Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Vinden blåser trots att börsen sjunker – nu har även privatplacerare allt bättre tillgång till alternativa placeringar

Vinden blåser trots att börsen sjunker – nu har även privatplacerare allt bättre tillgång till alternativa placeringar

Den 18 oktober 2022

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs specialplaceringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. 

Alternativa placeringar ger placeringsportföljen ett tredje stödben i form av en avkastningskälla som är oberoende av traditionella aktie- och ränteplaceringar. I de professionella placerarnas portföljer har de redan en etablerad ställning. Specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar ger enligt Thomas Lindholm på Aktia också privatplacerare tillgång till den portföljstruktur och diversifiering som professionella placerare föredrar. 

Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Den traditionella rekommendationen för att bygga upp en väldiversifierad placeringsportfölj har varit att den bör innehålla aktie- och ränteplaceringar i ett lämpligt förhållande. Genom att lägga tyngdpunkten på aktier har man eftersträvat bättre avkastning, men då är också riskerna större. Ränteplaceringar å sin sida har erbjudit ett relativt tryggt alternativ för placerare som nöjer sig med en måttlig avkastning.

Vid en titt på vad som har hänt på marknaden på sistone, står det nu klart att traditionella metoder inte längre tycks räcka till.

– Året har gått i moll på både aktie- och räntesidan. Detta visar att den traditionella diversifieringen i aktie- och ränteplaceringar inte har fungerat på en marknad där räntorna har stigit kraftigt och aktiekurserna har sjunkit. Medan ränte- och aktieplaceringarnas värde har sjunkit, har de alternativa placeringarna behållit sitt värde, säger Thomas Lindholm, direktör med ansvar för privatkundernas placerande och sparande i Aktia.

Karri Mäkitalo, portföljförvaltare för specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar, anser att alternativa placeringar minskar placerarens oro. 

Att utöka portföljen med en avkastningskälla som är oberoende av aktier och räntor innebär i praktiken att portföljens totala värdefluktuation minskar och förhållandet mellan risk och avkastning förbättras.

– Att utöka portföljen med en avkastningskälla som är oberoende av aktier och räntor innebär i praktiken att portföljens totala värdefluktuation minskar och förhållandet mellan risk och avkastning förbättras. För den långsiktiga placeraren borde detta undanröja många bekymmer längs vägen. Placeraren kan för den delen sova lugnare om natten, säger Mäkitalo.

Alternativa placeringar erbjuder många alternativ 

Som alternativa placeringar räknas enligt Mäkitalo och Lindholm i allmänhet alla sådana placeringar som inte är traditionella noterade aktier eller ränteplaceringar som är föremål för allmän handel. 

– Placeringar i onoterade aktier, private debt, infrastrukturplaceringar, placeringar i realegendom, såsom skog och fastigheter. I infrastrukturplaceringarna ingår naturligtvis olika nät för distribution och produktion av energi, men också till exempel vägar och broar som ute i världen även byggs med både offentlig och privat finansiering. En stor grupp är också så kallade fonder med absolut avkastning, säger Mäkitalo.

Aktias Karri Mäkitalo och Thomas Lindholm

Karri Mäkitalo och Thomas Lindholm

Lindholm åskådliggör saken så att man vanligtvis uppfattar en alternativ placering som något konkret som kan pekas ut, såsom en fastighet, ett vindkraftverk, en produktionsanläggning, en affärslokal eller ett solkraftverk. 

– Men så finns det en annan grupp – likvida alternativa placeringar. Denna grupp kan innefatta många olika typer av instrument, såsom vissa likvida hedgefonder och bostadsfonder. Själv räknar jag också vissa strukturerade produkter hit.

Professionella placerare tror på alternativa placeringar

Om man granskar till exempel de finländska pensionsbolagens portföljer, kan man enligt Lindholm se samma fenomen hos alla. Andelen alternativa placeringar har sedan 90-talet ökat från några procent till rentav över en tredjedel. 

Genom specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar gör vi samma tankesätt tillgängligt också för privatplacerare.

– Genom specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar gör vi samma tankesätt tillgängligt också för privatplacerare. Genom fonden kan man med en enda placering få ett professionellt diversifierat tredje stödben för sin portfölj och placera i olika alternativa tillgångsklasser utan något egentligt eget efterforskningsarbete eller kontaktnät, säger Lindholm. 

På egen hand är det rätt omöjligt för en privatplacerare att bygga upp en motsvarande helhet. Direkt placering i alternativa objekt kräver ofta ett stort placeringsbelopp, och för att kunna delta i projekt krävs också kontakter som få har. 

– Du kan naturligtvis själv köpa en placeringsbostad och på så vis ta dig in på fastighetsmarknaden. Eller till exempel ett skogsskifte. Men som privatplacerare kan du sannolikt inte placera på ett diversifierat sätt i onoterade aktie- eller ränteplaceringar. Eller i exempelvis infrastrukturplaceringar, konstaterar Lindholm. 

Medan det enligt Lindholm är relativt lätt för en lekman att själv jämföra och köpa till exempel aktier eller olika aktiefonder, är detta enligt honom betydligt svårare när det gäller alternativa placeringar. 

– Enligt min mening utgör alternativa placeringar en sådan helhet som åtminstone jag själv gärna överlåter åt en portföljförvaltare att sköta.

Läs mer om specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar 

Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Aktia webinar: Alternativa placeringer – vad handlar de om?

I vårt webinarium på tisdag 22.11.2022 kl. 13-14 går vi igenom vad alternativa placeringar är, hur de fungerar, hur de har avkastat och hur du kan placera i dem. 

Anmäl dig till webinariet

 

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med basfakta/faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.