Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kriget och stigande råvarupriser orsakar svängningar på marknaden

Kriget och stigande råvarupriser orsakar svängningar på marknaden

Den 7 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Stor osäkerhet utbröt på placeringsmarknaden i februari när Ryssland inledde krig mot Ukraina. Den globala aktiemarknaden sjönk i februari både i sina egna valutor och med ca 2,5 % i euro, och marknaden har fortsatt sjunka också i början av mars. Även på räntemarknaden var avkastningen genomgående negativ.

I synnerhet i fråga om tillväxtmarknadernas statsobligationer sågs en kraftig nedgång när värdena på ryska statsobligationer och rubeln rasade i och med sanktionerna mot Ryssland. Den ryska marknadens kollaps har dock nästan inte berört Aktias företagslånefonder på tillväxtmarknaden eftersom vi inte har några placeringar i Ryssland.

Krigets direkta konsekvenser för den globala ekonomiska tillväxten är sannolikt små, eftersom Ryssland och Ukraina endast utgör en liten del av den globala ekonomin. De indirekta konsekvenserna kan dock vara betydligt större. Ryssland är en stor producent av olja och råvaror, och bägge länderna är betydande jordbruksländer. De stigande olje-, råvaru- och matpriserna påskyndar den redan höga inflationen ytterligare. När lönerna inte håller jämna steg med inflationen kommer detta att leda till lägre reallöner och en minskad köpkraft för konsumenterna, vilket, om situationen drar ut på tiden, kan bromsa upp den privata konsumtionen. I värsta fall kan vi stå inför en stagflation, dvs. en ekonomisk miljö där ekonomin växer långsamt och inflationen är hög. Det här skulle skada både aktierna och räntorna. 

Den tilltagande inflationen och de allt osäkrare ekonomiska utsikterna gör att centralbankerna hamnar i kläm. En alltför aggressiv åtstramning av penningpolitiken kan leda till en recession. För stor försiktighet kan däremot leda till att inflationen blir omöjlig att kontrollera. Läget försvåras av att de stigande energi-, råvaru- och matpriserna är chocker på utbudssidan och att åtstramningen av penningpolitiken inte nödvändigtvis biter på utbudschocker. I typiska fall försöker centralbankerna ”genomskåda” utbudschocker inom råvarusektorn, men i dagens läge är det utmanande att inflationen redan är hög och att centralbankerna är oroade över en mer bestående ökning av inflationsförväntningarna. Trots den ökade osäkerheten förväntas Fed och ECB strama åt sin penningpolitik. Under det kommande året prissätter marknaden styrräntehöjningar från Fed på totalt cirka 150 räntepunkter, och ECB förväntas också höja sin ränta med 25 räntepunkter i slutet av året.

I början av året fanns det knappt några sådana objekt på aktie- och räntemarknaden som skulle ha gett en positiv avkastning. Den svaga utvecklingen innebär dock att värderingsnivåerna för både aktier och räntor är mycket attraktivare än tidigare. Värderingsnivåerna på aktiemarknaden har med undantag av USA:s marknad redan sjunkit något under mediannivåerna för de senaste 10 åren. Räntenivåerna har i sin tur stigit över mediannivåerna. När man ser framåt har den förväntade avkastningen med andra ord stigit, även om det rådande läget är exceptionellt osäkert.  

Inom vår allokering håller vi fortsättningsvis aktierna i neutral vikt. På grund av kriget kommer inflationen att tillta ytterligare och den ekonomiska tillväxten kommer sannolikt att avta. Vi tror dock inte att den globala ekonomin håller på att gå in i en recession. Med tanke på avmattningen i den ekonomiska tillväxten är riskerna störst i Europa och Norden, men under början av året har aktierna på dessa marknader redan påverkats klart mest. I sin helhet ligger värderingsnivåerna på både aktier och mer riskfyllda räntor redan på en attraktiv nivå, så trots den ökade osäkerheten vill vi inte minska risken. Om man i krigstillstånd tvärtom ser ett enda tecken på stabilisering i riktning mot eldupphör, kan det finnas en betydande uppgångspotential på marknaden.

 

Marknadsöversikten är skriven av allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.