Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Energiomställningen i Europa går in på snabbspåret

Energiomställningen i Europa går in på snabbspåret

Den 14 mars 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Varje krig är en tragedi och Rysslands invasion av Ukraina är inget undantag. Det mänskliga lidandet är enormt och mina tankar går till alla som drabbas i Ukraina. 

För Europa har kriget många konsekvenser, varav den främsta och största kanske är oron över tillgången till energi och energipriserna såväl nu och under den närmaste framtiden som på lång sikt. Avtal om övergång från fossila till förnybara bränslen har nyligen ingåtts för att bromsa den globala uppvärmningen. Nu har dock allvarliga skuggor kastats över tillgången till naturgas under övergångstiden, vilket tvingar Europa att påskynda omställningen ytterligare och hitta andra ersättande verktyg.

I Tyskland står naturgas till exempel för 27 procent av den totala energiförbrukningen, och av detta kommer 55 procent via gasledningar från Ryssland. Planen var att underskottet som orsakats av nedläggningen av kärn-, kol- och brunkolskraftverk åren 2021–2024 skulle ersättas genom att tillfälligt öka användningen av naturgas, till stor del genom ökad import från Ryssland.

Målet är alltså att bygga upp en självförsörjande och försörjningsmässigt tillförlitlig infrastruktur för förmånlig energiproduktion i Europa, både på kontinental nivå och i enskilda länder. Det kommer i praktiken att kräva ett brett spektrum av energikällor, energilagring och innovativa energibesparande åtgärder.

På kort sikt finns det få genomförbara alternativ, men den tvingande situationen skapar politisk press att hitta lösningar. Detta kommer att innebära lättnader i fråga om en aspekt som särskilt försvårat utbyggnaden av vindkraft, nämligen att få markanvändningstillstånd.

Aktias aktiefonder inkluderar många företag som kommer att gynnas av en snabbare investeringstidtabell för den gröna omställningen. Även här har vi strävat efter att hitta en så bred skala av företag som möjligt och har inkluderat såväl teknologiföretag och tjänsteleverantörer som projektfinansiärer och företag som har hand om den operativa driften av kraftverk. För att nämna några exempel inkluderar våra fonder biobränsleproducenterna Verbio, Waga Energy, Haffner Energy och Neste, Schneider Electric och Infineon som utvecklar teknik och produkter för elektrifiering av samhället, Zaptec och Kempower som utvecklar elbiltjänster, vindkraftsföretaget Vestas Wind, Pacifico Energy Yield och 7C Solarparken som utvecklar vind- och solkraftsparker samt Wärtsilä och Merus Power som utvecklar energilagringsteknik.

Coronakrisen har bevisat att vi har förmågan att anpassa oss och förändras när det verkligen gäller. Om kriget kan sägas ha lett till något positivt så är det att Europa nu ökat tempot avsevärt i övergången till koldioxidneutral energi. Förhoppningsvis kan Europa med denna kraftansträngning föregå med gott exempel för den övriga världen och att den samtidigt ger europeiska företag en marknadsledande ställning i deras respektive branscher.


Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Tomi Korpivaara.