Siirry sisältöön Siirry chattiin

Verkkopankin ohjeet

Vakuutusten yhteenveto

Sivulla Vakuutukset - Yhteenveto näet Aktiassa voimassaolevat vakuutuksesi. Ainoastaan vakuutuksenottajaksi merkitty henkilö (tai henkilöt) näkee vakuutukset verkkopankissaan. Jos sinulla on yritys, yrityksen vakuutukset eivät näy, kun olet kirjautunut verkkopankkiin yksityisasiakkaana. 

 

Perustiedot

Eläkeaika 

Aika, jona vakuutetulle maksetaan eläkettä.

Eläkearvio 

Tämänhetkisen vakuutussäästön perusteella arvioitu eläke.

Edunsaaja

Edunsaaja on se, jolle vakuutuksenottaja on määrännyt vakuutussumman tai korvauksen maksettavaksi.

Henkivakuutusturva vakuutussäästöstä

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva.

Henkivakuutusturva säästöaikana

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva ennen eläkeaikaa.

Henkivakuutusturva eläkeaikana

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva eläkeaikana.

Korvauskattoa jäljellä

Jäljellä oleva korvaussumma.

Korvausaikaa jäljellä 

Jäljellä oleva korvausaika.

Kuolintapaussumma

Summa, joka maksetaan edunsaajalle vakuutetun kuollessa.

Laskuperustekorko

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama sopimuksen kiinteä korkokanta, jolla säästöä hyvitetään laskuperusteissa määrätyllä tavalla. Korko hyvitetään päivittäin korkoa korolle -periaatteella.

Laskutusosoite

Laskutusosoite on se osoite, johon vakuutuslasku lähetetään.

Leskeneläke

Eläke, joka maksetaan leskelle edesmenneen puolison jälkeen.

Maksaja

Maksaja on se henkilö tai yritys, jota laskutetaan.

Maksusuunnitelma

Maksusuunnitelma kertoo, kuinka monessa erässä vakuutuksen vuosimaksu maksetaan.

Maksetut maksut yhteensä

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä.

Omavastuu

Omavastuu on se osa kustannuksista, jonka vakuutuksenottaja joutuu itse maksamaan korvauksen yhteydessä. Omavastuu vähennetään vakuutuskorvauksesta.

Omavastuuaika

Oikeus päiväkorvaukseen syntyy, mikäli työkyvyttömyys jatkuu sovitun omavastuuajan jälkeen.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäisille lapsille.

Rajoitusehdot

Henkilökohtaiset rajoitukset koskien korvauksia.

Säästösumma

Vakuutuksen säästösumma vakuutusajan päättyessä olettaen, että vakuutusmaksut maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti. Säästössä on huomioitu annetut asiakashyvitykset sekä laskuperustekorko vakuutusajan loppuun asti. 

Tapaturmalisä kuoleman varalta 

Lisäkorvaus tapaturmaisen kuoleman varalta.

Turvan päättymispäivämäärä

Päivä, jona vakuutusturva vakuutuussopimuksen mukaan päättyy.

Turvaan on liitetty Huoltajan maksuvapautusvakuutus 

Huoltajan työkyvyttömyydestä johtuva vapautus maksuista.

Turvaan on liitetty Maksuvapautusvakuutus

Vakuutetun työkyvyttömyydestä johtuva vapautus maksuista.

Työkyvyttömyyseläke

Eläke, joka maksetaan henkilölle, joka on sairauden, vian tai vamman vuoksi pysyvästi työkyvytön.

Vakuutettu

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena.

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on henkilö tai yritys, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen. 

Vakuutuksen voimaantulo / Voimaantulopäivämäärä

Päivämäärä, jolloin vakuutussopimus on tullut voimaan ja yhtiön vastuu on alkanut. 

Vakuutukseen sisältyy peruuttamaton edunsaajamääräys

Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen pitää edunsaajamääräys voimassa. 

Vakuutus on pantattu

Vakuutuksenottaja ei voi muuttaa, nostaa säästöä tai irtisanoa vakuutusta ilman pantinhaltijan suostumusta.

Vakuutusaika

Vakuutussopimuksen mukainen voimassaoloaika.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on se aika, jonka vakuutus vakuutuskirjan mukaan on voimassa. Vahinkovakuutuksessa vakuutuskausi on lähes aina vuosi vakuutuksen alkamispäivästä lähtien. Vakuutus on voimassa vakuutuskauden, ja se uudistetaan jatkuvasti, ellei vakuutuskirjassa muuta mainita.

Vakuutusmäärä

Se määrä, josta vakuutuksen kohde on vakuutettu. Vakuutusmäärä on samalla vakuutuksen kohteesta maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Oikean vakuutusmäärän valinta on tärkeä. Jos se on liian korkea, maksat turhaan liian suurta vakuutusmaksua. Jos se on liian pieni, vaarana on, että olet alivakuutettu etkä saa sellaista korvausta, johon muuten olisit oikeutettu.

Vakuutusnumero

Tässä kentässä näkyy vakuutuksen vakuutusnumero.

Vakuutussäästön määrä yhteensä

Vakuutuksen säästö viimeisimmän laskennan mukaisesti.

Verotus

Verotus määräytyy sen mukaan milloin vakuutusmaksu on maksettu.

Viimeisin vahvistettu asiakashyvitysprosentti

Yhtiön johdon vuosittain määrittämä asiakashyvitysprosentti, jolla säästöä on hyvitetty. 

Viimeisin vahvistettu indeksi- ja asiakashyvitysprosentti

Yhtiön johdon vuosittain määrittämä asiakashyvitysprosentti, jolla säästöä on hyvitetty ja/tai vakuutusehdoissa vahvistettu indeksi jolla vakuutusturvan eri osia, korvausten enimmäismääriä, euromääräisiä omavastuita sekä vakuutusmaksua tarkistetaan vuosittain. 

Viimeisin vahvistettu indeksihyvitysprosentti

Vakuutusehdoissa vahvistettu indeksi jolla vakuutusturvan eri osia, korvausten enimmäismääriä, euromääräisiä omavastuita sekä vakuutusmaksua tarkistetaan vuosittain.

Voimassaoloaika 

Sovittu aika, jonka vakuutus on voimassa.

Vuosimaksu

Vakuutusmaksu on vakuutusyhtiön kohteen vakuuttamisesta tietyksi ajaksi, vakuutuskaudeksi, perimä maksu. Vakuutuksen vuosimaksu on siis se maksu, jonka yhteensä maksat vuosittain vakuutuksesi voimassaolosta.

 

Maksusuunnitelma

Vakuutuksesta ei enää eräänny maksuja. 

Vakuutus on joko loppuunmaksettu tai vapaakirjalla.

Tällä hetkellä laskutetut maksut 

Maksut jotka on laskutettu, mutta ovat vielä maksamatta.

Eräpäivä

Eräpäivä on viimeinen maksupäivä.

Maksutapa 

Kuinka monessa erässä vakuutusmaksut laskutetaan.

Maksutapakorotus

Vakuutusmaksun korotusprosentti mikäli maksut maksetaan useammassa erässä.

Maksussa huomioidut alennukset

Kohdassa kerrotaan minkä tyyppinen alennus maksussa on huomioitu.

 

Maksu- ja sijoitussuunnitelma

Maksu

Maksusuunnitelman mukainen vakuutusmaksu.

Maksutapa

Kuinka monessa erässä vakuutusmaksut laskutetaan.

Eräpäivä

Maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. 

Maksujen indeksikorotus

Asiakkaan valitsema prosentti jolla vakuutusmaksuja korotetaan vuosittain.

Henkivakuutusosuus maksusta

Vakuutusmaksusta perittävä prosentuaalinen henkivakuutusosuus.

Maksu

Maksusuunnitelman mukainen vakuutusmaksu.

Eräpäivä

Maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. 

Viitenumero

Vakuutuksen viitenumero, jota tulee käyttää vakuutusmaksuja maksettaessa.

Sijoitussuunnitelma 

Tulevien maksujen jakautuminen eri sijoituskohteisiin.

Alkaen

Sijoitusssuunnitelman alkupäivämäärä.

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

Osuus

Asiakkaan valitsema prosentuaalinen osuus vakuutusmaksusta joka kohdistuu valittuun sijoituskohteeseen.

 

Vakuutussäästö

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

Osuudet 

Sijoituskohteen osuuksien lukumäärä viimeksi suoritetun hoitolaskennan mukaisesti.

Kurssi

Sijoituskohteen markkina-arvo per osuus.

Kurssin arvopäivä

Se päivä jonka vahvistettua arvoa on säästön laskennassa käytetty.

Säästön määrä EUR

Säästö sijoituskohteessa. Säästössä on huomioitu tähän asti annetut hyvitykset sekä tehdyt veloitukset.

Jakauma 

Säästön prosentuaalinen jakauma sijoituskohteiden välillä.

Säästöt yhteensä

Kaikkien sijoituskohteiden yhteenlaskettu säästön määrä.

Maksetut maksut yhteensä

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä.

Nostot vakuutussäästöstä

Vakuutuksesta nostetut säästöt yhteensä.

 

Sijoitussuunnitelman muutos - Tiedot

Tulevien maksujen jako uusiin sijoituskohteisiin. Voit muuttaa miten tulevat maksut jakautuvat eri sijoituskohteiden välillä. Voit muuttaa prosenttiosuutta jo olemassa olevien sijoituskohteiden välillä tai valita uusia valitsemalla Lisää uusi sijoituskohde.

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

Nykyinen sijoitussuunnitelma

Miten maksut tällä hetkellä jakautuvat eri sijoituskohteiden välillä.

Uusi sijoitussuunnitelma

Miten maksut jatkossa jakautuvat eri sijoituskohteiden välillä.

 

Sijoitussuunnitelman muutos - Vahvistus

Tällä sivulla näet yhteenvedon tekemästäsi muutoksesta. Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Jos haluat muuttaa jotain tietoa, paina Palaa-painiketta. Kaikkien tietojen ollessa oikein voit vahvistaa muutoksen.

 

Sijoitussuunnitelman muutos - Yhteenveto

Toimeksiantosi on vastaanotettu. Muutos näkyy verkkopankissa aikaisintaan 1-2 arkipäivän kuluttua.

Voit halutessasi muuttaa vakuutuksen tähän asti kertynyttä säästöä. Valitse vakuutuksen tiedoista välilehti Vakuutussäästö ja paina Tee säästönsiirto. 

 

Maksusuunnitelman muutos - Tiedot

Voit muuttaa maksusuunnitelmaasi. Maksusuunnitelma korvaa aiemman suunnitelman ja on voimassa toistaiseksi.

Mikäli maksusi ovat maksupalvelussa, nyt tekemäsi maksusuunnitelman muutokset eivät automaattisesti välity maksupalveluun. Varmista ettei vakuutusmaksuja makseta sekä maksupalvelun että saamasi laskun perusteella. Ota yhteyttä pankkiisi.

Toistuva maksu

Verkkopalvelussa voit tehdä vain yhden toistuvan maksun.

Vakuutusmaksu/kerta

Palvelu ilmoittaa, jos syötät sallittua pienemmän maksun.

Verovähennysoikeus, yksityishenkilö

Yksityishenkilö voi vähentää verotuksessa vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja määrättyyn euromäärän asti vuodessa.

Mikäli olet vakuutettuna myös yrityksen ottamassa vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa, on verovähennysoikeutesi omassa vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessasi pienempi sinä vuonna kun yritys maksaa eläkevakuutusmaksuja.

Verovähennysoikeus, yritys

Yritys voi vähentää verotuksessa vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja määrättyyn euromäärään asti vakuutettua kohden vuodessa.

Maksukuukaudet

Valitse haluamasi kuukaudet, jolloin maksu erääntyy maksettavaksi.

Lisämaksuja voit maksaa joustavasti maksusuunnitelman lisäksi.

Eräpäivä

Eräpäivä on maksusuunnitelman mukainen päivä, jolloin vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi.

Maksusuunnitelman vuotuinen korotusprosentti (Avec Eläkevakuutus)

Maksua voi korottaa vuosittain valitulla prosentilla. Korotusprosentti voi olla väliltä 0-5 % tai ei korotusta.

Kertamaksu

Kertamaksuja voit syöttää enintään 10 kpl.

 

Maksusuunnitelman muutos - Vahvistus

Tällä sivulla näet yhteenvedon tekemästäsi muutoksesta. Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Jos haluat muuttaa jotain tietoa, paina Palaa-painiketta. Kaikkien tietojen ollessa oikein voit vahvistaa muutoksen.

 

Maksusuunnitelman muutos - Yhteenveto

Toimeksiantosi on vastaanotettu. Muutos näkyy verkkopankissa aikaisintaan 1-2 arkipäivän kuluttua.

 

Säästönsiirto - Tiedot

Kertyneen vakuutussäästön siirto uusiin sijoituskohteisiin. Voit muuttaa miten säästöt jakautuvat eri sijoituskohteiden välillä. Voit muuttaa prosenttiosuutta jo olemassa olevien sijoituskohteiden välillä tai valita uusia valitsemalla Lisää uusi sijoituskohde.

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

Osuudet

Sijoituskohteen osuuksien lukumäärä viimeksi tehdyn laskennan mukaan.

Kurssi

Sijoituskohteen markkina-arvo rahasto-osuutta kohti.

Kurssin arvopäivä

Päivä jonka vahvistettua arvoa on käytetty säästön laskennassa.

Säästönmäärä

Säästöä ko. sijoituskohteessa. Säästössä on huomioitu tähän asti annetut hyvitykset sekä tehdyt veloitukset.

Jakauma

Säästön prosentuaalinen jakauma sijoituskohteiden välillä.

Verokanta

Miten eläkettä verotetaan eläkeaikana. Säästönsiirron uusi jakauma tehdään samanaikaisesti kaikille verokannoille. Sijoituskohteita ei voi valita erikseen eri verokantaa kohti.

 

Säästönsiirto - Vahvistus

Tällä sivulla näet yhteenvedon tekemästäsi muutoksesta. Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Jos haluat muuttaa jotain tietoa, paina Palaa-painiketta. Kaikkien tietojen ollessa oikein voit vahvistaa muutoksen.

 

Säästönsiirto - Yhteenveto

Toimeksiantosi on vastaanotettu. Muutos näkyy verkkopankissa kun vakuutuksen rahastolaskenta on tehty. Voit halutessasi samalla muuttaa vakuutuksen sijoitussuunnitelman vastaamaan säästönjakaumaa. Valitse tällöin Muuta sijoitussuunnitelmaa.

 

Rahastolista

Voit valita uusia sijoituskohteita rahastolistasta.

Nimi

Rahaston nimi.

Arvo

Rahasto-osuuden tämänhetkinen arvo euroissa.

Arvonkehitys

Rahaston arvonkehitys eri ajankohtina.

Riski

Rahaston riskiluokka luokitellaan asteikolla 1-7, joista 1 tarkoittaa matalaa riskiä ja 7 korkeaa riskiä.

Rahastoluokka

Rahastot voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan riippuen siitä mihin ne sijoittavat.

Korkorahastojen varat sijoitetaan esimerkiksi valtion obligaatioihin tai yrityslainoihin. Korkorahastot jaetaan vielä pitkän tai lyhyen koron rahastoihin riippuen sijoituskohteiden jäljellä olevasta juoksuajasta.

Osakerahastojen varat sijoitetaan rahaston sääntöjen mukaisesti osakkeisiin kotimaassa tai maailmanlaajuisesti.

Yhdistelmärahastojen varat sijoitetaan sekä korko- että osakemarkkinoille.

 

Tapahtumat

Päivämäärä

Tapahtumapäivämäärä

Tapahtumatyyppi

Kohdassa näytetään millaisesta tapahtumasta on kyse.

Selite 

Tapahtuman tarkenne esim hoitokulu.

Summa 

Tapahtuman euromäärä.

 

Osta henkivakuutus

Turvataksesi perheesi talouden kuolemantapauksessa pitäisi kuolintapaussumman vastata perheen lainamäärää, huoltajan yhden vuoden nettotuloja sekä 20 000 euroa huollettavaa lasta kohti.

Henkivakuutus voidaan myöntää 15–70 vuoden ikäisille. Suurin vakuutussumma mitä voit hakea verkossa on 500 000 euroa. Mikäli henkivakuutustarpeesi on suurempi, ota meihin yhteyttä. Pienin vakuutussumma mitä voit hakea on 20 000 euroa.

Henkivakuutuksen ostaminen kestää noin 10 minuuttia. Ostamiseen sisältyy, että täytät ja lähetät terveysselvityksen verkossa. Vakuutuksen ostaminen edellyttää, että tunnistaudut Aktian verkkopankkiin pankkitunnuksillasi. Tunnistautumiseen käyvät myös muiden pankkien verkkopankkitunnukset.

Täytä hakemus huolella, koska vakuutussopimus perustuu hakemuksessa annettuihin tietoihin. Voit halutessasi palata ostoprosessin edellisiin vaiheisiin muokkaamaan hakemustasi tai keskeyttää ostotapahtuman ja jatkaa sitä myöhemmin.

Aloita hakemuksen syöttäminen:

1. Valitse välilehti "Vakuutukset".

2. Vasemmasta reunasta valitse "Laskurit ja hakemukset".

3. Sen jälkeen valitse vielä vasemmasta reunasta "Osta henkivakuutus".

4. Valitse "Aloita uusi hakemus". Mikäli olet jo aiemmin aloittanut hakemuksen syöttämisen, valitse "Jatka keskeneräistä hakemusta". 

5. Tarvelaskurilla voit laskea tarvitsemasi henkivakuutuksen suuruuden.

Näet hinnan valitsemallesi vakuutusturvalle. Sen jälkeen syötät vakuutuksen laskutukseen ja edunsaajaan liittyvät tiedot ja vastaat terveyteen liittyviin kysymyksiin.

Kun hakemus on valmis, lähetä se meille verkossa. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi voit lisäksi lähettää meille postitse esim. sairauskertomuskopiot, verenpainekortit tai lääkärinlausunnot. Voit tulostaa hakemuksen lopussa saatelehden postitusta varten. Otamme hakemuksen mahdollisimman pian käsittelyyn. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 010 247 010. Voit myös lähettää meille viestin Viestit ja palvelut -välilehden kautta.