Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

När både aktie- och ränteplaceringarna sjunker, vänd blicken mot 1980-talets Connecticut

När både aktie- och ränteplaceringarna sjunker, vänd blicken mot 1980-talets Connecticut

Den 25 oktober 2022

År 1985 fick 31-åriga David Swensen ett överraskande arbetserbjudande från Yale-universitets understödsfond. Swensen antog utmaningen och resten är historia. I och med Swensens experimenterande med illikvida placeringar fick en otrolig framgångshistoria sin början och delvis som följd av denna består också ungefär en tredjedel av de finländska pensionsbolagens portföljer idag av så kallade alternativa placeringar.

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Men vad är egentligen dessa alternativa placeringar? Allmänt taget räknas alla sådana placeringar som inte är traditionella börsnoterade aktier eller ränteplaceringar som är föremål för allmän handel som alternativa. Sådana är till exempel infrastrukturplaceringar, såsom vind- och solkraftverk, realegendom, såsom fastigheter och skog samt olika kapitalinvesteringar och skuldplaceringar som ligger utanför den offentliga handeln.

Så kallade likvida alternativa investeringar är å sin sida till exempel fonder med absolut avkastning, dvs hedgefonder som drar nytta av strategier och derivat oberoende av marknadsavkastningen för att skydda sig mot en negativ marknadsutveckling.

Med tanke på vad som hänt på marknaden den senaste tiden kan man se att den traditionella diversifieringen i aktier och räntor inte har fungerat på samma sätt som tidigare då värdet på bägge tillgångsslag sjunkit. Samtidigt har däremot alternativa placeringar i huvudsak bevarat sitt värde bättre och delvis rentav stigit i värde.

I de stora placerarnas portföljer har de alternativa placeringarna skapat ett tredje stödben som hjälper till med att jämna ut placeringarnas värdefluktuering i tillägg till aktie- och ränteplaceringar. Specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar ger den erfarnare privatplaceraren genom en enda placering tillgång till den portföljstruktur och diversifiering som professionella placerare föredrar.

Det finns goda placeringslösningar att hitta för var och en. Detta är förstås endast ett alternativ. Boka en tid för ett distansmöte, så gör upp en personlig förmögenhetsplan för dig.

Läs mer om fonden och alternativa placeringar

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Detta är marknadsföringskommunikation. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Resultatet påverkas även av beskattningen, som är beroende av varje placerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi. Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab.