Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Veritas uppskattar Aktias ambition och modiga attityd – den nya mörkgröna företagslånefonden svarar mot den ökande efterfrågan

Veritas uppskattar Aktias ambition och modiga attityd – den nya mörkgröna företagslånefonden svarar mot den ökande efterfrågan

Den 7 september 2022 Bloggar och artiklar

Arbetspensionsbolaget Veritas var bland de första som gick in som såddinvesterare för den nya företagsobligationsfonden enligt Artikel 9, som förvaltas av Aktia och riktar sig till professionella institutionella placerare. Veritas portföljförvaltare Ville Iso-Mustajärvi anser att erfarenheten och synsättet hos Aktias team i kombination med den systematiska kvantitativa analys, som samarbetet med Upright Project möjliggör, skapar en unik helhet där 1 + 1 är mer än två.  

Den nya fonden UI-Aktia Sustainable Corporate Bond eftersträvar förutom god ekonomisk avkastning även betydande social och miljömässig nytta. Fonden placerar i europeiska obligationer som beaktar hållbar utveckling och är till en början endast tillgänglig för professionella institutionella placerare i Finland och internationellt. Aktia har ändå för avsikt att öppna upp den även för privatplacerare i ett senare skede. 

Arbetspensionsbolaget Veritas som genast i startskedet placerade 20 miljoner euro i fonden har redan länge samarbetat tätt med Aktia. 

– Veritas har som mål att göra hela placeringsportföljen koldioxidneutral före 2035. När Aktias team föreslog fonden var det lätt att hoppa på, säger Ville Iso-Mustajärvi.

Ambitiösa och modiga uppslag

Iso-Mustajärvi lyfter också fram Aktias pionjärskap och ambitiösa approach till produktutveckling.

– Ta till exempel den här nya fonden. Än så länge finns det inte så värst många sådana produkter enligt Artikel 9 på marknaden. Ett annat exempel är tillväxtmarknadernas statsobligationer – också där var Aktia bland de första i världen. Man vågar göra sådana uppslag och man gör dem ordentligt utan att fumla. 

Man vågar göra sådana uppslag och man gör dem ordentligt utan att fumla.

– När det finns handlingskraft och god kompetens i Finland vill vi vara med och stödja det finländska företagsfältet och kompetensen. Här medverkar erfarna portföljförvaltare och ett fint uppstartsföretag, och jag ser många andra sådana fördelar med den nya fonden, säger Iso-Mustajärvi. 

Hållbarhet är en del av all Veritas verksamhet. På Veritas letar man enligt Iso-Mustajärvi efter genuint aktiva och ansvarsfulla objekt där saker och ting beaktas på ett brett plan och med blicken riktad framåt, i stället för att bara försköna historien i fråga om någon enskild mätare. Dessutom betonar han att det inte på något sätt är fråga om välgörenhet. Vi ger inte avkall på avkastningen från pensionsmedlen. Det väsentliga är att hantera riskerna och skapa mervärde på lång sikt. 


Upright Project bidrar med ny transparens i fråga om placeringarnas påverkan

Nettopåverkan på den sociala och ekologiska miljön av placeringsobjekten i den nya fonden analyseras och rapporteras regelbundet, liksom för Aktias fonder i allmänhet, med hjälp av ett analysverktyg som bygger på artificiell intelligens, framtaget av det finländska Upright Project. Aktia har samarbetat med Upright Project redan från år 2019. 

– Fonden som nu inrättats motsvarar vår syn på ansvarsfullt placerande. Att fonden är hållbar är inte bara tomma ord, utan hållbarheten analyseras och mäts kontinuerligt. På så vis skapas en tillförlitlig helhet, säger Iso-Mustajärvi.

Att fonden är hållbar är inte bara tomma ord, utan hållbarheten analyseras och mäts kontinuerligt.

– I jämförelse med analysföretag som använder sig av kvalitativa undersökningar är Upright Project unikt på så vis att man har en holistisk syn på hela värdekedjan. Jag anser att detta är vad som gör störst skillnad med tanke på slutresultatet, fortsätter Iso-Mustajärvi.

Portföljförvaltare på Verista Ville Iso-Mustajärvi, COO på Upright Project Toni Laitila och portföljförvaltare på Aktia Jonne Sandström

Ville Iso Mustajärvi, Toni Laitila och Jonne Sandström

Även COO Toni Laitila som ansvarar för Upright Projects placerarverksamhet betonar just nettopåverkan. I stället för att enbart tala om vilka positiva saker man åstadkommit i vissa enskilda frågor, lyfter man enligt deras modell fram det positiva och negativa i företagens hela verksamhet.

– Vi försöker besvara frågan om den totala effekten, inte bara bocka av enskilda frågor på en lista, säger Toni Laitila.

Enligt Laitila är världen i allmänhet på väg att bli alltmer transparent, vilket också återspeglas i placeringarna. 

– Vill man vara trovärdig när det kommer till placeringsbeslut och rapportering, är det skäl att ärligt berätta om att resurser också har använts, alltså lyfta fram både positiv och negativ påverkan, säger Laitila. 

På Aktia ansvarar Jonne Sandström för den nya fondens portföljförvaltning. Också han säger att det på marknaden finns en tydligt växande efterfrågan på placeringsprodukter med klart mätbar hållbarhet. 

– En genuin, verifierbar påverkan har redan från början varit en central utgångspunkt i utvecklingen av fonden. Och det betyder inte heller att vi ger avkall på avkastningen. Fonden eftersträvar minst motsvarande avkastning som andra fonder som placerar i företagsobligationer, säger Sandström. 

Mer information: Portföljförvaltare Jonne Sandström, [email protected], tfn 050 3626 775

Aktia Bank Abp är portföljförvaltare för fonden. Universal-Investment-Luxembourg S.A. fungerar som fondbolag. Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningsutvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på investeringarna kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora de placerade medlen delvis eller i sin helhet. Kunden bör alltid bekanta sig med dokumentet med basfakta för investerare innan några investeringsbeslut fattas. Broschyrer och faktasidor finns tillgängliga på den produktspecifika sidan för varje produkt på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet Innehållet ska inte betraktas som personliga placeringsråd eller placeringsrekommendationer.