Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Ansvarsfulla placeringar utan avkall på avkastningen?

Ansvarsfulla placeringar utan avkall på avkastningen?

Den 22 januari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

När man träffar placerare stöter man ibland på påståendet att hållbara placeringar ger en lägre avkastning än ”vanliga” placeringar. Det är sant att avkastningen på dessa placeringar kan variera kraftigt beroende på år och tillgångsslag. Min uppfattning är att det inte finns något behov av att ge avkall på avkastningen vid ansvarsfulla placeringar, såvida de görs på ett diversifierat och rationellt sätt. Dessutom är skillnaderna i avkastning mellan hållbara och ”vanliga” företagsobligationer för närvarande historiskt små, vilket innebär att man får hållbarheten på köpet om man så önskar.

Ansvarsfulla placeringar har blivit vanligare under de senaste åren. De har kommit för att stanna, även om det också varit motigt under de senaste åren. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har energipriserna fluktuerat, vilket å ena sidan har gjort grön energi mer attraktiv och efterfrågad, men å andra sidan också har skapat misstro mot att den gröna energin räcker till i alla lägen (till exempel vindstilla dagar med sträng köld). I USA har vissa delstater, till exempel Florida, Kansas och Idaho, stiftat lagar som förbjuder eller begränsar hur hållbarhet beaktas vid placeringar. I Texas har man beslutat att bojkotta placeringsfirmor som förhåller sig negativa till fossil energi. Samtidigt stöder USA:s federala regering gröna projekt med rekordbelopp.

I Europa gör hållbarheten framsteg. Det förutsätts att hållbarhetsupplysningar beaktas vid försäljning av placeringar och regleringen skärps bl.a. i fråga om företagens och placerarnas krav på hållbarhetsrapportering. Som portföljförvaltare för företagsobligationer har jag sett hur marknaden för s.k. hållbara företagsobligationer i euroområdet har ökat dramatiskt sedan starten år 2013. Under de tre senaste kalenderåren har det emitterats eurodenominerade hållbara företagsobligationer till ett värde av minst cirka 200 miljarder euro per år. Detta motsvarar cirka 25 procent av alla emitterade företagsobligationer.

Ett bra tillfälle för ansvarsfulla placeringar

Mellan hållbara obligationer och vanliga obligationer mäts ett s.k. greenium, dvs. en ränte- eller avkastningsskillnad. I allmänhet har en hållbar företagsobligation en lägre ränta eller avkastning än en ”vanlig” obligation från samma företag. För närvarande är greenium mycket lågt, i genomsnitt 0,02 procentenheter. I ett historiskt perspektiv är denna skillnad rekordknapp, och därför kan det konstateras att de som placerar i företagsobligationer inte behöver ge avkall på avkastningen när de väljer en hållbar företagsobligation framför en vanlig företagsobligation. Under tidigare år har placerarnas avkastningskrav på hållbara företagsobligationer varit klart lägre än för vanliga obligationer, dvs. greenium har varit betydligt bredare.

Ett företags likgiltighet när det gäller ansvar betraktas som en risk, vilket också bör resultera i ett högre avkastningskrav hos placerarna. I regel blir ett högre avkastningskrav också en högre förväntad avkastning, vilket är paradoxalt i hållbarhetshänseende. Denna högre förväntade avkastning blir dock inte alltid en bättre realiserad avkastning på lång sikt, i synnerhet om ansvarsriskerna realiseras och priset på aktien eller obligationslånet rasar. Ansvarsfulla placeringar kan därför ge en bättre riskjusterad avkastning, om de är välgjorda och diversifierade.

Åren är inte heller sinsemellan lika. Exempelvis var 2022 över lag ett svagt placeringsår, då marknadsräntorna steg kraftigt efter den explosionsartade inflationen. Följaktligen gav både ränte- och aktieplaceringar i genomsnitt en negativ avkastning. De sektorer på aktiesidan som avkastade bäst under 2022 var dock energi (läs: olja och gas) och även vapenindustrin, som i allmänhet inte räknas till de mest ansvarsfulla placeringsobjekten. Detsamma gällde för europeiska företagsobligationer. År 2022 avkastade vanliga företagsobligationer bättre än hållbara företagsobligationer på indexnivå, men under 2023 gav hållbara företagsobligationer i sin tur en bättre avkastning.

Hållbarhet kan naturligtvis också förverkligas utanför egentliga hållbara placeringar. De flesta företag tar hållbarheten på allvar, oavsett om de emitterar hållbara företagsobligationer eller inte.  Aktias samtliga räntefonder tar hänsyn till hållbarhet, och två av dem är dessutom fonder i den högsta hållbarhetsklassen, dvs. artikel 9-fonder. För närvarande behöver man alltså inte ge avkall på avkastningen när man placerar i hållbara företagsobligationer.