Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Aktiefond som placerar i Japan

Aktia Passiv Japan passar dig som

  • vill investera i en fond som placerar främst i aktier i japanska bolag i olika branscher
  • vill få diversifiering även via valutor
  • är medveten om möjligheterna och riskerna som aktiemarknaderna för med sig
  • har en lång placeringshorisont.

Aktia Passiv Japan är en matarfond. Minst 85 % av matarfondens medel är fortlöpande placerade i placeringsfonden Storebrand Japan som huvudsakligen placerar på den japanska marknaden.

Den asiatiska marknaden lever i en stark tillväxtperiod och Japan har historiskt sett varit Asiens port till västerländerna. Den breda marknaden samt den innovativa företagskulturen gör Japan till ett intressant investeringsobjekt. Dessutom spelar den fungerande infrastrukturen och den stora konsumtionssektorn in som en stor fördel för Japan.

Denna fond är en produkt som främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

Med digikanaler avses nät- och mobilbankens uppdragsfunktionaliteter.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Active Share

Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex. 

Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadensvärden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.

Estimerad dividendavkastning

Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.

Fondens NAV (Net Asset Value)

Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.

Hållbarhetsklassificering

Hållbarhetsklassificering beskriver hur Aktias fonder uppfyller SFRD-anmälningsskyldigheten i EU:s regler för hållbar finansiering.

Artikel 6. Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsrisker kan dock beaktas i dessa fonder.

Artikel 8. Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar bland annat miljö eller samhällsrelaterade egenskaper eller kombinationer av dessa, och de företag som är föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Artikel 9. De fonder som avses i artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar, ska främja miljö- och samhälleliga mål och får inte orsaka betydande skada för övriga hållbarhetsindikatorer.

Informationskvot (Information Ratio)

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

Kostnader för värdepappershandel

För fonden uppstår transaktionskostnader för värdepappersförmedling och valutaväxling, och de debiteras från fondens tillgångar.

Transaktionskostnaderna redovisas som procent per år och anger i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.

Löpande kostnader 

Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner.

Modifierad duration

Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.

Morningstar hållbarhetsrating

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver globerna Morningstars bedömning av fondernas hållbarhetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler glober, desto mindre är fondens ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. ESG-riskerna kan bli ekonomiskt betydande risker. Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 % av portföljen.

Morningstar kolriskrating

The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bränslen. Kolriskratingen bildas när Morningstars data täcker minst 67% av fondens placeringar.

Morningstar-stjärnklassificering

Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.

P/B (Price per Book value)

P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.

P/E-tal (Price-to-Earnings

P/E- talet, dvs. vinstmultipeln, anger hur många år det tar att med vinsten betala aktiens pris. Talet räknas genom att en akties aktuella börskurs delas med den prognostiserade eller senast publicerade vinsten per aktie. En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talet för fondens placeringar.

Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.

Portföljens omsättningshastighet

Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att värdepappren in fonden har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. I beräkningen beaktas handelsaktiviteten som består av aktiv portföljförvaltning eller av penningflöden som förorsakats av teckningar och inlösen av fonden.

En låg omsättningshastighet indikerar att fondens handelsaktivitet huvudsakligen styrts av penningflödet. Om fondens penningflöde är större än det sammanräknade värdet av köp och försäljning är omsättningshastigheten negativ.

Portföljens omsättningshastighet räknas enligt följande:

Omsättningshastighet = ((Summa 1 - Summa 2)/M) x 100

X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
Summa 1 = X + Y


S = Teckning av fondandelar
T= Inlösen av fondandelar
Summa 2 = S + T

Siffrorna beaktar inte derivat.

Provisionsandel till närförmedlare

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.

Running yield

Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Tracking error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

Volatilitet

Volatilitet är en riskmätare som beskriver hur mycket fondens avkastning varierat under ett år. Ju större volatilitet, desto större osäkerhet förknippas med avkastningen. Vanligen räknas volatiliteten från dagsavkastningens standardavvikelse och anges i procent på årsbasis.

Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (pdf)

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, och aven om den inte har hallbar investering som mal kommer den ha en minimiandel på 10 % i hallbara investeringar. 

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Fonden är en matarfond vars mottagarfond främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att integrera ESG-aspekter (miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor) i alla sina investeringar. Dessa aspekter inkluderar både ESG-risker och att begränsa klimatförändringarna. I vår hållbarhetsanalys av bolagen mäter vi bland annat finansiellt väsentliga risker gällande miljö-, sociala- och bolagsstyrnings- frågor som har en betydande inverkan på bolagets ekonomiska värde. Vi analyserar både ESG- risker och SDG-möjligheter (FNs globala hållbarhetsmål) och väger samman dessa till ett betyg.

Investeringsstrategi

Vi integrerar hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder Väljer bort, Väljer in och Påverka. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativ påverkan på omvärlden och samhället samt för att minska risken i fonden. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor. Varje enskilt bolag som väljs in i fonden, och löpande efter förvärv av ett värdepapper, bedöms och betygssätts utifrån vår fundamentala hållbarhetsanalys där bolagen klassificeras utifrån många olika hållbarhetsindikatorer, har omfattande system för hantering av ESG-risker och bidrar positivt till FNs Globala Hållbarhetsmål. Mottagarfondens specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning tillsammans med mottagarfondens förvaltare har löpande dialog och möten med bolagen, per telefon, e-post eller personliga möten.

Andel av investeringar

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar med ett 1. miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin och 2. socialt mål. Fonden har investeringar med både miljörelaterade och sociala mål. Miljörelaterade och sociala mål prioriteras inte, och strategin syftar inte till någon viss fördelning eller minimiandel av någon av dessa kategorier. Investeringsprocessen möjliggör en kombination av miljörelaterae och sociala mål genom att ge portföljförvaltningsorganisationen flexibilitet att fördela investeringarna mellan dessa mål, utgående från vilka investeringsobjekt som är tillgängliga och hur attraktiva de är. Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper följs upp och rapporteras regelbundet. Målsättningen är att fonden ska ha ett lägre koldioxidutsläpp än sitt jämförelseindex. Målsättningen är att fonden ska ha en högre Hållbarhetsnivå (Storebrands eget hållbarhets- betyg 1–10) än sitt jämförelseindex. PAI 4. Exponering mot bolag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen. PAI 10. Brott mot FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. PAI 14. Exponering mot kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen). Intäkter från verksamhet avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärn- vapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverk- samhet och fossila bränslen.

Metoder

Vi integrerar hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder Väljer bort, Väljer in och Påverka. För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag bryter mot Storebrand Fonders policy för hållbara investeringar samt att fonden efterlever de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar och andelen hållbara investeringar som fonden utlovar att göra.

Fonden främjar en övergång till en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, bolag med stora fossilreserver samt bolag som bryter som internationella normer och konventioner kopplade till allvarlig klimat- eller miljöskada samt avskogning. Fonden främjar sociala aspekter genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt ekonomisk brottslighet.

Datakällor och databehandling

Mottagarfondens portföljförvaltare använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som mottagarfondens portföljförvaltare valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. 

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Strategier för engagemang

Aktia använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra bl.a. de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed samt arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi utövar vår rösträtt på bolagsstämmor via en röstningstjänst. I matarfonder sker påverkandet indirekt via mottagarfondens förvaltare. Då kan Aktia eftersträva att påverka de dialoger som mottagarfondens förvaltare för med investeringsobjekten. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.

På sidan presenteras information om fondens B-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.