Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Meddelande om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-fondens stadgar

Meddelande om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-fondens stadgar

Den 22 september 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 19.6.2023 beslutat om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-specialplaceringsfondens stadgar. Stadgeändringen träder i kraft 24.10.2023.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Aktia Alternativa Investeringar-specialplaceringsfondens stadgar ändras enligt följande

  • Metoden för att beräkna den avkastningsbundna provisionen förtydligas. Beräkningen av den avkastningsbundna provisionen kommer även i fortsättningen att grunda sig på avkastningen under de senaste 12 månaderna, men den avkastningsbundna provisionen samlas endast om fonden har överskridit jämförelseindexet under den senaste 5-årsperioden, eller en kortare period om det är mindre än 5 år sedan fonden började placera. Vid beräkningen av provisionen grundar sig avkastningsandelarnas provision på tillväxtandelarnas värdeutveckling.
  • Fondbolaget kan besluta om extra inlösningsdagar som tillkännages på Aktias webbplats.
  • Tilläggs omnämnande om att fondens tillgångar också kan placeras i fonder som enligt sina stadgar eller bolagsordningar får placera mer än 30 % av sina tillgångar i andra fonder.
  • Exempel på situationer där fondens placeringsbegränsningar kan överskridas av skäl som ligger utanför fondbolagets kontroll tilläggs. Om begränsningarna har överskridits i samband av teckning och inlösen av fondandelar, exceptionella marknadsförhållanden såsom störningar på finansmarknaderna eller på grund av utnyttjande av teckningsrätter måste Fondbolaget prioritera att avhjälpa situationen i andelsägarnas bästa intresse.
  • Tekniska ändringar i stadgarna görs till exempel gällande avkastningsandelar.

Uppdaterade fondstadgar är tillgängliga på fondens nätsida.