Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Ränteplaceringar är hetare än på länge – här är orsakerna

Ränteplaceringar är hetare än på länge – här är orsakerna

Den 24 april 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ränteplacerarna har under de senaste åren lidit av en avkastningstorka. Centralbankerna pressade ner både de korta och långa räntorna till bottendyn med sin penningpolitik och obligationsköp då de försökt tvinga fram aktivitet i ekonomin.  Situationen förändrades relativt snabbt 2022 då coronaproppen lossnade och kriget i Ukraina ledde till en energikris.

För en ränteplacerare var förra året smärtsamt i nästan alla ränteklasser, men den andra sidan på myntet är att framtidsutsikterna för ränteplaceringar har förändrats i ett huj. Medan placerarna i en nollräntemiljö i praktiken var tvungna att ta mer risker till exempel i aktier eller alternativa placeringar för att ens ha möjlighet att nå avkastningsmålen, är ränteplaceringar igen ett lönsamt alternativ. TINA (There Is No Alternative, Det finns inga alternativ [för aktier]) har bytts till TARA (There Are Reasonable Alternatives, Det finns förnuftiga alternativ [för aktier]).

Ränteklassernas avkastning på absolut attraktiva nivåer

Räntehöjningen innebär att ränteklassernas löpande avkastning har stigit till absolut attraktiva nivåer. För närvarande är det möjligt att placera i statsobligationer med en 3–4 procents avkastningsnivå, i solida företagsobligationer med en 4–5 procents nivå och i High Yield-företagsobligationer med en upp till 7–9 procents avkastningsnivå. Med ränteplaceringar är det alltså möjligt att komma upp till nivåer som är jämförbara med den långsiktiga avkastningen på aktier.

En normalisering av räntenivåerna borde också leda till att diversifieringsfördelarna mellan aktier och ränteplaceringar fungerar bättre. När ekonomin avmattas prissätts räntesänkningar, dvs. de långa räntorna sjunker, vilket leder till en värdeökning i långa ränteplaceringar.

Ränteklasser är proportionellt attraktiva

När man jämför hur olika tillgångsklasser prissatts för närvarande är det tydligt att till exempel aktier och obligationer lever i två skilda världar. Samtidigt som aktier (globalt) mätt med värderingskoefficienter ligger inom historiska medelvärden eller till och med överskrider dem, är företagsobligationernas risktillägg förhöjda och indikerar minst en lindrig recession. Även differensen mellan den kalkylmässiga resultatavkastningen på aktiemarknaden (resultat per aktie dividerat med aktiepriset) och ränteplaceringarnas avkastningsnivåer är låg i förhållande till historien. Oberoende av om aktie- eller företagsobligationsmarknaden har rätt om ekonomins riktning, är företagsobligationsmarknaden proportionellt attraktivare prissatt.

Den allmänna räntenivån har stigit men så har också inflationen, är räntenivån alltså attraktiv på riktigt? När man från de långa (nominella) räntorna drar av marknadens inflationsförväntningar har också den kvarstående realräntan stigit betydligt. Även om inflationen skulle fortsätta högre än väntat är även en några procents ränteavkastning trots inflationen bättre än noll. Med aktieplaceringar kan man uppnå bättre, men också avsevärt sämre, avkastning på kort sikt.

Evig inflation?

Ekonomins indikatorer tyder för närvarande på att inflationstopparna ligger bakom oss. Men vad händer om inflationen inte lättar och räntorna fortsätter stiga? Räntestigen framåt är alltid osäker men kompensationen för en ränterisk är i en helt annan klass än i början av 2022. Särskilt kortare ränteplaceringar tolererar stigande räntenivåer bättre över tid i och med ökningen i den löpande avkastningen. En ränteuppgång höjer också den kommande bufferten.

Under början av året har man till exempel på banksektorn sett att stigande räntor också påverkar ekonomin, även om det sker med fördröjning. När de ökade finansieringskostnaderna syns i konsumenternas plånböcker och företagens budgetar avmattas också ekonomin och inflationstrycket lättar. Såsom räntesänkningar är inte heller ränteuppgången evig.

Hur som helst är det värt för en placerare att följa räntemarknaderna – ränteplaceringarna spelar igen en större roll i portföljerna hos flera placerare.

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.