Portfölj 2

Portfölj för en investerare med måttlig riskaptit

Portfölj 2 passar dig som:

  • vill ha aktiv portföljförvaltning på din risknivå
  • vill ha en bred räntediversifiering men samtidigt öka den förväntade avkastning i din portfölj genom att placera en del av medlen i aktier och alternativa placeringar
  • vill dra nytta av sparförsäkringens skattefördelar

De inbördes vikterna i portföljen följs aktivt med. Olika tillgångsslag utvecklas ofta oberoende av varandra, vilket kan utnyttjas för att skapa en stabilare utveckling av portföljen. Medlen i portföljen är vid var tid placerade enligt vår gällande marknadssyn samt portföljens målsatta volatilitet. Portföljen passar en placerare med måttlig riskaptit som en enskild placering, men eftersom portföljen är räntebetonad kan den även balansera och diversifiera en aktieplacerares helhetsförmögenhet. Portföljens målsatta långsiktiga volatilitet är 5 %. Bekanta dig alltid med produktfakta och försäkringsvillkoren innan du gör en placering.

 

Välj profilportföljerna du vill jämföra

Portföljens grunduppgifter

Gäller Aktia Sparförsäkringar som har trätt ikraft fr.o.m. 1.4.2018.

Minimiplacering  40 euro
Allokering Placeringskorgens medel placeras i ränteinstrument, aktier och alternativa placeringar
Placeringsavgift 0 % försäkringspremien
Uttagsavgift 1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %.
Förvaltningsavgift 0,85 % av försäkringsbesparingen årligen
Avgift för allokeringstjänsten 0,20 % av försäkringsbesparingen årligen
Förvaltare Aktia Bank Abp

 

Försäkringens avgifter framkommer från de produktfakta som givits vid försäljningstidpunkten. För placeringsfonderna i placeringskorgen uppbärs normala förvaltnings- och förvarsprovisioner. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.