Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Aktia breddar utbudet av fonder för påverkansinvesterande – räntefonden Aktia Sustainable Government Bond får Artikel 9-klassificering

Aktia breddar utbudet av fonder för påverkansinvesterande – räntefonden Aktia Sustainable Government Bond får Artikel 9-klassificering

Den 9 oktober 2023 Bloggar och artiklar Nyhetsarkiv

– Vi vill ge våra kunder fler möjligheter att placera ansvarsfullt och göra påverkansinvesteringar. Detta är Aktias femte fond med Artikel 9-klassificering och den ger i det rådande marknadsläget en intressant möjlighet att göra påverkansinvesteringar med en mångfaldigt prisbelönt kapitalförvaltare, säger Eeva Toivonen, ESG-chef på Aktia.  

Läs mer och teckna fonden

Fonden Aktia Government Bond+ som redan länge funnits i Aktias urval har uppdaterats från Artikel 8 till Artikel 9 enligt EU:s reglering om hållbar finansiering.  

Aktia Sustainable Government Bond+ som fått ett nytt namn är en så kallad mörkgrön fond för påverkansinvestering vars syfte är att göra hållbara placeringar som skapar nytta för miljön och samhället. 

Investeringar som gör skillnad 

Fonden eftersträvar positiv påverkan genom att investera i hållbara företagsobligationer. Till fondens investeringsuniversum hör hållbara företagsobligationer enligt ICMA:s (International Capital Market Association) principer, emitterade av stater och andra SSA-emittenter (sub sovereign, supranationals, agency), vars medel används för att finansiera miljörelaterade projekt (green bonds), samhällsrelaterade projekt (social bonds), projekt med anknytning till hållbarhet, dvs miljö- och samhällsrelaterade projekt (sustainability bonds) eller projekt som är bundna till hållbarhetsmål (sustainability linked bonds). 

– Bland de miljörelaterade projekten kan man till exempel lyfta fram projekt som berör hållbart byggande, energieffektivitet och förnybar energi vars positiva effekter till exempel kan vara motverkan av klimatförändringen, hållbar användning av ekosystem och biodiversitet dvs skyddande av naturens mångfald. Den samhällsrelaterade inverkan kan till exempel vara främjande av jämställdhet mellan könen, stödande av utbildning och lärande, minskande av ojämställdhet och en hållbarare infrastruktur, berättar Toivonen. 

Fonden investerar endast i statsobligationer med positiv nettopåverkan. 

Fonden investerar endast i statsobligationer med positiv nettopåverkan. För att avgöra nettopåverkan används finländska Upright Projects kvantitativa modellering som bedömer de finansierade projektens positiva och negativa inverkan på samhället, skapande och delning av information, människors hälsa samt miljön.  

Dessutom granskas emittentens dvs statens eller den övernationella aktörens ansvarsfullhet genom olika ESG-faktorer. På fondnivå mäts också placeringen enligt målsättningar för hållbar utveckling. 

Intressanta möjligheter för den påverkansintresserade ränteplaceraren

Ränteplaceringar kan i det aktuella marknadsläget erbjuda goda möjligheter ur ett avkastnings- och diversifieringsperspektiv.  

– På räntemarknaden finns ett växande utbud av möjligheter för en placerare som är intresserad av ansvarsfullhet och påverkan då stater och till exempel utvecklingsfinansiärer aktivt finansierar projekt som främjar hållbar utveckling, säger Toivonen. 

Läs mer och teckna fonden

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Vid placeringsbeslut bör man förutom hållbarhetsaspekter ta i beaktande alla fondens egenskaper och målsättningar som beskrivs i fondens stadgar, fondprospekt, basfakta för investerare och övriga officiella dokument. Tilläggsinformation om Aktia Sustainable Corporate Bond-fondens hållbarhetsaspekter finns på adressen https://www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittaminen. Fonderna förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.