Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

En stark vändning i marknadsstämningen

En stark vändning i marknadsstämningen

Den 27 november 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Marknadsstämningen, som har varit svag sedan augusti, genomgick en fullständig vändning i slutet av oktober när först ECB och en vecka senare Fed i USA indikerade att räntehöjningsperioden hade nått sitt slut. Detta uttrycktes visserligen inte så rakt men marknadens uppfattning var enig vilket har lett till en kraftig uppgång i alla tillgångsklasser på placeringsmarknaden.

När det gäller det ekonomiska klimatet har den mest positiva förändringen under hösten varit den fortsatta nedgången i inflationen. De tillfälliga faktorer som ledde till en kraftig ökning av inflationen i fjol har försvunnit och prisökningarna är nu betydligt långsammare. Visserligen fortsätter den så kallade kärninflationen, exklusive effekten av energi- och livsmedelspriserna, att utvecklas snabbare än centralbankernas målnivå både i Europa och USA. Men riktningen är den rätta och på senare tid har även nivåerna varit lägre än prognoserna särskilt när det gäller den allmänna inflationen.

Det försämrade ekonomiska klimatet håller centralbankerna på sin vakt

De ekonomiska utsikterna har efter sommaren varit svaga i majoriteten av den globala ekonomin. Europa är redan i recession på många håll och utvecklingen i Kina ser också ut att bli dystrare trots att landet har meddelat om en del stimulansåtgärder. I USA har den ekonomiska tillväxten klarat sig överraskande bra. Hushållens situation har fortsatt bra eftersom sysselsättningsutvecklingen har hållit sig positiv. Samtidigt fortsätter den offentliga sektorn att konsumera genom sina investeringsprogram. Under den senaste tiden har det dock skett en svag försämring av både efterfrågan på tjänster och sysselsättningsutvecklingen i USA. Det verkar sannolikt att utvecklingen avtar även i USA både i slutet av det här året och i början av nästa år men det är fortfarande osäkert hur mycket. Marknadens konsensus är att en recession kan undvikas.

Ur centralbankernas synvinkel är den avtagande inflationen, det svaga eller försämrade ekonomiska klimatet och den redan kraftiga penningpolitiska åtstramningen en tillräcklig grund för försiktighet. Vid sina senaste möten meddelade båda centralbankerna att de håller en paus i höjningen av räntorna och eventuellt låter räntorna ligga kvar på nuvarande nivåer i fortsättningen. Man försökte dock på bred front kommunicera att kampen mot inflationen ännu inte är över. De stigande långa räntorna och den allmänna åtstramningen av finansmarknaden bidrar till att dämpa inflationen.

Tudelade utsikter på placeringsmarknaden

På placeringsmarknaden togs centralbankernas budskap emot enbart positivt. Varningarna om att kampen mot inflationen fortsätter föll för döva öron när marknaden snabbt började prissätta framtida räntesänkningar. De långa räntorna sjönk kraftigt och vände nedåt riktningen som hade tågat upp hela hösten. Samtidigt försvann grunden till det som centralbankerna har använt när de har talat om stramheten i den finansiella miljön. Paradoxalt nog kan marknadens entusiasm i värsta fall innebära att centralbankerna tvingas fortsätta att höja räntorna. Tills vidare tror vi dock att risken till det är relativt liten. Det är mer sannolikt att räntesänkningar inte kommer att ses så snart som marknaden prissätter dem i sitt entusiastiska tillstånd, åtminstone inte om de ekonomiska utsikterna inte blir märkbart dystrare.

Ur placerarens synvinkel har situationen efter centralbankernas utlåtanden blivit klart bättre. Högst sannolikt kommer det inte bli fler räntehöjningar och därmed kommer trycket på marknaden att bli mindre. Vid ränteplaceringar är det möjligt att njuta av de stigande räntorna som en god löpande avkastning även om räntenivån ännu inte sjunker. Och om nivån inte sjunker innebär det en extra avkastning utöver den redan goda avkastningen. 

Ur placerarens synvinkel har situationen efter centralbankernas utlåtanden blivit klart bättre. Högst sannolikt kommer det inte bli fler räntehöjningar och därmed kommer trycket på marknaden att bli mindre.

Aktieplaceringar och företagsobligationer håller fortsättningsvis spänningen uppe. Det är förvisso positivt att ränteökningen stannar upp och att den eventuellt vänder nedåt, men det bör hållas i åtanke att avkastningen också påverkas av resultatutvecklingen som har en nyckelroll i synnerhet i aktieplaceringar. Ifall de ekonomiska utsikterna inte når upp till förväntningar är det svårt att tro att vi kan uppnå de nuvarande tillväxtutsikterna. Då skulle aktiekurserna återigen utsättas för ett visst tryck, åtminstone på marknaderna med den högsta värderingen. 

Förändringar i räntemiljön öppnar nya möjligheter 

Förändringen i räntemiljön öppnar dock möjligheter i många av de aktiesektorer och stilar som under de senaste två åren har varit mest utsatta för tryck. Tillväxtbolag och mindre bolag kan mycket väl uppleva en vändning också i större utsträckning. Även områden med lägre värdering, såsom Finland och Sverige, skulle dra nytta av att stämningen vänds. 
Som helhet förbättras möjligheterna till aktieplaceringar, men på grund av osäkerheten i tillväxten är det fortfarande lätt att föredra ränteplaceringar där utsikterna just nu är mycket attraktiva.