Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Silicon Valley Banks fall skapade svallvågor på placeringsmarknaden

Silicon Valley Banks fall skapade svallvågor på placeringsmarknaden

Den 13 mars 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Förra veckan drabbades Silicon Valley Bank i USA av en kapitaltäckningskris. Till följd av detta placerade de kaliforniska myndigheterna banken under Federal Deposit Insurance Corporations (FDIC) tillsyn. Detta skrämde placerarna och Silicon Valley Banks aktiekurs rasade. Med i raset drogs aktiemarknaden och särskilt aktier inom banksektorn. Medierna spekulerade om negativa multiplikatoreffekter i banksystemet och en risk för en ny finanskris.

På söndagskvällen åtog sig USA:s finansministerium att garantera alla bankinsättningar. Centralbanken lovade också att de regionala bankerna vid behov skulle få ytterligare kortfristig finansiering för att lösa likviditetsproblemen. Det amerikanska banksystemet är i mycket bättre skick än under finanskrisen och problemen är koncentrerade till regionala banker som omfattas av lättare lagstiftning jämfört med de större bankerna. Större banker är föremål för striktare tillsyn och har en betydligt bättre likviditet och kapitaltäckning.

Den europeiska banksektorn har fått bära den största bördan av den skärpta regleringen efter finanskrisen. I Europa är de stora bankernas kapitaltäckning bättre än i USA. Med andra ord finns det en tillräcklig buffert för eventuella betalningsstörningar och värdeminskningar i placeringsportföljerna i framtiden. Samtidigt är det bra att komma ihåg att bankerna i genomsnitt är i mycket gott skick och att räntehöjningen har en positiv effekt på resultatet eftersom räntenettot förbättras.

Nedan följer en kort beskrivning av de händelser som ledde till SVB:s konkurs. Min tanke är att klargöra dynamiken inom banksektorn mot bakgrund av den åtstramade penningpolitiken. I slutet presenteras Aktias syn på placeringsutsikter i denna fråga.

Vilken typ av aktör är Silicon Valley Bank?

SVB är en regional bank som bildades 1983 och som särskilt specialiserat sig på finansiering av nystartade teknologibolag i Silicon Valley i USA. Banken tillhandahöll finansiella tjänster till fler än hälften av alla riskkapitalfinansierade företag inom tekniksektorn i Silicon Valley. Med sin balansräkning på över 200 miljarder dollar var banken bland de tjugo största amerikanska företagsbankerna.

Varför föll Silicon Valley Bank?

Den sista spiken i kistan var den klassiska bankrusningen, dvs. att kunderna förlorade sitt förtroende för bankens förmåga att återbetala insättningar på bankkonton. Bristen på förtroende föregicks av en lokal men hård storm. Till följd av den amerikanska centralbankens räntehöjningar har särskilt de nystartade teknologibolagens värderingsnivåer varit pressade och riskkapitalfinansieringen har avbrutits. 

SVB:s fordringar på sektorn blev osäkra, samtidigt som kunderna tog ut sina pengar från banken för att täcka sina likviditetsbehov. SVB:s portfölj, som huvudsakligen bestod av ränteplaceringar med låg avkastning och lång löptid förlorade snabbt sitt värde när räntorna steg. Portföljens storlek och ränterisken var betydligt högre än de regionala bankernas genomsnittliga nivå, vilket förvärrade bankens situation ytterligare, och som en följd försämrades de likviditets- och kapitaltäckningssignaler som myndigheterna krävde snabbt. Placerarnas förtroende för bankens betalningsförmåga undergrävdes, aktiekursen kollapsade och handeln med aktien avbröts. De kaliforniska myndigheterna tog över banken och banken placerades under FDIC:s tillsyn.

Aktias syn på ämnet

SVB:s fall är en följd av en åtstramad penningpolitik och ett enskilt bolags problem. Riskerna är förknippade framför allt med de regionala bankerna i USA. De större och mer betydelsefulla bankerna med större balansomslutning är i bättre skick. Vi anser att risken för multiplikatoreffekter inom banksystmet är mycket liten. Vi anser också att risken för en ny finanskris är mycket liten.

Till följd av den strikta regleringen är de europeiska bankerna i bättre skick än de stora amerikanska bankerna. Till följd av de stigande räntorna och det förbättrade räntenettot har de europeiska bankernas affärsverksamhet stärkts. Den kraftiga korrigeringsrörelsen i banksektorns aktier som utlöstes av SVB:s problem förändrar inte de europeiska bankernas dynamik. Dessutom kan denna marknadsrörelse erbjuda intressanta möjligheter för placerare.

Eventuella nya skuldsaneringar kommer sannolikt att koncentreras till den amerikanska marknaden, vilket kommer att bidra till att överbetona Europa i allokeringsportföljer på bekostnad av USA. I vår allokeringsstrategi är aktierna i undervikt i förhållande till ränteplaceringarna, och i vår allokering underviktar vi den amerikanska aktiemarknaden.

Det finns inga direkta investeringar i Silicon Valley Bank i de portföljer som förvaltas av Aktia. SVB ingick dock fortfarande i S&P500-indexet förra veckan, men där var bankens andel mycket liten. Därför har vissa placeringsprodukter som innehåller amerikanska aktieindexfonder inneburit en liten investering i SVB. Under veckoslutet togs SVB bort från S&P500-indexet. I aktivt förvaltade portföljer finns inga investeringar i SVB eller motsvarande mindre amerikanska banker.