Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Tillväxtmarknadernas statsobligationer har fortfarande en plats i placeringsportföljen

Tillväxtmarknadernas statsobligationer har fortfarande en plats i placeringsportföljen

Den 25 september 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Under de senaste åren har marknaden för tillväxtmarknadernas statsobligationer i hårda valutor varit mycket turbulent. Detta har till exempel märkts som en försämring av staternas kreditvärdighet, särskilt i länder med lägre kreditvärdighet. Stödåtgärderna till följd av coronapandemin, de betydligt högre levnadskostnaderna på grund av kriget i Ukraina och den kraftiga ökningen i staternas finansieringskostnader har lett till svårigheter i många länder. Det är dock bra att komma ihåg, att då landspecifika faktorer styr avkastningsutsikterna skapas det attraktiva möjligheter för investerare med en aktiv förvaltningsstil.

Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltarna Juuso Atrila och Anton Nykvist.

Tillväxtmarknadernas statsobligationsmarknader återgår till landspecifika drivkrafter

Under de senaste åren har den genomsnittliga kreditvärdigheten på tillväxtmarknadernas (EM) statsobligationsindex försämrats avsevärt. Coronapandemin, de betydligt högre levnadskostnaderna på grund av kriget i Ukraina och den kraftiga ökningen i staternas finansieringskostnader har drabbat flera EM-staters ekonomi hårt och avsevärt försämrat deras återbetalningsförmåga. I indexet som beskriver statsobligationer i hårdvaluta (J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index) har andelen länder med betydande kreditrisk (CCC och länder med lägre kreditvärdighet) fördubblats under de senaste fem åren. Även antalet sådana länder (15) i indexet är högre än någonsin tidigare i historien. 

Samtidigt är det bra att komma ihåg, att det till exempel i förhållande till indexets storlek (69 länder) historiskt sett skett väldigt få kreditriskhändelser. De representerar också en liten andel av indexets totala marknadsvärde. Det är även bra att komma ihåg, att länderna har stora incitament för att fullgöra sina skuldförpliktelser eftersom en omstrukturering har påtagliga negativa konsekvenser för framtida upplåningsmöjligheter. Det är i allmänhet också svårare att återgå till skuldmarknaden efter en kreditriskhändelse. 

Kraftig fluktuation i risktilläggen under det senaste året

Riskpremierna för EM-statsobligationer var under stort tryck särskilt sommaren 2022, men de har återhämtat sig under hösten och våren. Risktpremierna har i många avseenden återgått till de långsiktiga genomsnittsnivåerna. Återhämtningen började i länder med bättre kreditvärdering, medan riskpremierna för länderna med lägre kreditvärdering återhämtat sig kraftigt under de senaste månaderna. Vissa länder har redan genomgått en kreditriskhändelse och kämpar med omstruktureringar av skulderna, medan andra är föremål för spekulationer med kreditriskhändelser. I praktiken innebär detta spekulationer kring huruvida landet kan eller vill fortsätta att fullgöra sina betalningsskyldigheter (kupongränta och återbetalning av lån). 

Riskpremierna för EM-statsobligationer var under stort tryck särskilt sommaren 2022, men de har återhämtat sig under hösten och våren. 

Länder som t.ex. El Salvador, Sri Lanka, Pakistan, Ukraina och Libanon har gett bäst avkastning sedan början av detta år. Av dessa råkade till exempel Sri Lanka ut för en kreditriskhändelse våren 2022. Libanon avstod för sin del från att betala tillbaka sina lån våren 2020, och Pakistan är föremål för betydande spekulationer kring en kreditriskhändelse. Pakistan är ett av de länder som har drabbats hårdast av de senaste årens externa chocker , samtidigt harnaturkatastrofer och det politiska kaoset förvärrat situationen ytterligare. Kreditriskhändelser och omstruktureringar av skulder är alltid förenade med betydande osäkerhet, de kan pågå en olidligt lång tid och slutresultatet är inte säkert på förhand. Genom att undvika kreditriskhändelser och spekulationer med dem kan man på lång sikt uppnå en attraktiv och jämnare risk-/avkastningsprofil.

Positiva förväntningar på tillgångsklassen

Placering i tillväxtmarknaders statsobligationer är förknippad med en högre risk jämfört med västländers statsobligationer. Det är emellertid bra att komma ihåg att den högre risken kompenseras av en betydligt högre löpande ränteavkastning på obligationerna. Placering på tillväxtmarknader gynnas dessutom av tillväxtskillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade länders ekonomier. Enligt en landspecifik placeringsfilosofi som bygger på en långsiktig positiv utveckling och på undvikande av spekulation med kreditriskhändelser ger tillväxtmarknaders statsobligationer i hårdvaluta attraktiva placeringsintäkter.

Enligt en landspecifik placeringsfilosofi som bygger på en långsiktig positiv utveckling och på undvikande av spekulation med kreditriskhändelser ger tillväxtmarknaders statsobligationer i hårdvaluta attraktiva placeringsintäkter.

Även utbudet av obligationer har minskat under förra året och innevarande år (det har varit dyrt att emittera nya obligationer på grund av höga risktillägg), vilket för sin del stödjer marknaden för närvarande. Eftersom tillgångsklassen alltid prissätts ovanpå västerländska statsobligationer via risktillägg och är förknippad med en relativt lång ränterisk, erbjuder den också en utmärkt möjlighet att dra nytta av en sjunkande räntenivå när tiden för det väl är inne.