Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kan banksektorn fortsätta bli starkare? Den nya Aktia Autocall Starkare Banksektor III är en placering skräddarsydd för en normaliserande marknad

Kan banksektorn fortsätta bli starkare? Den nya Aktia Autocall Starkare Banksektor III är en placering skräddarsydd för en normaliserande marknad

Den 30 maj 2024 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Bekanta dig innan placeringsbeslutet med produktens basfakta för investerare.

Aktias utsikter för euroområdets banksektor är fortfarande positiv. Den högre räntenivån har gynnat bankerna. Detta syns dock inte i bankaktiernas värderingsnivåer, vilka fortfarande är lockande, bedömer Patrik Moring, allokeringsdirektör på Aktia och Thomas Lindholm, direktör för sparande och placeringar. Aktia Autocall Starkare Banksektor III finns att teckna fram till 20.6.2024. 

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte är Aktias kund, boka en tid här

Aktia Autocall Starkare Banksektor III är en högst femårig strukturerad masskuldebrevsplacering, vars preliminära kupongavkastning på 10 % grundar sig på kursutvecklingen för euroområdets banker. Enligt Lindholm är det frågan om en placering skräddarsydd för en måttlig marknadssyn. Placeringen ger möjlighet till en god avkastning utan en raketartad uppgång i aktiekurserna. 

– Om vi nu efter fyra exceptionella år äntligen gick tillbaka till ett normalare ekonomiskt läge vore det bra även för den aningen tråkiga banksektorn, konstaterar Lindholm. 

Den goda resultatutvecklingen syns inte i banksektorns värderingsnivåer 

Aktiekurserna för euroområdets banker har utvecklats väl under det senaste året och stigit klart mer än den breda aktiemarknaden. Innan dess var bankernas kursutveckling länge svag på grund av negativa räntor och en allt hårdare reglering, för vilken bankerna varit föremål i tjugo års tid. 

Trots kursuppgången är euroområdets banker fortfarande måttligt värderade. Mätt med en resultatbaserad värderingskoefficient är bankerna förmånligt värderade både i förhållande till aktiemarknadens genomsnitt och deras egen historia. 

– Euroområdets banker är till följd av den hårda regleringen efter finanskrisen betydligt mer starka och solida än tidigare och har på så sätt också bättre motståndskraft mot tidvis osäkerhet. Det verkar som om regleringen inte heller de närmaste åren kommer stramas åt i samma utsträckning som vi såg direkt efter finanskrisen, bedömer Moring. 

Räntenivån stöder bankernas räntenetto 

Den rådande högre räntenivån har gynnat bankerna. De europeiska bankernas räntenetto och lönsamhet är högre än på ett helt årtionde. Räntorna förväntas också stanna på en högre nivå än man ännu för ett år sedan förutspådde, vilket stöder bankernas verksamhetsmiljö också på längre sikt.  

– Det positiva är att den här högre räntenivån eventuellt också är lite mer bestående. Vi kommer knappast att gå tillbaka till nollränta. Detta är för bankerna även framåt sett ett bra och stabilt läge, säger Moring. 

Detta är för bankerna även framåt sett ett bra och stabilt läge.

Thomas Lindholm och Patrik Moring AktiaThomas Lindholm, direktör för sparande och placeringar och Patrik Moring, allokeringsdirektör

Ännu vid årsskiftet var förväntningen på marknaden att ECB skulle sänka räntorna sju gånger i år. Nu förväntas endast tre räntesänkningar till under det här året. Det faktum att man kan hålla räntenivån lite högre vittnar enligt Moring också om att den ekonomiska miljön är bättre än man i slutet av året tänkte. 

– Visst var man fram till början av året rädd för en lågkonjunktur och först nu när våren gått har det börjat se bättre ut. Men om det ekonomiska läget av någon anledning skulle försvagas, om till exempel inflationen tvingar till att hålla räntorna för höga alltför länge och den gryende ekonomiska tillväxten stannar av, kommer vi nog oundvikligen att se betalningsstörningar. Detta kunde eventuellt också orsaka en nedgång i bankernas aktiekurser. Å andra sidan är bankernas kapitalläge gott, så de klarar nog betalningsstörningar, betonar Moring.  

Autocall-placeringen passar en måttlig marknadssyn 

Aktia Autocall Starkare Banksektor III är en autocall-placering vars avkastning inte grundar sig på en uppgång i referenstillgången utan på att referenstillgången på någon av de årliga observationsdagarna är på sin utgångsnivå eller högre. Enligt Lindholm passar autocall-strukturen särskilt bra för en måttlig marknadssyn. 

Det räcker med att aktiekurserna hålls på sin nuvarande nivå.

Banksektorn behöver inte stiga som en raket för att placeringen ska förfalla och kupongavkastningen betalas ut. Det räcker med att aktiekurserna hålls på sin nuvarande nivå. Å andra sidan utgör kupongavkastningen också ett tak för den avkastning placeraren kan få, så produkten passar kanske inte en placerare med en väldigt positiv syn på marknadsutvecklingen. 

Placeringens referenstillgång är det brett använda indexet EURO STOXX® Banks som beskriver kursutvecklingen för euroområdets största banker. Från Finland är Nordea med och exempelvis schweiziska banker finns inte med i indexet. 

Placeringen är femårig men kan förfalla i förtid årligen om indexet på observationsdagen är minst på sin utgångsnivå. Om placeringen förfaller betalas avkastningen ut. Den preliminära avkastningen är 10 % per år, vilket är konkurrenskraftigt till och med jämfört med aktiemarknadens genomsnittliga avkastningsförväntning på lång sikt. 

Avkastningen är kumulativ och även om avkastningsvillkoren under några observationsperioder inte uppfylls sparas den tidigare avkastningen. Om marknaden sedan återhämtar sig och avkastningsvillkoret uppfylls vid en senare observationsdag betalas avkastningen för alla år ut samtidigt. 

Om avkastningsvillkoren inte uppfylls på en enda årlig observationsdag erbjuder placeringen på förfallodagen ett skydd mot en 50 %:s nedgång i indexet. Om indexet sjunkit högst 50 % återbetalas det placerade kapitalet i sin helhet. I det fallet betalas ingen avkastning ut för placeringen och teckningsprovisionen återbetalas inte i samband med förfallandet. Om nedgången på den sista observationsdagen är mer än 50 % förfaller placeringen med förlust i direkt förhållande till indexets utveckling. Placeringen omfattar en emittent- och garantrisk. Om risken förverkligas kan placeraren förlora avkastningen samt en del av eller hela det placerade kapitalet. 

– Det fina med dessa autocall-placeringar är att vi kan erbjuda en lösning med vilken avkastningen inte förutsätter en betydlig kursuppgång. Med den får man också en god diversifieringsnytta i portföljen och avkastningen är inte endast beroende av hur mycket marknaden eventuellt stiger, säger Lindholm. 

Produkten passar en erfaren placerare som en del av en väl diversifierad placeringsportfölj. 

Läs mer om placeringen

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte är Aktias kund, boka en tid här

Detta är marknadsföringskommunikation. Aktia Autocall Starkare Banksektor III är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Morgan Stanley B.V., garanterad av Morgan Stanley. Ingen säkerhet har ställts för autocall-placeringen. Autocall-placeringen omfattar en emittent- och garantrisk. Om risken realiseras kan emittenten och garanten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Slutsatser om framtida avkastning kan inte dras på basis av tidigare resultat. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Marknadsföringsbroschyren, basfakta för investerare, lånespecifika villkor, grundprospekt och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi.