Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Svagare marknad i augusti

Svagare marknad i augusti

Den 4 september 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Mot slutet av sommaren sjönk stämningen på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk med ca 2 % i egna valutor och med drygt 1 % i euro. Avkastningen på räntemarknaden låg nära noll. Augustimjukheten på marknaden handlade delvis om en rekyl efter den kraftiga uppgången i början av sommaren, eftersom många tekniska indikatorer redan i juli visade tecken på överhettning. Även på nyhetsfronten har det varit mollbetonat. I synnerhet har bekymren relaterade till Kina ständigt ökat.

Tecken på svalare arbetsmarknad

Helhetsbilden av den globala ekonomin håller på att försämras. Ekonomiska data från USA har fortsatt bjuda på i regel positiva överraskningar. Inom euroområdet och i synnerhet i Kina har ekonomiska data däremot varit svagare än väntat. Inköpschefsindexen förutspår att industrin kommer att vara fortsatt svag, och nu har man också inom servicesektorerna sett en klar nedgång mot en långsammare tillväxt.

Ur centralbankernas synvinkel är en avmattning av tillväxten i och med svalare servicesektorer en välkommen nyhet, eftersom det sannolikt skulle medföra en större flexibilitet på arbetsmarknaden och minska risken för löneinflation. De första tecknen på en svagare arbetsmarknad kan redan ses, även om arbetslösheten ännu inte har börjat öka. Inga ytterligare räntehöjningar förväntas från Fed och ECB, även om möjligheten till en räntehöjning i slutet av året inte helt kan uteslutas. Den övre gränsen för Feds styrränta är för närvarande 5,5 %, medan den för ECB:s styrränta är 4,25 %.

USA och Kina bestämmer riktningen för aktiemarknaden

Avmattningen i inflationen, den måttligare tillväxten och slutet på centralbankernas räntehöjningscykel stöder förhoppningarna om att en mjuk nedgång i ekonomin är möjlig och att en recession kan undvikas. Värderingsnivån på aktiemarknaden i USA talar dock för att marknaden redan prissätter en kraftig ökning av resultattillväxten. Vi menar att detta strider mot en mjuk nedgång i ekonomin, för att inte tala om en recession – ens en lindrig sådan.

Avmattningen i inflationen, den måttligare tillväxten och slutet på centralbankernas räntehöjningscykel stöder förhoppningarna om att en mjuk nedgång i ekonomin är möjlig och att en recession kan undvikas. 

I allokeringen är vi fortfarande i undervikt i aktier, i neutralvikt när det gäller långa räntor och i övervikt i korta räntor. När det gäller en ökning av aktierisken är det framför allt den amerikanska marknadens höga pris och de dåliga nyheterna från Kina som motverkar detta. I synnerhet en korrigering på den amerikanska aktiemarknaden eller betydande stimulansåtgärder från Kinas sida skulle kunna ändra utsikterna på aktiemarknaden och göra det möjligt att öka aktievikten. I aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i neutralvikt i Norden, Europa, Japan och på tillväxtmarknaderna. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.