Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Fondförändringar

Den 24 juni 2021 Kundmeddelanden

Styrelserna för Aktia Fondbolag Ab och AV Fondbolag Ab (tidigare Taaleri Fondbolag Ab) har 1.6.2021 samt 3.6.2021 fattat beslut om att fusionera av bolaget förvaltade fonder samt om namnbyte för fonder förvaltade av AV Fondbolag Ab. Ytterligare har AV Fondbolag Ab beslutit om stadgeförändring i fonderna Taaleri Korkeammat Korot samt Taaleri Kiinteistöt.

Fusionerna är en del av sammanslagningen av Aktias och Taaleris kapitalförvaltningsverksamheter, där fonder med liknande investeringsaktiviteter och riskprofiler sammanslås. Fondernas namnbyte och stadgeförändringar relaterar sig likväl till sammanslagningen av verksamheten. Finansinspektionen har godkänt fusionsplanerna, namnbyten samt stadgeändringarna 17.6.2021. Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Fusionerna verkställs 6.8.2021 enligt följande:

  • Specialplaceringsfonden Taaleri Globaali Korko fusioneras med Placeringsfonden Aktia Ränteportfölj
  • Placeringsfonden Taaleri Lyhyet Korot fusioneras med Placeringsfonden Aktia Kort Företagsränta+
  • Placeringsfonden Taaleri Yrityskorko fusioneras med Placeringsfonden Aktia Corporate Bond+
  • Specialplaceringsfonden Taaleri Aktiivi fusioneras med Specialplaceringsfonden Taaleri Rohkea Omistaja.

Namnen för fonderna förvaltade av AV Fondbolag Ab byts enligt följande:

Taaleri Allokaatio 25

Aktia A25

Taaleri Allokaatio 50

Aktia A50

Taaleri Arvo Kruunu

Aktia Nordic Value

Taaleri Arvo Markka

Aktia Finland Value

Taaleri Arvo Rein

Aktia Rhein Value

Taaleri Euroopan Kassakoneet

Aktia Europa Dividend

Taaleri Globaali Osake

Aktia A100

Taaleri Impakti

Aktia Impact

Taaleri Kiinteistöt

Aktia Bostäder+

Taaleri Korkeammat Korot

Aktia Nordic High Yield

Taaleri Maltillinen Omistaja

Aktia Moderat Ägare

Taaleri Mikro Kruunu

Aktia Mikro Kruunu

Taaleri Mikro Markka

Aktia Micro Markka

Taaleri Mikro Rein

Aktia Micro Rhein

Taaleri Private

Aktia Private Fund

Taaleri Rohkea Omistaja

Aktia Modig Ägare

Taaleri Uusi Eurooppa

Aktia Nya Europa

Taaleri Vaihtoehtoiset

Aktia Alternativa Investeringar

Taaleri Vakaa Korko

Aktia Stabil Ränta

Taaleri Varovainen Omistaja

Aktia Försiktig Ägare

Fusionerna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och orsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland. Fusionerna föranleder inte heller stadgeändringar i de mottagande fonderna.

I fusionerna övergår de fusionerade fondernas medel och ansvar till de mottagande fonderna enligt ovan varefter de fusionerade fonderna upplöses. Andelsägarna får fondandelar som fusionsvederlag i den mottagande fonden för det belopp i euro som motsvarar marknadsvärdet på andelsägarens innehav i fonden på fusionsdagen.

Andelsägarna kan, om de så önskar, avgiftsfritt lösa in eller byta sina andelar i de fusionerade eller mottagande fonderna till någon annan placerings- eller specialplaceringsfond som förvaltas av samma fondbolag. Uppdragen som gäller de fusionerade fonderna ska vara Fondbolaget tillhanda senast 30.7.2021 kl. 13.00. Uppdrag som lämnats efter ovannämnda tidsfrist utförs ur den mottagande fonden. Ingen provision uppbärs på inlösen eller byte av fondandelar av andelsägare i de fusionerande eller mottagande fonderna under tiden 6.7.2021-6.8.2021. På inlösen och byte av fonder tillämpas normala skatteregler som gäller fondandelar.

De nya stadgarna för Placeringsfond Taaleri Korkeammat Korot och specialplaceringsfond Taaleri Kiinteistöt träder ikraft 6.8.2021.

18 § i stadgarna för placeringsfonden Taaleri Korkeammat Korot ändras så att fondens investeringsuniversum begränsas till de nordiska länderna. En stor del av fondens investeringar har redan gjorts i de nordiska länderna, varpå stadgeförändringen inte kommer att ha någon betydande inverkan på fondens investeringsstrategi. Syftet med förändringen är även att investeringsstrategierna för Taaleri Korkeammat Korot och Aktia European High Yield Bond + -fonden skiljer sig från varann.

18 § i stadgarna för den specialplaceringsfonden Taaleri Kiinteistöt ändras så att tillgångarna i fastighetsfonden huvudsakligen investeras i bostadsfastigheter. Fondens tillgångar investeras för närvarande i olika bostadsfastigheter i sin helhet, så ändringen av reglerna kommer inte att ha någon betydande inverkan på fondens placeringsstrategi. Syftet med förändringen är även att investeringsstrategierna för fonderna Taaleri Kiinteistöt och Aktia Affärsfastigheter skiljer sig från varann.

Basfakta för investerare, fondprospekt och fondens stadgar finns tillgängliga på webbplatsen aktia.fi och varainhoito.aktia.fi. Mera information om förändringarna ger vår kundservice på nummer 010 247 010*. Revisorernas utlåtanden om fusionen finns tillgänglig på Aktia Fondbolag Ab efter fusionen.

Aktia Fondbolag Ab och AV Fondbolag Ab
Styrelsen

*Nummer som börjar på 0102 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.