Portfölj 4

Aktiebetonad portfölj för en avkastningssökande investerare

Portfölj 4 passar dig som:

  • vill ha aktiv portföljförvaltning på din risknivå
  • vill ha en bred ränte- och aktiediversifiering samt en diversifiering i alternativa placeringar med en produkt
  • vill dra nytta av sparförsäkringens skattefördelar

De inbördes vikterna i portföljen följs aktivt med. Olika tillgångsslag utvecklas ofta oberoende av varandra, vilket kan utnyttjas för att skapa en stabilare utveckling av portföljen. Medlen i portföljen är vid var tid placerade enligt vår gällande marknadssyn samt portföljens målsatta volatilitet. Som en enskild placering passar portföljen en placerare med god risktagningsförmåga som vill ha en väl diversifierad aktieportfölj men samtidigt dra nytta av räntemarknadernas och de alternativa tillgångsslagens avkastningsmöjligheter och deras stabiliserande effekt. Portföljens målsatta långsiktiga volatilitet är 11 %. Bekanta dig alltid med produktfakta och försäkringsvillkoren innan du gör en placering.

 

Välj profilportföljerna du vill jämföra

Portföljens grunduppgifter

Gäller Aktia Sparförsäkringar som har trätt ikraft fr.o.m. 1.4.2018

Minimiplacering 40 euro
Allokering Placeringskorgens medel placeras i aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar
Placeringsavgift 0 % av försäkringspremien
Uttagsavgift 1 % av den uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %.
Förvaltningsavgift 0,85 % av försäkringsbesparingen årligen 
Avgift för allokeringstjänsten 0,20 % av försäkringsbesparingen årligen
Förvaltare Aktia Kapitalförvaltning Ab

 

Försäkringens avgifter framkommer i de produktfakta som givits vid försäljningstidpunkten. För placeringsfonderna i placeringskorgen uppbärs normala förvaltnings- och förvarsprovisioner. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.