Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Energisektorns framtida vindar

Energisektorns framtida vindar

Den 2 april 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

I mitten av mars åkte jag till London på jakt efter Impact vid seminariet ”Global Energy Transition” som den schweiziska banken UBS ordnade. Seminariet samlade representanter för över 50 företag, från eldistributörer till energiproducenter och industriföretag, världen över. Den här gången fokuserade jag på att fördjupa min förståelse för energiomställningens drivkrafter och framtidsutsikter, och på att träffa företag som framför allt är verksamma och noterade i USA.

Seminariets viktigaste tema var tillgången på el i framtiden. I USA ökade efterfrågan på el knappt alls under det senaste decenniet, då industriproduktionen flyttades till andra länder med billigare arbetskraft och glödlamporna ersattes med LED-lampor. IRA-klimatpaketet (Inflation Reduction Act) som president Biden har drivit har ändå lett till ökade investeringar i industriproduktionen i USA. Detta i kombination med elektrifieringen av samhället leder till att efterfrågan på el förutspås öka med 5–8 procent per år under de följande åren. Samtidigt är det billigaste och snabbaste sättet att öka elproduktionskapaciteten att bygga ut solkraft, vilket också har gjorts i stor utsträckning under de senaste åren.

Under de kommande åren kommer de stora investeringarna att ske inom just solkraft. De kommer också att riktas till energilager som bygger starkt på batteriteknik och jämnar ut tidsvariationen mellan produktion och efterfrågan. Batterilagren förväntas växa med upp till 50 procent per år fram till slutet av decenniet. Den kraftiga ökningen av serverhallar och det växande energibehovet, som har diskuterats mycket i och med AI-boomen, kommer inte i sig att vara en särskilt stor drivkraft för tillväxten. På lokal nivå kan det dock uppstå problem med elnäten och andra funktioner i samhället som använder el om baslasten överförs på energislukande AI-chip.

För att lösa baslastproblemet finns det också andra lösningar än att öka batterikapaciteten. Vid seminariet träffade jag bolaget Ormat Technologies, världens ledande producent av geotermisk energi och teknikutvecklare. Energi från jordvärme är intressant i och med att produktionsvolymen är känd och stabil oberoende av mängden solsken eller vind eller av hur geopolitiska spänningar styr tillgången och priset på bränslen. Nackdelen med lösningen är varje projekts energiproduktion i förhållande till uppskattningen. Även om provborrningar och mätningar görs på förhand, kan en värmebrunns produktion variera betydligt från uppskattningen, och avkastningen på investeringen kan således bli mycket låg. Med tanke på påverkan anser jag ändå att jordvärme som en del av en större helhet är en bra lösning för att trygga energiförsörjningen.

En annan teknik som har fått ett lyft är småskalig kärnkraft. En fördel med den tekniken är också en stabil basbelastning. Även investeringarna är mindre i förhållande till de traditionella jättekraftverken.

Marknaden är tudelad i fråga om vindkraft

När det gäller vindkraft verkar marknaden vara tudelad mellan Europa och USA. I USA är det föga sannolikt att havsvindkraft byggs ut i någon större skala, eftersom det finns mycket mark att tillgå. Även vindkrafttillverkarnas tekniska problem gör sektorn mindre attraktiv. Under de närmaste åren kommer vindkraften att växa genom att gamla vindkraftverk ersätts med nya, större och effektivare kraftverk. De nya kraftverken är större och högre än tidigare, vilket innebär att det ryms färre på samma markområde. Energiproduktionen beräknas dock tre- eller fyrdubblas eftersom vindarna blåser kraftigare och jämnare på högre höjd och för att generatorerna i de nya tornen har större effekt.

Jag träffade också några representanter för vattenverk som är noterade i USA och förde väldigt intressanta diskussioner om påverkan med dem. En viktig del av företagens verksamhet är att säkerställa hög vattenkvalitet. Eftersom vattnet samlas in från markområden med bergssluttningar eller källor bidrar säkerställandet och rentav förbättringen av den biologiska mångfalden till att hålla vattenkvaliteten på en hög nivå. Ett av bolagen berättade också hur de använder datormodeller för att analysera vattenrörens skick och hur reparationsordningen bestäms genom att utöver rörets skick i ekvationen lägga till effekterna av eventuella skador. Till exempel väger ett rör som tryggar ett sjukhus vattenförsörjning tyngre än bebyggelsen i en liten, avlägsen by.

I USA är den politiskt sett hetaste potatisen klimatpaketet IRA som jag nämnde tidigare. IRA har varit en enorm framgång och inneburit stora framsteg för den gröna omställningen. Presidentvalet föranledde en del diskussioner, eftersom Trump högljutt har kritiserat IRA-programmet, men i verkligheten är risken för att investeringsstödet dras in mycket liten. Detta beror på att de största bidragen har ramlat ner i fickorna på Trumps ivrigaste anhängare i Texas. Små justeringar kan visserligen göras, såsom att avveckla stödet för anskaffning av elbilar, men stöden för energiproduktion kommer knappast att röras.

Som helhet gav resan många nya perspektiv och idéer som vi undersöker närmare under de närmaste veckorna. Avsikten är också att insikterna ska tillämpas i Aktia Impact-fonden inom de ramar som vår placeringsfilosofi tillåter.