Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Fed slog gnistor på marknaden

Fed slog gnistor på marknaden

Den 11 december 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

November var mycket stark på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden steg med över 8 procent i sina egna valutor och närmare 6 procent i euro. Utvecklingen på räntemarknaden var också stark och avkastningen på både stats- och företagsobligationer var rejält på plussidan. Den drivande kraften bakom rallyt som inspirerade alla tillgångsslag var beslutet från USA:s centralbank Feds möte i början av november att lämna styrräntan oförändrad och särskilt de försiktiga kommentarerna efter mötet. Utöver att Fed sade sig vara försiktiga i sina framtida räntebeslut, uttryckte centralbanken oro över att de långa räntorna redan hade stigit för mycket. Feds kommentarer tolkades allmänt som duvaktiga, vilket omedelbart ledde till att räntorna sjönk och aktiekurserna steg. 

Förhoppningarna på en mjuklandning i ekonomin ökar

Ekonomiska data har på senare tid visat att centralbankernas penningpolitik fungerar som förväntat. På årsnivå har den underliggande inflationen i både USA och euroområdet redan sjunkit ganska nära centralbankernas målnivå. Den underliggande inflationen (rensade från energi- och livsmedelspriser) ligger visserligen fortfarande långt över målnivån, men även där är riktningen den rätta, dvs. nedåt. Samtidigt som inflationen avtar har situationen på arbetsmarknaden fortsatt att vara god och ingen betydande försämring kan förutses. Inköpschefsindexen som baserar sig på företagens framtidsutsikter visar att den ekonomiska tillväxten fortsätter att avta, men även de visar tecken på att bottna. Allt detta har ökat förhoppningarna om att Fed kommer att åstadkomma det som historiskt sett har varit praktiskt taget omöjligt – en mjuklandning i ekonomin, dvs. en minskning av inflationen utan en recession. Euroområdet startar från en något sämre position, eftersom ekonomin redan ligger i nolltillväxt.

Trots den positiva utvecklingen i både inflationen och ekonomin verkar det som om stämningen på marknaden redan är alltför euforisk och optimistisk. Marknaden prissätter att både Fed och ECB kommer att sänka sina styrräntor med mer än 1 procentenhet fram till slutet av nästa år. De första eventuella räntesänkningarna har börjat prissättas för mars. Allt detta verkar mycket optimistiskt med tanke på att centralbankerna i sina kommentarer har understrukit att räntorna kommer att ligga kvar på en hög nivå under en lång tid och uppmuntrat till att i lugn och ro följa effekterna av åtstramningarna i penningpolitiken. Den euforiska stämningen har också tagit sig uttryck som en kraftig nedgång i de långa räntorna och en uppgång på aktiemarknaden. På kort sikt har risken för en omvänd rörelse på marknaden ökat. I synnerhet räntorna har sjunkit så mycket att en rekyl uppåt är fullt möjlig även om man knappast återgår till de tidigare toppnivåerna.  

Lägre räntor stöder aktier 

Inom allokeringen har vi höjt aktierna från undervikt till neutral vikt och sänkt de korta räntorna från övervikt till neutral vikt. Även om utsikterna för den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten fortfarande är mycket osäkra, har sannolikheten för en mjuklandning i ekonomin ökat och dessutom stöds aktierna av att räntehöjningscykeln når sitt slut och räntenivån sjunker. Även värderingsnivåerna på aktiemarknaderna utanför USA är mycket måttliga. Vi har riktat aktieköpen särskilt till Finland och Europa, där värderingsnivåerna är mest attraktiva och tillväxtpotentialen störst. Inom aktieallokeringen är vi i undervikt i USA och i övervikt Norden. I Europa, Japan och på tillväxtmarknader är vi i neutralvikt. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer. Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets statsobligationer i undervikt.