i ny produktion och teknik fortsätter. Artificiell intelligens väntas öka företagens produktivitet, och AI är nu på allas läppar. Resultatutvecklingen för företag som Nvidia har därför varit hisnande att följa. För närvarande verkar det råda en stark tro på möjligheterna för de största teknikföretagen att öka sina resultat mycket snabbt under de kommande åren, och detta har återspeglats i en starkare aktiekursutveckling i USA än i resten av världen. Även de mycket höga värderingskoefficienterna vittnar om detta. Det är bäst att företagen infriar förväntningarna, annars kan utvecklingen bli otäck.

De stigande aktiekurserna har dock hittills också stött hushållen, vars tillgångar återigen ökar när aktierna stiger efter det svaga fjolåret. En kurskorrigering, en förvärrad situation i Kina eller fler uppsägningar kan leda till betydande rörelser på aktiemarknaden, särskilt i USA, efter en mycket stark uppgång. Hittills har uppgången på aktiemarknaden i år helt och hållet grundat sig på en ökning av värderingskoefficienter och inte på en resultattillväxt, vilket skulle vara mer hållbart. Vi är därför fortsatt tveksamma till den uppgång som setts på marknaden och tror att det kommer att finnas bättre köptillfällen.