Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Meddelande om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-fondens stadgar

Meddelande om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-fondens stadgar

Den 22 september 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 19.6.2023 beslutat om ändring i Aktia Alternativa Investeringar-specialplaceringsfondens stadgar. Stadgeändringen träder i kraft 24.10.2023.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Aktia Alternativa Investeringar-specialplaceringsfondens stadgar ändras enligt följande

  • Metoden för att beräkna den avkastningsbundna provisionen förtydligas. Beräkningen av den avkastningsbundna provisionen kommer även i fortsättningen att grunda sig på avkastningen under de senaste 12 månaderna, men den avkastningsbundna provisionen samlas endast om fonden har överskridit jämförelseindexet under den senaste 5-årsperioden, eller en kortare period om det är mindre än 5 år sedan fonden började placera. Vid beräkningen av provisionen grundar sig avkastningsandelarnas provision på tillväxtandelarnas värdeutveckling.
  • Fondbolaget kan besluta om extra inlösningsdagar som tillkännages på Aktias webbplats.
  • Tilläggs omnämnande om att fondens tillgångar också kan placeras i fonder som enligt sina stadgar eller bolagsordningar får placera mer än 30 % av sina tillgångar i andra fonder.
  • Exempel på situationer där fondens placeringsbegränsningar kan överskridas av skäl som ligger utanför fondbolagets kontroll tilläggs. Om begränsningarna har överskridits i samband av teckning och inlösen av fondandelar, exceptionella marknadsförhållanden såsom störningar på finansmarknaderna eller på grund av utnyttjande av teckningsrätter måste Fondbolaget prioritera att avhjälpa situationen i andelsägarnas bästa intresse.
  • Tekniska ändringar i stadgarna görs till exempel gällande avkastningsandelar.

Uppdaterade fondstadgar är tillgängliga på fondens nätsida.