Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Teknikbolagen åker bergochdalbana och andra iakttagelser om resultatperioden

Teknikbolagen åker bergochdalbana och andra iakttagelser om resultatperioden

Den 9 maj 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Årets första månader har varit utmanande på många sätt både för företagen och placerarna. Inflation och stigande räntor kombinerade med Rysslands krig i Ukraina har satt väsentliga spår i både placerarnas avkastningar och företagens verksamhet. 

Resultatperioder är en bra tid att ta pulsen på olika branscher och företagsledningar, och så är det även nu. Vi befinner oss i en period vars tidigare referensperioder är väldigt bra och därför kan placerarna inte förvänta sig motsvarande tillväxtsiffror som för tidigare kvartal men det betyder inte att tillväxten inte skulle vara god. Fokuset ligger dock på samma fråga som alltid den här tiden på året: Hur ser slutet av året ut för bolagen?

Vissa fenomen går att urskilja nu när resultatperioden kommit så här långt. Resultaten under det första kvartalet har i stort sett varit positiva, men både i USA och Europa har många företag gått ut med försiktiga prognoser för det resterande året. Kursreaktionerna för dessa företag har ofta varit exceptionellt negativa, särskilt för högt värderade företag som växer snabbare än marknaden. Stora teknikbolag i USA har rapporterat väldigt blandade resultat och prognoser. Som ett extremfall kan man nämna Facebook som numera heter Meta, vars aktiekurs steg nästan 18 procent på resultatdagen då dagliga aktiva användare började öka igen. Netflix aktiekurs rasade på resultatdagen med svindlande 35 procent efter att företaget för första gången i sin historia rapporterade ett minskat användarantal. Netflix var självfallet en av coronapandemins stora vinnare eftersom människor höll sig hemma och det är bara naturligt att förvänta sig utmaningar på kort sikt efter en period av exceptionell tillväxt. I USA kom det kanske tydligaste tecknet på en avtagande konsumentefterfrågan och ökande risk för recession från Amazon, vars omsättningstillväxt var den långsammaste på nästan två decennier och företaget rapporterade en förlust mot marknadens förväntningar. De höjda bränsle- och lönekostnaderna ökade leveranskostnaderna för Amazons näthandel med 14 procent jämfört med förra året, vilket givetvis orsakar ett hårt lönsamhetstryck på kort sikt. Trots teknikjättarnas varierande resultat har tillväxtutsikterna fortsatt att utvecklas positivt i USA. Resultatprognoserna har i genomsnitt stigit med 6,3 procent under året och trenden i konsensusprognoserna är fortsättningsvis starkt uppåt trots inflation, åtstramning av penningpolitiken och kriget i Ukraina.

I Europa är kriget givetvis närmare och påverkar ekonomin och särskilt konsumentförtroendet mer konkret. Trots det har resultatperioden i Europa huvudsakligen uppvisat positiva tecken. Inflationens påverkan syns som en positiv utveckling av företagens omsättningstillväxt, och hittills har nästan 70 procent av företagen som rapporterat sina resultat överträffat marknadens förväntningar på omsättningen. Samtidigt har drygt 56 procent av företagen överträffat resultatförväntningarna, det vill säga att det ökade kostnadstrycket har tydligt återspeglats i lönsamhetssiffrorna trots den gynnsamma omsättningsutvecklingen. Det kanske mest överraskande i Europa har varit vinstprognosernas starka utveckling i år. Konsensusprognoserna gällande vinst har stigit med 11,5 procent under årets första månader och tillväxttrenden för vinstprognoserna har varit konstant stigande under årets början. De stigande vinstprognoserna under årets början har senast varit lika stabila i Europa för över 10 år sedan när ekonomin återhämtade sig efter finanskrisen – inte ens under återhämtningen från coronarecessionen i fjol steg prognoserna lika mycket. Aktiemarknaden har dock utvecklats i mer lågmälda toner under årets början, med andra ord råder en stor misstro på aktiemarknaden inför de kommande månaderna. Kriget i Ukraina orsakar osäkerhet på marknaden som inte syns i vinstprognoserna men som placerarna måste beakta – om Ryssland beslutar sig för att strypa gasleveranserna till Tyskland och resten av Europa väntar en recession som inte går att undvika. Rysslands president agerar just nu oförutsägbart och irrationellt vilket försvagar riskaptiten på marknaden på kort sikt. 

Trots osäkerheten på kort sikt ser vi förutom en stark vinstprognosutveckling också en mängd små positiva signaler på marknaden: osäkerheten kring den amerikanska centralbanken Feds räntehöjningsbana håller på att klarna, inflationen ser ut att ha toppat just nu och kommer att sakta ned mot slutet av året, verkstadsindustrins mycket stabila orderböcker för resultatperioden stärker förtroendet för fortsatt ekonomisk tillväxt, komponentbristen håller på att lätta så småningom och coronaepidemin avtar också i Asien. Om kriget i Ukraina övergår till ett ställningskrig i östra Ukraina (som situationen 2015–2021) finns det en god möjlighet att aktiemarknaden återhämtar sig under återstoden av året.

Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Juuso Kenkkilä.