Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Om avmattningen i den globala ekonomiska tillväxten

Om avmattningen i den globala ekonomiska tillväxten

Den 18 mars 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Avmattningen i den globala ekonomiska tillväxten är för närvarande mer regel än undantag. Under 2000-talets första årtionde fanns det regelbundet flera år då ekonomin växte med mer än fem procent. På senare år har tillväxten legat kring tre procent. En stor förklaring till avmattningen är den avtagande tillväxten i Kina. Läget är emellertid inte så dystert då man ställer utvecklingen av den globala bruttonationalprodukten i relation till folkmängden. Befolkningstillväxten medför nästan automatiskt ekonomisk tillväxt, eftersom till exempel konsumtionen och investeringsbehoven då är större.

Ett års tillväxt säger inte hela sanningen

Den ekonomiska tillväxten har normala cykler. Då berättar situationen under ett år särskilt mycket om den ekonomiska situationen på längre sikt. Om man ser till den genomsnittliga tillväxten i den globala ekonomiska tillväxten under tio år, blir avmattningen betydligt tydligare. Under tioårsperioden fram till 2022 var den årliga tillväxten i genomsnitt 2,7 procent. Den genomsnittliga globala tillväxten under tioårsperioden fram till 2007 var 3,6 procent. Ur makroekonomisk synvinkel är detta en enorm skillnad. Tillväxten under det senaste decenniet har också varit långsammare än under 1980- och 1990-talen.

Globala bruttonationalproduktens 10 års genomsnittliga årlig tillväxt

Bakom den tilltagande tillväxten efter millennieskiftet låg den kraftiga ökningen av skuldsättningen. Tillväxten var alltså inte lika hållbar. Vi kommer ihåg hur denna skulddrivna tillväxt slutade på ett väldigt otrevligt sätt med den globala finanskrisen 2008–2009.

Den ekonomiska tillväxten per invånare på jorden ser mindre oroande ut

Det finns många orsaker till att den globala ekonomiska tillväxten avtar. En tydlig orsak är att jordens befolkningstillväxt har avtagit avsevärt under de senaste årtiondena. I början av 1970-talet låg årsförändringen i folkmängden på över två procent. Vid ingången av 2020-talet har årstillväxten av folkmängden avtagit till under en procent.

När vi ser på den globala ekonomiska tillväxten per invånare är situationen mindre oroande. Den globala bruttonationalprodukten beskriver den ekonomiska kaka som vi kan dela på varje år. År 2022 var den genomsnittliga ökningen av den globala bruttonationalprodukten under tio år per invånare 1,6 procent. Även ur detta perspektiv har tillväxten avtagit från tiden efter millennieskiftet. Men tillväxten är piggare än den var på 1990-talet. Det är fortfarande långt kvar till 1970-talets tillväxtsiffror, då den genomsnittliga tillväxten per invånare under tio år som bäst låg på över tre procent.

Globala bruttonationalprodukten per capita 10 års genomsnittliga årlig tillväxt


Tillväxten är inte så långsam ändå

En måttligare avmattning av ökningen av bruttonationalprodukten per invånare vittnar om att den ekonomiska kakans tillväxt ur en enskild människas synvinkel inte är lika oroväckande än vad man kunde anta om man stirrar på bruttonationalprodukten. Även om situationen är bättre ur denna synvinkel, tar detta ännu inte ställning till hur jämnt den globala ekonomins kaka egentligen fördelas.