Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Sammandrag av försäkringarna

På sidan Försäkringar - Sammandrag ser du dina ikraftvarande försäkringar i Aktia. Endast den person eller de personer som är försäkringstagare kan se försäkringarna i sin nätbank. Om du har ett företag, syns företagets försäkringar inte om du är inloggad som privatkund i nätbanken. 

 

Grunduppgifter

På sidan Grunduppgifter finner du uppgifter om den försäkring du valt.

Beräkningsränta 

Med beräkningsränta avses den av Social- och hälsovårdsministeriet fastställda fasta ränteprocent med vilken försäkringsbesparingen gottgörs enligt beräkningsgrunderna. Besparingen gottgörs med en dags noggrannhet enligt principen ränta på ränta.

Beskattning

Beskattningen bestäms enligt den dag då premien betalats.

Betalare

Betalare är den person eller det företag som faktureras.

Betalda premier

Premier som betalats till försäkringen under försäkringstiden.

Betalningsplan

Betalningsplanen beskriver i hur många rater du betalar din årspremie. 

Datum då försäkringen trätt i kraft

Datum då försäkringen har trätt i kraft och bolagets ansvar har börjat.

Dödsfallssumma

Summan som betalas åt förmånstagaren när den försäkrade dör.

Faktureringsadress

Faktureringsadressen är den adress till vilken fakturan för försäkringen skickas.

Familjepension

Familjepension betalas till den efterlevande maken/makan och minderåriga barn.

Förmånstagare

Förmånstagare är den till vilken försäkringstagaren bestämt att försäkringssumman eller ersättningen betalas.

Försäkrad

Försäkrad är den som är föremål för försäkringen.

Försäkringen är i kraft

Den avtalade tid under vilken försäkringen är i kraft.

Försäkringsbelopp

Det belopp försäkringsobjektet är försäkrat till. Försäkringsbeloppet utgör samtidigt maximiersättningsbeloppet för försäkringsobjektet. Det är viktigt att du väljer rätt försäkringsbelopp. Är det för högt får du betala en för hög premie i onödan. Är det för lågt riskerar du att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning du annars skulle vara berättigad till.

Försäkringsnummer

I fältet visas din försäkrings specifika försäkringsnummer.

Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. För skadeförsäkring är försäkringsperioden så gott som alltid ett år från försäkringens startdatum. En försäkring är giltig under försäkringsperioden och försäkringen förnyas fortlöpande om inget annat står i försäkringsbrevet.

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den person som ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag. Försäkringstagare äger försäkringen.

Försäkringen innehåller ett oåterkallerligt förmånstagarförordnande 

Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft.

Försäkringen är pantsatt 

Försäkringstagaren kan inte ändra, lyfta besparingen eller säga upp försäkringen utan pantinnehavarens godkännande.

Försäkringstid

Giltighetstid enligt försäkringsavtalet.

Invalidpension

Pension som betalas till en person som är bestående arbetsoförmögen på grund av en sjukdom, ett handikapp eller en skada.

Klausuler

Personliga begränsningar som gäller ersättningar.

Livförsäkringsskyddet av försäkringsbesparingen

I försäkringsavtalet överenskommet livförsäkringsskydd.

Livförsäkringsskyddet under spartiden

I försäkringsavtalet överenskommet livförsäkringsskydd före pensionstiden.

Livförsäkringsskyddet under pensionstiden

I försäkringsavtalet överenskommet livförsäkringsskydd under pensionstiden.

Olycksfallstillägg för dödsfall

Tilläggsersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Pensionstid

Tiden då pensionen betalas åt den försäkrade.

Senast fastställda index- och kundgottgörelseprocent

Storleken på den kundgottgörelse som ges åt försäkringsbesparingen och som fastställs årligen av bolagets styrelse och/eller i försäkringsvillkoren fastställda index med vilken försäkringsskyddets olika delar, ersättningarnas maximibelopp, sjävriskbeloppen i euro samt försäkringspremien justeras årligen.

Senast fastställda indexgottgörelseprocent

I försäkringsvillkoren fastställda index med vilken försäkringsskyddets olika delar, ersättningarnas maximibelopp, sjävriskbeloppen i euro samt försäkringspremien justeras årligen.

Senast fastställda kundgottgörelseprocent

Storleken på den kundgottgörelse som ges åt försäkringsbesparingen och som fastställs årligen av bolagets styrelse .

Självrisk

Självrisk är den kostnad som försäkringstagaren svarar för själv vid ersättningen. Självrisken avdras från försäkringsersättningen.

Självrisktid

Rätt till dagsersättning uppstår ifall arbetsoförmåga fortsätter efter den överenskomna självrisktiden.

Sparsumma

Försäkringens sparsumma vid försäkringstidens slut med antagande om att försäkringspremierna betalas enligt betalningsplanen. I besparingen har beaktats givna kundgottgörelser och beräkningsräntan till försäkringstidens slut.

Skyddet tar slut

Den dag då försäkringsskyddet upphör enligt försäkringsavtalet.

Totala besparingen

Försäkringens besparing enligt senaste beräkning.

Uppskattad pension

Uppskattad pension enligt nuvarande besparing.

Årspremie

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett objekt under en viss tid, försäkringsperioden. Årspremien för försäkringen är alltså den totala premie du betalar per år för att ha din försäkring i kraft.

Återstående ersättningstid

Återstående ersättningstid.

Återstående ersättningstak 

Återstående ersättningssumma.

Änkepension

Pension som änkor och änklingar kan få.

 

Betalningsplan

Det förfaller inte längre premier till betalning för försäkringen 

Försäkringen är antingen slutbetald eller på fribrev.

Nuvarande fakturerad premier

Fakturerade premier som ännu är obetalda.

Förfallodag 

Förfallodag är den sista betalningsdagen.

Betalningssätt 

I hur många rater försäkringspremierna faktureras.

Förhöjning av premien på grund av betalningssätt 

Förhöjningsprocenten av försäkringspremie ifall premierna betalas i flera rater.

Rabatter som beaktats i premien

I fältet visas vilken typ av rabatt som beaktats i premien.

 

Betalnings- och placeringsplan

Premie

Försäkringspremie enligt betalningsplan.

Betalningssätt

I hur många rater försäkringspremierna faktureras.

Förfallodag

Betalningsdag enligt betalningsplan.

Premiejustering 

Försäkringspremierna förhöjs årligen med den procent kunden har valt.

Livförsäkringsandelen av premien

Den procentuella livförsäkringsandelen av försäkringspremien.

Premie 

Försäkringspremie enligt betalningsplan.

Förfallodag

Betalningsdag enligt betalningsplan.

Referensnummer

Försäkringens referensnummer, som ska användas vid betalning av försäkringspremier.

Placeringsplan

Fördelning mellan olika placeringsobjekt angående framtida betalningar.

Gäller från och med 

Datum då placeringsplanen trätt i kraft.

Placeringsobjekt

Av kunden valt placeringsobjekt.

Andel

Den av kunden valda procentuella andelen av försäkringspremien som riktas till valt placeringsobjekt.

 

Försäkringssparande

Placeringsobjekt

Av kunden valt placeringsobjekt.

Andelar

Antal andelar i placeringsobjekten vid senast gjorda månadskörning.

Kurs

Placeringsobjektets marknadsvärde per andel.

Kursdatum

Den dag vars fastställda värde har använts i beräkningen av besparingen.

Besparing EUR

Besparingen i olika placeringsobjekt. I besparingen har beaktats hittills givna gottgörelser och gjorda debiteringar.

Fördelning

Besparingens procentuella fördelning mellan placeringsobjekten.

Totala besparingen

Den totala besparingen i placeringsobjekten med beaktande av samtliga placeringsobjekt.

Betalda premier

Premier som betalats till försäkringen under försäkringstiden.

Uttag ur besparingen

Den besparing som lyfts ur försäkringen.

 

Ändring av placeringsplan - Uppgifter

Fördelning av kommande inbetalningar till nya placeringsobjekt. Du kan ändra hur dina kommande inbetalningar fördelas mellan olika placeringsobjekt. Du kan ändra procentandelen mellan nuvarande placeringsobjekt eller välja nya genom att välja Lägg till nytt placeringsobjekt.

Placeringsobjekt

Av kunden valt placeringsobjekt.

Nuvarande placeringsplan

Anger hur premierna i nuläget fördelas mellan de olika placeringsobjekten.

Ny placeringsplan

Anger hur premierna ska fördelas i fortsättningen mellan de olika placeringsobjekten.

 

Ändring av placeringsplan - Bekräftelse

På den här sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget. Kontrollera att alla uppgifter är rätt. Om du vill ändra på uppgifterna i uppdraget gör du det genom att trycka på knappen Tillbaka. Om alla uppgifter är rätt, kan du bekräfta uppdraget.

 

Ändring av placeringsplan - Sammandrag

Uppdraget är mottaget. Ändringen syns i nätbanken tidigast om 1-2 vardagar.

Om du vill kan du även ändra försäkringens uppkomna besparing. Välj mellanbladet Försäkringsbesparing under försäkringsuppgifterna och tryck Gör överföring av besparing.

 

Ändring av betalningsplan - Uppgifter

Du kan ändra din betalningsplan. Betalningsplanen ersätter den tidigare planen och är i kraft tillsvidare.

Ifall dina betalningar är i betalningstjänst, förmedlas de ändringar du nu gjort inte automatiskt till betalningstjänsten. Försäkra dig om att försäkringspremierna inte betalas både via betalningstjänst och med den faktura du fått. Kontakta din bank.

Återkommande betalning

I nätbanken kan du endast göra en återkommande betalning.

Försäkringspremie/gång

Tjänsten meddelar ifall du matar in en mindre premie än vad som är tillåtet.

Avdragsrätt i beskattningen, privatperson

En privatperson kan i beskattningen avdra frivilliga pensionsförsäkringspremier till ett visst eurobelopp per år.

Ifall du också är försäkrad i en frivillig pensionsförsäkring som tecknats av ett företag, är din avdragsrätt i beskattningen mindre i din egen frivilliga pensionsförsäkring det år företaget betalar pensionsförsäkringspremier.

Avdragsrätt i beskattningen, företag

Ett företag kan i beskattningen avdra frivilliga pensionsförsäkringspremier till ett visst eurobelopp per försäkrad per år.

Betalningsmånader

Välj de månader du vill att försäkringspremien förfaller till betalning.

Tilläggspremier kan du betala flexibelt utöver betalningsplanen.

Förfallodag

Förfallodagen är den dag försäkringspremien förfaller till betalning enligt betalningsplanen.

Årlig förhöjning i procent för betalningsplanen (Avec Pensionsförsäkring)

Premien kan årligen höjas med en vald procent. Förhöjningen i procent kan vara mellan 0 och 5 % eller ingen förhöjning.

Engångspremie

Du kan mata in högst 10 st. engångspremier.

 

Ändring av betalningsplan - Bekräftelse

På den här sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget. Kontrollera att alla uppgifter är rätt. Om du vill ändra på uppgifterna i uppdraget gör du det genom att trycka på knappen Tillbaka. Om alla uppgifter är rätt, kan du bekräfta uppdraget.

 

Ändring av betalningsplan - Sammandrag

Uppdraget är mottaget. Ändringen syns i nätbanken tidigast om 1-2 vardagar.

 

Överföring av försäkringsbesparing - Uppgifter

Överföring av uppkommen besparing till nya placeringsobjekt. Du kan ändra hur besparingarna fördelas mellan olika placeringsobjekt. Du kan ändra procentandelen mellan nuvarande placeringsobjekt eller välja nya genom att välja Lägg till nytt placeringsobjekt.

Placeringsobjekt

Av kunden valt placeringsobjekt.

Andelar

Antal fondandelar i placeringsobjekten vid senaste beräkning.

Kurs

Placeringsobjektets marknadsvärde per fondandel.

Kursdatum

Den dag vars fastställda värde har använts i beräkningen av besparingen.

Besparing

Besparingen i olika placeringsobjekt. I besparingen har beaktats hittills givna gottgörelser och gjorda debiteringar.

Fördelning

Besparingens procentuella fördelning mellan placeringsobjekten.

Skattesats

Hur pensionen beskattas under pensionstiden. Den nya fördelningen av besparingen görs samtidigt i samtliga skattesatser. Det går inte att göra olika ändringar i de olika skattesatserna

 

Överföring av försäkringsbesparing - Bekräftelse

På den här sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget. Kontrollera att alla uppgifter är rätt. Om du vill ändra på uppgifterna i uppdraget gör du det genom att trycka på knappen Tillbaka. Om alla uppgifter är rätt, kan du bekräfta uppdraget.

 

Överföring av försäkringsbesparing - Sammandrag

Uppdraget är mottaget. Ändringen syns i nätbanken efter att försäkringens fonduträkning är gjord. Ifall du samtidigt vill ändra placeringsplanen så att den motsvarar besparingens fördelning kan du välja Ändra placeringsplan.

 

Fondlistan

Du kan välja nya placeringobjekt från fondlistan.

Namn

Fondens namn.

Värde

Fondandelens aktuella värde i euro.

Värdeutveckling

Fondens värdeutveckling under olika tidsperioder.

Risk

Fondens risknivå på skalan 1-7, där 1 betyder låg risk och 7 hög risk

Fondklass

Fonderna kan indelas i tre kategorier beroende på var de placerar sina medel.

Medlen i räntefonder placeras t.ex. i statsobligationer eller företagslån. Därtill indelas räntefonderna i lång- och korträntefonder beroende på placeringsobjektens resterande löptid.

Aktiefonders medel placeras enligt fondstadgarna i aktier i hemlandet eller globalt.

Blandfonderna placerar på både ränte- och aktiemarknaden.

 

Transaktioner

Datum

Händelsedatum.

Händelsetyp

I fältet visas vilken typ av händelse det är frågan om.

Förklaring 

Specifikation av händelse t.ex. skötselkostnad.

Summa 

Händelsens belopp i euro.

 

Köp livförsäkring

För att trygga familjens ekonomi vid ett dödsfall borde dödsfallssumman motsvara familjens lån, vårdnadshavarens nettoinkomst under ett år samt 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Livförsäkring kan beviljas personer i åldern 15–70 år. Det största försäkringsbeloppet du kan söka över nätet är 500 000 euro. Om ditt livförsäkringsbehov är större, kontakta oss. Det minsta försäkringsbeloppet du kan ansöka om är 20 000 euro.

Att köpa livförsäkring räcker cirka 10 minuter. I köpandet ingår att du fyller i och skickar din hälsodeklaration över nätet. När du köper försäkring förutsätts att du identifierar dig i Aktias nätbank med dina nätbankskoder. Identifiering kan göras också med andra bankers nätbankskoder.

Fyll i ansökan noggrant eftersom försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter du angett i ansökan. Om du vill kan du gå tillbaka till köpprocessen tidigare skeden för att ändra din ansökan eller avbryta och fortsätta senare.

Börja fylla i ansökan:

1. Välj fliken "Försäkringar".

2. I vänstra kanten, välj "Räknare och ansökningar".

3. Välj igen till vänster "Köp livförsäkring".

4. Välj "Påbörja ny ansökan". I fall du redan tidigare har påbörjat ifyllandet av en ansökan, välj "Fortsätt med påbörjad ansökan". 

5. Med behovsräknaren kan du räkna hur stor livförsäkring du behöver.

Du ser priset för det försäkringsskydd du valt. Efter det fyller du i uppgifter om hur försäkringen faktureras och uppgifter om förmånstagare samt svara på frågor om ditt hälsotillstånd.

När ansökan är klar, skicka den till oss över nätet. För att påskynda behandlingen av din ansökan kan du också per post skicka t.ex. kopior av sjukberättelserna, blodtryckskortet eller läkarutlåtanden. I slutet av ansökan kan du skriva ut ett pärmblad för postningen. Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt. I fall du har frågor, kontakta kund service tel. 010 247 010. Du kan också skicka ett meddelande till oss via fliken Meddelande och tjänster.