Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Stigande amerikanska räntor skapar oro på marknaden

Stigande amerikanska räntor skapar oro på marknaden

Den 19 april 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Trots de chockerande nyheterna om krigsförbrytelser mot civila i Ukraina har marknadens intresse för kriget avtagit efter att Ryssland dragit sig tillbaka från Kiev och de geopolitiska riskerna åtminstone tillfälligt minskat. Fokuset har skiftat till vanligare bekymmer som den amerikanska centralbanken Feds räntehöjningstakt och stigande långa räntor.

De stigande räntorna har stoppat aktiemarknadens återhämtning och lett till minskad avkastning för räntefonderna. Ett undantag har varit obligationer i lokala valutor på tillväxtmarknaderna som gett god avkastning trots de stigande långa dollar- och euroräntorna.

De stigande räntorna har huvudsakligen berott på ökad inflation. Konsumentprisinflationen i USA nådde veckan innan påsk rekordhöga 8,5 % på årsbasis. Inflationen ser ut att vara ett mer bestående fenomen jämfört med uppskattningarna innan kriget i Ukraina och håller centralbankerna världen över på alerten. Centralbanker i många tillväxtländer inledde räntehöjningar redan förra året, men Feds allt mer hökaktiga signaler sätter press på tillväxtländernas centralbanker att höja sina styrräntor. 

Marknaden prissätter redan en åtstramning av penningpolitiken på drygt två procentenheter under de närmaste 12 månaderna för centralbankerna i tillväxtländerna. Enligt vår bedömning kommer inflationen i tillväxtekonomierna att toppa och börja minska tidigare än i USA och tillväxtländernas första räntehöjningscykler kommer snart att vara över. Räntenivån för tillväxtländernas lokala valutor har stigit högre än genomsnittet under en längre period, så ränterisken är hanterbar även i den aktuella inflationsmiljön.

Utsikterna för tillväxtländernas valutor är också tilltalande. Förutom de höjda räntenivåerna är valutorna förmånliga enligt konventionell mätning av effektiva reala växelkurser. Valutavolatiliteten har sjunkit från toppnivåerna efter Rysslands anfall och öppnat mer rum för carry-handel. Utländska investerares ägarandel av tillväxtländers statsobligationer i lokala valutor har sjunkit till nästan den lägsta nivån på fem år i så gott som alla länder, så positioneringen är fortfarande mycket behärskad och riskerna för valutaflykt är lägre än vanligt.

Trots det finns risker på marknaden. Det är svårt att förutspå hur och när kriget i Ukraina tar slut. Tydliga tecken på en nedtrappning skulle minska svansriskerna och öka optimismen för globala tillväxtutsikter. Prishöjningar på livsmedel kan orsaka instabilitet i tillväxtländer som man till exempel kunde läsa om i nyheterna från Peru den senaste tiden. Även om höjda energipriser för sin del kan minska den globala produktionen behåller vi trots dessa utmaningar en neutral prissättning på tillväxtländernas räntemarknader och förhåller oss fortfarande positivt till global tillväxt på medellång sikt. Allmänt sett är globala tillväxtrisker och en accelererande inflation ingen optimal miljö för obligationer i lokal valuta men måttliga riskpremier och förmånliga valutor kan ge överavkastning. Vi bedömer att tillväxtländernas räntemarknader också kommer att stå emot Feds nuvarande prissatta penningpolitik. 

Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Mikko Kuisma.