Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Utsikterna för den europeiska banksektorn är fortfarande lockande. Vår nya placering är en uppföljare till den snart förfallande, som avkastade 8,5 procentenheter mer än Helsingforsbörsen.

Utsikterna för den europeiska banksektorn är fortfarande lockande. Vår nya placering är en uppföljare till den snart förfallande, som avkastade 8,5 procentenheter mer än Helsingforsbörsen.

Den 24 april 2023

Trots att våren varit blåsig i den globala banksektorn förfaller Aktia Aktiecertifikat Starkare Banksektor, som emitterades för ett år sedan, med över 10 % vinst redan vid den första möjliga förfallodagen. Aktias syn på euro-områdets banksektor är fortfarande positiv trots turbulensen – och delvis tack vare den. Aktia Autocall Starkare Banksektor II, som finns att teckna fram till 26.5.2023, är en uppföljare till den tidigare placeringen, men med ännu mer lockande villkor. 

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Thomas Lindholm, Aktias direktör med ansvar för sparande och placeringar, och Patrik Moring, allokeringsdirektör konstaterar att även om året varit händelserikt i banksektorn är de långsiktiga utsikterna för euro-områdets banker fortfarande tämligen lockande och situationen för de största bankerna skiljer sig betydligt från de små amerikanska bankerna som varit på tapeten den senaste tiden. 

– Under Trumps presidentperiod lättade man ju på regleringen av de små bankerna. I Europa höll man fast vid den hårda regleringen vilket här har hållit situationen stabil , påminner Moring. 

Lindholm och Moring betonar att regleringen av bankerna nuförtiden är på en helt annan nivå än under finanskrisen. 

Bankernas soliditetsgrad är på en helt annan nivå än tidigare.

– Bankernas soliditetsgrad är på en helt annan nivå än tidigare. Nivån är nästan tvåfaldig jämfört med tiden före finanskrisen. Det är utan tvekan en positiv sak för placeraren, säger Moring. 

– Silicon Valley Bank, som gick omkull, var en bank med en extremt ensidig kundstruktur bestående av tillväxtbolag. När bankens kunder till följd av ett svagt marknadsläge började ta ut pengar de hade deponerat efter tidigare finansieringsrundor, började det gå rykten om att SVB inte skulle ha möjlighet att betala ut depositioner till alla. Detta trappade upp massuttagen, beskriver Moring utvecklingen som ledde till kollapsen. 

– SVB föll offer för sin kundstruktur. Och situationen förvärrades när man blev tvungen att bokföra förlusten av likviditetsbufferten som saknade ränteskydd.

Den europeiska bankregleringen ger trygghet åt placeraren 

Den europeiska regleringen av bankerna är också i detta avseende strängare och till exempel bankernas ränteskydd av den egna buffertportföljen är enligt Moring noga reglerad, vilket hindrar att en liknande situation uppstår här. 

Bankernas risker är inte förknippade med hela sektorn utan de är enskilda aktörers problem.

– Bankernas risker är inte förknippade med hela sektorn utan de är enskilda aktörers problem. Credit Suisse var en bank i verkligt dåligt skick, vilken man redan flera gånger restrukturerat efter finanskrisen.

Enligt Moring har myndigheterna som övervakar bankerna verkligen lärt sig något efter finanskrisen. 

Thomas Lindholm och Patrik Moring Aktia

Aktias direktör med ansvar för sparande och placeringar Thomas Lindholm och allokeringsdirektör Patrik Moring.

– Man lyckades göra några snabba räddande åtgärder med vilka man kunde stabilisera situationen och återställa förtroendet. Myndigheter och centralbankirer är på ett helt annat sätt alerta än tidigare.

– Jag skulle säga att de risker som förknippas med bankerna här mer har att göra med sedvanliga konjunktursvängningar. Om det ekonomiska läget blir sämre kommer vi ofrånkomligen se betalningsstörningar. Men å andra sidan har bankerna ett gott kapitalläge och klarar nog betalningsstörningar, säger Moring. 

Räntehöjningarna har förbättrat bankernas resultatutsikter 

Den nuvarande högre räntenivån gynnar bankerna – till en viss punkt. I något skede börjar de stigande räntorna stagnera realekonomin, vilket också påverkar bankerna. En sådan raketstegring på räntesidan är enligt Lindholm inte längre att vänta. 

– Om räntehöjningarna så småningom börjar stanna av lugnar sig läget och med tiden börjar räntorna så småningom sjunka. Det positiva är att den högre räntenivån kanske är lite mer bestående. Vi kommer knappast återgå till nollränta, fortsätter Moring. 

Typiskt för banksektorn är också att banker ofta är något mer förmånligt värderade än det genomsnittliga bolaget på marknaden. Just nu är till exempel skillnaden gentemot det genomsnittliga bolaget exceptionellt stor och banksektorns värderingskoefficienter är mycket låga i förhållande till både sin egen historia och den breda marknaden. 

– Nu har ju dessutom prognoserna höjts i och med den högre räntenivån och i förhållande till dem är värderingsnivån verkligen låg. Banksektorns P/E-tal är enligt det här årets resultatprognos 6,7 medan motsvarande tal för den breda aktiemarknaden i Europa är 13. Det innebär nog en buffert också mot en svagare utveckling, konstaterar Moring. 

Autocall-placeringar passar den nuvarande marknaden

Den nya Aktia Autocall Starkare Banksektor II är till sin uppbyggnad en autocall, dvs dess avkastningsandel frigörs och placeringen förfaller automatiskt om referenstillgången på den årliga observationsdagen är minst på sin utgångsnivå. Euro-områdets mest använda bankindex EURO STOXX® Banks fungerar som referenstillgång. Indexet består av 23 stora banker i euro-området, från Finland Nordea. Indexet innehåller inga Schweiziska banker. 

Nu kan vi göra en motsvarande uppföljare till den placering som förfaller, men med ännu bättre produktvillkor. 

– Man kan säga att det är en lite opportunistisk produkt i och med att man drar nytta av svängningar som banksektorn utsatts för. Osäkerheten förbättrar villkoren för en sådan produkt och nu kan vi göra en motsvarande uppföljare till den placering som förfaller, men med ännu bättre produktvillkor, säger Lindholm. 

Autocall-strukturen passar enligt Lindholm bra i det nuvarande marknadsläget. 

– Banksektorn behöver inte stiga som en raket för att den ska ge avkastning. Det räcker med att den hålls på sin nuvarande nivå. Till exempel avkastade placeringen som nu förfaller över 10 % på ett år, under vilket Helsingforsbörsens utveckling stannade vid närmare noll.

Aktia Autocall Starkare Banksektor II kan tecknas 24.4-26.5.2023. Minimiteckningen är 5000 euro. Läs mer om placeringen här

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Avkastningen för Helsingforsbörsens allmänna index, med beaktande av dividender, var under beräkningsperioden 25.3.2022-3.4.2023 ca 1,8%. 

Aktia Autocall Starkare Banksektor II är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Barclays Bank PLC. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Slutsatser om framtida avkastning kan inte dras på basis av tidigare resultat. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Marknadsföringsbroschyren, basfakta för investerare, lånespecifika villkor, grundprospekt och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi.