Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kriget tog Rysslands placeringsduglighet

Kriget tog Rysslands placeringsduglighet

Den 9 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Innehåller marknadsföringskommunikation.

Den ryska räntemarknaden har under de senaste åren varit ett intressant objekt för internationella ränteplacerare – i synnerhet då utsikterna för råoljepriserna har varit positiva. Centrala argument för placeringar i Ryssland har varit de attraktiva räntenivåerna samt de starka ekonomiska fundamenten såsom den låga skuldsättningen, överskottet i bytesbalansen och de stora valutareserverna i kombination med den trovärdiga centralbankspolitiken. Ryska statsobligationer har även ingått i alla centrala marknadsindex, och på den ryska räntemarknaden har de utländska placerarnas andel varit betydande i synnerhet i fråga om statsobligationerna i dollar, men också i fråga om statsobligationerna i rubel. 

Efter slutet av februari har läget förändrats sedan Ryssland inledde ett anfall på bred front mot Ukraina. Västvärldens ekonomiska sanktioner och Rysslands reglering av kapitalrörelserna har i praktiken gjort så att den ryska marknaden inte är placeringsduglig. Flera placerare har för närvarande problem med sin exponering i Ryssland. 

Rysslands krigsåtgärder och de motåtgärder som följer därav är ytterligare ett tecken på fördelarna med en aktiv portföljförvaltning på tillväxtekonomiernas räntemarknader. Varken Aktias fond Emerging Market Local Currency Bond+ eller Aktias övriga statslånefonder har längre några placeringar i Ryssland. I och med att riskerna ökade hade vi redan i början av januari minskat vikten av placeringarna i Ryssland, och efter president Putins tal minskade vi våra placeringar ytterligare. Efter att Ryssland anföll Ukraina sålde vi de få placeringar vi hade i Ryssland, så vi utsattes inte för den marknadskollaps som sanktionerna orsakade. Tack vare en lyckad investerings- och landvalsprocess har fondens avkastning förblivit positiv och överavkastningen i förhållande till jämförelseindexet från början av året uppgår till cirka 11 procentenheter (NAV 4.3.2022).  

Vi har inte finansierat den ryska staten sedan annekteringen av Krim 2014 – med andra ord har vi avstått från att placera i ryska statsobligationer. Våra placeringar i rubeln har gjorts genom korta valutaterminer, så den kraftiga nedgång i priserna på Rysslands statsobligationer som vi såg i år påverkade inte fondens avkastning. Största delen av fondens överavkastning under det innevarande året har härstammat från den ryska rubelns stora undervikt, och även avsaknaden av statsobligationer har haft en mycket betydande inverkan. De ryska obligationerna tas bort från jämförelseindexen för statsobligationer i slutet av mars, men deras betydelse har redan nu minskat väsentligt till följd av att deras värde rasat.

Som det ser ut nu kommer vi inte att återvända till den ryska marknaden. I vår modell för val av land har Ryssland markerats med svart färg, vilket innebär att landet inte är placeringsdugligt i Aktias ränteuniversum för tillväxtekonomierna. Detta beslut har gjorts av både ekonomiska orsaker och ESG-orsaker. 

Marknadskommentaren är skriven av portföljförvaltarna Kaj Paulamäki och Mikko Kuisma.