Utdrag ur företagens och samfundens prislista för dagliga ärenden

Allmänt

Timdebitering / påbörjad arbetstimme (+ moms.) 200,00 €
Avtalsförändringar gällande strukturaffär, fusion el. dyl. arrangemang / minst / påbörjad arbetstimme (+ moms.)
I fall ett enskilt pris för en tjänst inte har definierats, används timdebitering som pris.
Serviceavgifterna debiteras:
  • i samband med servicetransaktionen, t.ex. gällande kontorstjänster
  • månatligen i efterskott direkt från konto, t.ex. avgifter för användning av en tjänst
  • månatligen i efterskott för hela föregående månad, transaktionsavgifter (t.ex. automat- eller betalningstjänstavgifter) om inte annat överenskommits med kunden.

Till priserna för skattebelagda tjänster tilläggs gällande mervärdeskatt. Om moms uppbärs för tjänsten har detta antecknats i prislistan. Debiterade avgifter returneras inte, fast de vid tjänstens eller avtalets upphörande skulle rikta sig till en senare tid. Avgifter debiterade av andra parter: Utländska banker, andra inhemska banker, Finlands Bank eller andra tredje parter (t.ex. myndighet) debiterar för sina tjänster eller uppredningar enligt sin prislista. Aktia Bank Abp debiterar kunderna dessa kostnader, om inte annat överenskommits.

200,00 €

Kundförhållande

Ingående av företagskundförhållande 100,00 €

Konton

Betalningskonton:  
Företagskonto / mån. 5,00 €
Företagets Kundmedelkonto / mån. 5,00 €
Företagets Avista valutakonto / mån. 5,00 €
Spardeposition för företagskund / mån. 5,00 €
Öppningsavgift för konto / konto 100,00 €
Koncernkonto:  
Grundande av koncernkonto 2000,00 €
Årsavgift / konto / år 3500,00 €
Skötselavgift för underkonto / konto / år 1000,00 €
Skötselavgift för nivåkonto / konto / år 500,00 €
Ändring av avtal / st. 300,00 €
Intern ränteberäkning / år 1000,00 €
Automatisk medeltransport / mån. 30,00 €

Kontoutdragstjänster

Kontoutdrag i företagsnätbanken / st. 0,50 €
XML eller KTO kontoutdrag / st. 0,55 €
Papperskontoutdrag / st. 4,00 €

Annan kontoinformation

Saldointyg (Timdebitering, dock minst) 35,00 €
Meddelande om saknad av täckning: meddelande per post / st. 5,00 €
Meddelande om saknad av täckning: meddelande till nätbanken / st. 1,00 €
Meddelande om saknad av täckning: meddelande till bankförbindelseprogram / st. 1,00 €
Kontoövertrasseringsavgift 5,00 €
Meddelande om kontoövertrassering / st. 5,00 €
Depositionsgaranti (t.ex. hyres-, entreprenad- eller anskaffningsgaranti) 100,00 €
Intyg om avstående från kvittningsrätt 80,00 €

SWIFT MT-tjänster

SWIFT MT940 kontoutdrag:  
Öppningsavgift 50,00 €
Månadsavgift 25,00 €
Avgående kontoutdrag / st. 2,00 €
Förändringsavgift / st. 25,00 €
SWIFT MT101 girering:  
Som avgående SEPA-betalning / st. 0,15 €
Som avgående utlandsbetalning / st. 8,00 €

Företagspaket

Företagets kontopaket / mån.
  • Paketet innehåller företagskonto och företagets nätbank
10,00 €

Företagsnätbank

Företagsnätbank / mån. 10,00 €
Öppningsavgift 10,00 €
Förändringsavgift 10,00 €
Materialöverföring / mån. 10,00 €
Transaktionsförfrågan i företagsnätbanken / st. 0,35 €
Lista över referensbetalningar i xml-format / st. 0,30 €
Uppdrag för att ta tillbaka material / rat / transaktion som sänts tidigare / st. 80,00 €
Nytt nyckelkodskort då borttappat / st. 10,00 €

Web Services -kanal

Web Services -kanal / mån. 20,00 €
Öppningsavgift 20,00 €
Förändringsavgift 20,00 €
Transaktionsförfrågan och / eller saldoförfrågan i Web Services / st. 0,35 €
Lista över referensbetalningar i xml-format / st. 0,30 €
Uppdrag för att ta tillbaka material / rat / transaktion som sänts tidigare / st. 80,00 €

Fullmakt att använda

Fullmakt att använda Företagsnätbank eller konton i Web Services / mån. 10,00 €
Öppningsavgift 10,00 €
Förändringsavgift 10,00 €

Avgående betalningar

Företagsnätbanken:  
Girering / st. 0,15 €
Materialöverföring:  
Avgående betalning / st. 0,15 €
Avgående betalning, ilgiro / st. 15,00 €
Löner och andra omgående uppdrag / st.   0,15 €
Behandling av material / skickat material   0,30 €
Returneringsmeddelande av material utan teckning 0,80 €
I kontoret:  
Girering / st. 5,00 €
Ilgiro / st. 20,00 €

Inkommande betalningar

Inkommande referensbetalningar / st.   0,22 €
Inkommande betalningar utan referens / st. 0,55 €
Inkommande referensbetalningar-material / skapat material 0,28 €

De vanligaste tilläggstjänsterna för företagskundens dagliga ärenden

Nätbetalning:  
Öppningsavgift 150,00 €
Månadsavgift 20,00 €
Transaktionsavgift / st. 0,35 €
Nätbetalning, inkommande referensbetalning / st. 0,15 €
Fakturering och / eller rapportering då kunden inte har konto i Aktia Bank / räkning el. specifikation 200,00 €
Identifieringstjänst:  
Transaktionsavgift / st. (+ moms.) 0,28 €
Öppningsavgift (+ moms.) 150,00 €
Månadsavgift (+ moms.) 13,00 €
Fakturering och / eller rapportering, då kunden inte har konto i Aktia Bank (+ moms.) / räkning eller specifikation 200,00 €

De vanligaste tilläggstjänsterna för företagskundens dagliga ärenden

Sändning av nätfakturor / mån. (+ moms.) 5,00 €
Sändande av nätfaktura, grundfaktura / st. (+ moms.) 0,25 €
Sändande av nätfaktura, över 10.000 tecken, för varje påbörjad 10.000 tecken / st. (+ moms.) 0,06 €
Hämtade nätfakturor / mån. (+ moms.) 5,00 €
Hämtande av nätfaktura, grundfaktura / st. (+ moms.) 0,25 €
Hämtande av nätfaktura, omfattande uppgifter / st. (+ moms.) 0,00 €
Sammanslagning av räkningar, per rad 0,07 €
Utskrift och postning av nätfaktura / st. (+ moms.) 1,20 €
Mottagen e-fakturaadressanmälan / st. (+ moms.) 0,25 €
Sändande av mottagningsförslag / st. (+ moms.) 0,50 €
Bilaga till nätfaktura / st. (+ moms.) 0,50 €
Sänd direktbetalning / st. (+ moms.) 0,25 €
Nätlön:  
Månadsavgift (+ moms.) 0,00 €
Nätlönespecifikation / st. (+ moms.) 0,05 €

Kontantuttags- och insättningstjänster – prislista för de vanligaste tjänsterna

Räkning av dagskassa / insättning på konto 2,50 €
+ 0,70 % av insättningens värde
Redovisningsfel räknecentralens verkliga kostnader
Växlingsservice:  
• 0 – 1 000 € / växlingsgång i kontor 6,50 €
• över 1 000 € / växlingsgång i kontor   7,00 €
• Växlingsservice, direkttransport kunder räknecentralens verkliga kostnader
Kontantuttag vid bankens disk 0,00 €
Med kort inom det gemensamma eurobetalningsområdet

Kontantuttag i Euro från bankkonto:

 
3 kontantuttag / kalendermånad 0,00 €
Ytterligare kontantuttag, € / uttag 1,00 €
Kontantuttag inom eurobetalningsområdet när uttaget inte är i euro 2,00 € + 3 % av beloppet
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 € + 3 % av beloppet
Kontantinsättning vid automat 2,50 € / insättning + 0,70 % av insättningens värde

Utlandsbetalningar prislista för de vanligaste tjänsterna

Avgående utländska betalningsuppdrag

Utlandsbetalningar är betalningar i valuta till alla länder samt betalningar i euro till andra än SEPA-om-rådets länder.

Utländskt betalningsuppdrag eller SWIFT-check från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader.

 
• Maskinellt eller i företagsnätbanken 8,00 €
• I kontor 15,00 €
Utländskt betalningsuppdrag eller SWIFT-check från vilket mottagarbanken inte får avdra sina kostnader.

Mottagarbankens kostnader 25,00€ ingår i serviceavgiften, möjliga överstigande kostnader uppbärs av kunden i efterskott.

 
• Maskinellt eller i företagsnätbanken 32,00 €
• I kontor 40,00 €
Ankommande utländska betalningsuppdrag  
Ankommande utländska betalningsuppdrag, där avsändaren inte står för den mottagande bankens kostnader.

Ankommande utländskt betalningsuppdrag vars motvärde överstiger EUR 10,00.

8,00 €
Ankommande utländska betalningsuppdrag som är bristfälliga eller felaktiga 25,00 €
Ankommande iluppdrag 15,00 €
Andra kostnader  
Utlandsbetalningar, komplettering av kunduppgifter 10,00 €

Företagskunders kort, prislista för de vanligaste tjänsterna

Aktia Business Credit / år 50,00 €
Aktia Business Debit / mån. 6,00 €
Beställning av PIN-kod på nytt 10,00 €
Nytt kort i stället för förkommet kort 10,00 €
Kreditkortsfaktura på papper / st. 3,00 €
Påminnelse om försenad betalning 5,00 €
Borttagningsprovision 120,00 €
Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för obehörig användning
(om de inte handlat avsiktligt eller av grov vårdslöshet)
50,00 €