Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Materialöverföringar

Återkallande av materialet

Om betalaren inte är en konsument har betalaren rätt att återkalla ett uppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att underrätta banken senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och banken avtalat annat. Återkallandet eller ändringen måste göras senast på bankdagen före förfallodagen under bankens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som banken angett, såvida inte annat avtalats.

Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till banken givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av betalningsuppdraget, debiterat betalarens konto, gett kvitto på utförd betalning eller utställt en check.

Om en betalningstransaktion initieras via en leverantör av betalningsinitieringstjänster kan betalaren inte återta eller ändra betalningsuppdraget efter att hen har gett leverantören av betalningsinitieringstjänster sitt samtycke till att betalningstransaktionen initieras.

Begäran om återtagande av tidigare sänd