Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Tiden för räntehöjningar är nu förbi

Tiden för räntehöjningar är nu förbi

Den 6 november 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Oktober blev den tredje svåra månaden i rad på aktiemarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk med ca 2,7 procent i egna valutor och en aning mer i euro. Avkastningen på räntemarknaden fluktuerade kring nollstrecket, och statsobligationerna och IG-företagsobligationerna landade till slut på plussidan. I ränteklasser med högre risk var det tystare. De ökade geopolitiska riskerna efter Hamas attack ökade försiktigheten i fråga om mer riskfyllda tillgångsslag, samtidigt som fortsatt starka ekonomiska data från USA höll räntorna uppe.

Fortsatt tillväxt i USA, Europa glider in i en recession

Globalt har nyhetsrapporteringen fokuserat på Hamas terrorangrepp mot Israel och Israels svar på attacken. Man fruktade att konflikten skulle spridas vidare till Mellanöstern, vilket ledde till högre oljepriser omedelbart efter attackerna. Uppgången i oljepriset har dock lugnat ner sig då konflikten har förblivit lokal. När det gäller den ekonomiska tillväxten var oktober återigen en ganska tudelad månad. I USA är tillväxten fortsatt stabil, men Europa fortsätter att glida in i en recession. Arbetsmarknaden i USA är fortfarande överraskande stark. De amerikanska inköpschefsindexen, som publicerades vid månadsskiftet, visade dock att tillväxtutsikterna i USA är förknippade med osäkerhet, eftersom industrins förtroende och orderingången har sjunkit till betydligt lägre nivåer än väntat. I Europa är situationen svår, i synnerhet eftersom den tyska ekonomin kärvar. Landets tillväxt har varit negativ under två på varandra följande kvartal, vilket innebär att den officiella definitionen av recession redan har uppfyllts. Även för Kinas ekonomi har året varit svårt, men den ekonomiska tillväxten börjar så småningom visa tecken på att ha bottnat.  

Punkt för höjningar av styrräntorna, en sänkning låter vänta på sig

Bakom marknadsrörelserna i oktober låg förutom det försämrade geopolitiska läget även centralbankernas budskap. Tanken om att hålla räntorna höga under en längre tid har dominerat den senaste tidens kommunikation. Centralbankerna har varit försiktiga på grund av den starka ekonomiska tillväxten, och i synnerhet den starka arbetsmarknaden i USA, samt på grund av att den underliggande inflationen ligger långt över målnivån. Dessutom har man inte velat signalera räntecykelns slut till marknaden medan det fortfarande råder osäkerhet om den framtida linjen. Marknaden prissätter tveksamhet omedelbart som förväntningar på sänkta räntor, vilket kan minska penningpolitikens effekt i förtid. Både ECB:s och Feds möten vid månadsskiftet gav dock ett tämligen tydligt budskap om att det inte längre finns något behov av ytterligare räntehöjningar. Båda centralbankerna lämnade räntorna oförändrade och konstaterade att det var dags att följa upp effekterna av de åtstramningar som redan gjorts. Vi förväntar oss att centralbankernas nästa rörelse kommer att bli en räntesänkning, men det kan dröja fram tills nästa sommar.

Både ECB:s och Feds möten vid månadsskiftet gav dock ett tämligen tydligt budskap om att det inte längre finns något behov av ytterligare räntehöjningar. Båda centralbankerna lämnade räntorna oförändrade och konstaterade att det var dags att följa upp effekterna av de åtstramningar som redan gjorts.

Attraktiva utsikter för ränteplaceringar

Med tanke på utvecklingen på placeringsmarknaden skulle det vara en lättnad om räntetoppen hade nåtts. Om styrräntorna inte längre höjs, är trycket på att höja även längre räntor klart lägre. Utsikterna för ränteplacerande är alltså mycket attraktiva. I fråga om tillgångsslag med högre risk, som företagsobligationer med låga kreditbetyg samt aktier, är den ekonomiska utvecklingen och resultatutvecklingen av större betydelse. I skrivande stund har resultatpubliceringarna för tredje kvartalet kommit ungefär halvvägs. I USA är resultattillväxten fortfarande god, men i Europa har tillväxten varit svag. Vid bedömningen av framtidsutsikter är företagen försiktigare än tidigare. I fråga om aktiemarknaden har värderingsnivåerna sjunkit betydligt under de senaste månaderna, och de försämrade utsikterna beaktas redan relativt väl på många marknader.

Med tanke på utvecklingen på placeringsmarknaden skulle det vara en lättnad om räntetoppen hade nåtts. Om styrräntorna inte längre höjs, är trycket på att höja även längre räntor klart lägre.

I allokeringen är vi fortfarande i undervikt i aktier, i neutralvikt när det gäller långa räntor och i övervikt i korta räntor Vi har emellertid minskat aktieundervikten under oktober genom att köpa finländska bolag vars bedrövliga utveckling i år har gjort värderingarna mycket attraktiva. Tack vare den relativt stora korrigeringen på aktiemarknaden har värderingarna i över lag sjunkit till en lägre nivå, inklusive USA, som redan är nära sin långtidsvärdering. Inom aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i övervikt Norden. I Europa, Japan och på tillväxtmarknader är vi i neutralvikt. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.