Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

På den här sidan visas de konton för vilka rätt till betalning eller transaktionsförfrågan getts i samband med nätbanksavtalet. Till nätbanksavtalet kan man ansluta Brukskonto, Primekonto och Spardepositionskonto av kontona som hör till Betala. 

Kontots namn 

I fältet visas kontohavarens namn. Om kontot har flera ägare visas här namnet på den person som sparats först i bankens system. Om kontot har getts ett smeknamn visas det i fältet i stället för kontohavarens namn. Det fungerar också som länk, och genom att klicka på den ser du kontotransaktioner och uppgifter om kontot. 

Kontonummer 

Kontonumret i IBAN-format. 

Saldo 

Kontots aktuella saldo dvs. det penningbelopp som finns på ditt konto. 

Till förfogande 

Här visas hur mycket pengar som finns till förfogande på ditt konto. Till exempel kortbetalningarnas täckningsreserveringar inverkar på saldot för pengar som finns till förfogande tills att de har debiterats ditt konto. 

Typ av konto

I fältet visas typ av konto, till exempel Brukskonto eller Spardeposition. 

Raden totalt 

Raden totalt visar summorna för saldo och belopp till förfogande för de konton som syns på skärmen. Om kontolistan innehåller valutakonton syns ingen summa. 

Namnge konton

Genom att klicka på länken Namnge konton kan du ge kontot ett smeknamn för att lättare urskilja dina konton från varandra. 

Se betalningar som förfaller 

Genom att klicka på länken ser du vilka betalningar som förfaller från ditt konto. 

Kontouppgifter

På den här sidan ser du kontots basuppgifter. Välj önskat konto i rullgardinsmenyn under "Välj konto". Om du bara har ett konto syns kontot som text. 

Kontonummer

Visar vilket kontos uppgifter du tittar på. 

BIC

Här ser du Aktia Banks BIC-kod HELSFIHH. Meddela betalare som du väntar inbetalningar från ditt kontonummer och BIC-koden. Av datatekniska skäl har XXX antecknats i slutet av BIC-koden. Dessa behöver du inte uppge för betalaren om denne inte uttryckligen har bett att få BIC-koden med 11 tecken. 

Kontohavare

I fältet visas kontohavarens/-havarnas namn. 

Kontovillkor

I fältet visas eventuella villkor som begränsar användningen av kontot. Om inga villkor finns, visas texten "Inget förbehåll". 

Kontots ränta, %

Här syns den aktuella ränteprocenten som gäller för kontot. 

Kontots räntebindning

Här visas enligt vilken ränta kontots ränta räknas. Räntan kan t.ex. vara bunden till fast ränta, Aktia Prime eller euriborränta. För euriborräntorna visas förutom namnet också den tidsperiod som räntan är bunden till. 

Kontomarginal, % 

Uppgiften i detta fält visar den del av räntan som avdragits från referensräntan (t.ex. Euribor 12 mån.) för kontot eller lagts till referensräntan för kontot.

Typ av konto

Här visas typ av konto, som inom Betala kan vara Brukskonto, Primekonto eller Spardeposition. 

Valuta

Valutan är i allmänhet euro dvs. EUR. Endast valutabrukskonton kan ha en annan valuta än euro. Valutan visas med valutakoden i form av 3 tecken. 

Öppningsdag

Visar kontots öppningsdag. Om kontot är så gammalt att det har öppnats innan datasystemen togs i bruk, visas XX.XX.XXXX som kontots öppningsdag. 

Förfallodag 

Med förfallodag avses dagen då din deposition förfaller och kan tas ut. Placeringskonton växer i regel inte med ränta efter förfallodagen, varför det lönar sig att komma överens om fortsättningen med kontoret senast på förfallodagen. 

Innehavare av dispositionsrätt 

Här räknas upp de personer som har dispositionsrätt till ditt konto. 

Beviljad kredit

Om kredit har anslutits till kontot visas här den beviljade kreditens totalbelopp. 

Ränta på kredit

Här visas den aktuella räntan som uppbärs för använd kredit. Ränteperioden är ett kvartal (31.3, 30.6, 30.9 och 31.12) och räntan debiteras kontot kvartalsvis i efterskott efter den 1,5 mån. långa räntebestämningsperioden. Räntan debiteras alltså i mitten av maj, augusti, november och februari. 

Kreditens räntebindning 

Med kreditens räntebindning avses den räntetyp som definierats för krediten, t.ex. Euribor 3 mån., grundränta, fast ränta.

Limitprovision

Här visas den fasta limitprovisionen som uppbärs för kontokrediten. Limittiprovisionen uppbärs alltid kvartalsvis i förskott dvs.1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. 

Kontoutdrag

På den här sidan kan du bläddra bland dina kontoutdrag. 

Sök kontoutdrag

Med funktionen Sök kontoutdrag kan du söka kontoutdrag från en period du valt. Kontoutdragen som du får fram kan du spara på din dator. Om du behöver gamla kontoutdrag, som inte är tillgängliga i nätbanken, kan du beställa dem mot avgift från kontoret eller från Kundservice tfn 010 247 010. 

Sök med tidsintervall

Med den här funktionen kan du söka kontoutdrag enligt datum. Klicka på intervallets start- och slutdatum i kalendern eller skriv in dem i formen DD.MM.ÅÅÅÅ. Klicka därefter på Sök. Du kan ta fram kontoutdrag från högst 2 år samtidigt. 

Kontoutdrag

Under Kontoutdrag visas automatiskt föregående månads kontoutdrag. Om du vill titta på äldre kontoutdrag ska du använda sökfunktionen. 

Startsaldo

Fältet Startsaldo visar det aktuella kontots startsaldo i början av kontoutdragsperioden. 

Slutsaldo

Fältet Slutsaldo visar det aktuella kontots slutsaldo i slutet av kontoutdragsperioden. 

Skillnad

Fältet Skillnad visar skillnaden mellan start- och slutsaldo. 

Insättningar

Fältet Insättningar visar de sammanlagda insättningarna på kontot under kontoutdragsperioden. 

Uttag

Fältet Uttag visar de sammanlagda uttagen från kontot under kontoutdragsperioden. 

PDF-ikon

Kontoutdraget öppnas som PDF när du klickar på den här knappen. För att kunna öppna PDF-filer måste du ha Adobe Reader. 

Skriv ut-ikon

Klicka på den här knappen för att öppna en lämplig utskriftsversion av kontoudraget. Skriv därefter ut kontoutdraget med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. 

Konton och betalningar

Här kan du på de olika flikarna se dina transaktioner antingen under Konton - Sammandrag,  eller i Kontoutdrag. Genom att välja konto i fliken Konton - Sammandrag ser du även detaljerad information om ditt konto. 

Välj konto

Klicka på det  konto vars transaktioner/uppgifter du vill se. Vid behov kan du även byta kontot via Välj konto i rullgardinsmeny funktionen.

Kontotransaktioner

Genom att välja konto under Konton - Sammandrag kommer du till kontohändelserna. Fliken Kontotransaktioner visar automatiskt de senaste transaktionerna på kontot för de senaste 90 dagarna i tidsordning. Ifall det finns flera sidor så kommer du vidare genom att klicka på Nästa. Du ser kontotransaktionerna i tidsordning från ca 13 månader bakåt. Antalet transaktioner som visas per sida kan du ändra under egna uppgifter och inställningar som finns uppe i sidans högra överkant.

Ifall du behöver söka bland transaktionerna kan du söka transaktioner genom att klicka på Till sökning. Kontohändelserna viss ca 13 månader bakåt i tidsordning. När du söker transaktioner äldre än 90 dagar så kräver nätbanken tilläggsbekräftelse per sms.

Kontoutdrag

Via fliken Kontoutdrag kan du se dina kontoutdrag. Kontoutdragen kan automatiskt sökas 90 dagar bakåt. För att söka äldre kontoutdrag krävs tilläggsbekräftelse per sms. Ifall du vill söka kontoutdrag som är äldre än 90 dagar kan du göra det genom att klicka på Jag vill söka äldre kontoutdrag. Kontoutdragen sparas 6 år i nätbanken. 

Kontouppgifter

Fliken Kontouppgifter visar närmare uppgifter om kontot, t.ex. typ av konto, kontoägare och kontots ränteprocent. 

Sök transaktioner

Via fliken "Sök transaktioner" kan du söka bland gamla kontotransaktioner i arkivet. Du kan söka transaktioner ca 6 år bakåt i tiden. 

Till sökning

Välj Till sökning för att söka transaktioner. Du kan automatiskt söka kontotransaktioner för de senaste 90 dagarna bakåt enligt tidsordning. För att söka transaktioner som är äldre krävs tilläggsbekräftelse per sms. Ifall du vill söka transaktioner som är äldre än 90 dagar skall du klicka på här i linken för över 90 dagar gamla händelser. 

Fliken Kontotransaktioner

Datum

Fältet visar transaktionens registreringsdag, dvs. den dag då kontot krediterats eller debiteras. 

Mottagare/Betalare

Beroende på transaktion visas här mottagare eller betalare. Vid uttag visas betalningsmottagaren och vid insättningar betalaren. T. ex. vid korttransaktioner visar fältet betalningsmottagaren dvs. affärens namn, medan betalarens namn syns vid löneinbetalningar. 

Förklaring

Fältet Förklaring visar transaktionstypen t.ex. kortköp, girering, lön eller pension. 

Referens/Meddelande

Fältet Referens/Meddelande visar referensen eller meddelandet som använts för transaktionen. 

Belopp

Det belopp som kontot debiterats eller krediterats med. 

Nästa

Genom att klicka på Nästa får du fram flera transaktioner. 

Tillbaka till transaktionsförteckning

Genom att klicka på Tillbaka till transaktionsförteckning kommer du till transaktionsförteckningen.

Tillbaka till sammandraget

Genom att klicka på Tillbaka till sammandraget kommer du till sidan Konton  Sammandrag. 

Uppgifter om kontotransaktionen

Här visas detaljerad information om enskilda kontotransaktioner. Vid behov kan du skriva ut ett kvitto över transaktionen. På sidan ser du de senaste transaktionerna för 90 dagar i tidsordning. Ifall du vill se händelser äldre än 90 dagar skall du flytta dig till sökningen.

Mottagarens namn

I fältet visas mottagarens namn. 

Mottagarens adress

Fältet Mottagarens adress visar mottagarens adressuppgifter, om betalaren har fyllt i dem vid betalning. 

Mottagarens land 

Fältet Mottagarens land visar mottagarens land, om betalaren har fyllt i det vid betalning. 

Mottagarens kontonummer 

Mottagarens kontonummer; visas endast vid kontoöverföring. 

BIC-/SWIFT-kod för mottagarens bank 

BIC-kod (Bank Identifier Code) är en 8–11 tecken lång kod för identifiering av mottagarens bank. Vid betalningsförmedling kan XXX läggas till i slutet av BIC-koder med 8 tecken. 

Betalarens namn 

Fältet Betalarens namn visar enligt myndighetsbestämmelserna alltid namnet på kontohavaren för debiteringskontot. Om kontot har flera ägare visas den kontohavare vars namn står först i bankens register. 

Betalarens kontonummer

Fältet visar numret på det konto som debiterats med betalningen. 

Referens

Fältet Referens visar kontoöverföringens referensnummer om ett sådant sparats för transaktionen. 

Meddelande

Fältet Meddelande visar transaktionens meddelande om ett sådant sparats. Om betalaren för en kontoöverföring med referens också har skrivit ett meddelande, visas meddelandet på betalarens kontoutdrag, men mottagaren ser endast referensnumret. 

Belopp

Debiteringens eller krediteringens summa. 

Ursprungligt belopp

Betalningens ursprungliga belopp från vilket kostnader för betalningsförmedlingen har kunnat avdras. 

Förklaring

Fältet Förklaring visar vad det är för kontotransaktion, t.ex. kontoöverföring, lön, pension eller barnbidrag. 

Debiteringsdag

Debiteringsdag är transaktionens ursprungliga betalningsdag, som också kan vara en icke-bankdag. En bankdag är en dag då banken har öppet så att den kan genomföra betalningar. Lördagar, söndagar eller helgdagar som infaller på en vardag är inte bankdagar. 

Registreringsdag

Registreringsdagen är den dag då transaktionen registreras i bankens system. Om betalningsdagen t.ex. är en lördag är betalningens registreringsdag följande bankdag. Betalningar till en annan bankgrupp förmedlas till mottagarens bank i slutet av bankdagen. 

Valuteringsdag

Valuteringsdagen bestämmer räntan som betalas på transaktionen, dvs. den dag då räntenoteringen för en insättning börjar och då den slutar för ett uttag. 

Mottagarens identifikation

Fältet Mottagarens identifikation visar betalningsmottagarens identifikation om betalaren har sparat denna information. För företag kan t.ex. FO-nummer användas som identifikation. 

Den slutliga mottagarens namn

Om betalaren har sparat den slutliga mottagarens namn visas det i det här fältet. Denna information kan vara nödvändig om den slutliga mottagaren inte är kontohavaren vars konto betalningen går till. 

Betalarens identifikation

Fältet Betalarens identifikation visar betalarens identifikation om betalaren har sparat denna information. Denna information är sådan som faktureraren har bett betalaren spara utöver övriga faktueringsuppgifter. 

Den ursprungliga betalarens namn

I det här fältet kan den ursprungliga betalarens namn sparas om betalaren är någon annan än den vars konto betalningen går ifrån. 

Betalningstransaktionens kod

I det här fältet visas en eventuell extra kod för betalningstransaktionen om en sådan sparats. 

Frivilligt referensnummer

Fältet visar extra referens som frivilligt kan fyllas i kontotransaktionen om en sådan sparats. Betalaren kan använda den frivilliga referensen vid kontoöverföring som tillägg till obligatorisk referens eller obligatoriskt meddelande. 

Arkiveringskod

Fältet visar arkiveringskoden som systemet automatiskt ger transaktionen. Du behöver koden om du av någon anledning behöver reda ut transaktionen på banken. 

Tillbaka till kontotransaktioner

Genom att klicka på länken kommer du tillbaka till listan över kontotransaktioner. 

Skriv ut kvitto

Här kan du vid behov skriva ut ett kvitto. 

Skriv ut kvitto på engelska

Här kan du vid behov skriva ut ett kvitto över betalningen på engelska. 

Ränteintyg

På den här sidan visas efter årsskiftet intyg över räntor som betalats på konton med kredit och lån under föregående år. Ränteuppgifterna förmedlas automatiskt till skattemyndigheten efter årsskiftet, men här kan du efter att ha fått den förhandsifyllda skattedeklarationen till exempel kontrollera att skattemyndigheten har nödvändig information om de räntor du betalat. På sidan Ränteintyg ser du ränteintygen för dina lån för sex år tillbaka. Vid behov kan du spara ränteintyget på din egen dator. Ansökan om ändring i beskattning ska göras inom fem år räknat från ingången av året efter det då beskattningen av den skattskyldige slutförts. Ändring i beskattning för ansökningsåret 2005 ska göras senast före utgången av 2011. 

Datum

Fältet Datum visar vilket års ränteintyg det är fråga om. Uppgifterna i ränteintyget gäller alltid årets sista dag t.ex. 31.12.2010.

Användningsändamål

Fältet Användningsändamål visar lånens användningsändamål indelade enligt bostad, studier, annat. Skattemyndigheten förutsätter att banken meddelar räntor som betalats på lån enligt denna indelning. För konton med kredit visas i regel användningsändamålet "Annat", eftersom det oftast är fråga om konsumtionskrediter. 

Kredittagare/Kontohavare

Fältet Kredittagare/Kontohavare visar gäldenärerna för lånet eller kontot med kredit.

Kredit/Konto nr

Här visas numret på det konto till vilket krediten har kopplats eller lånets nummer.

Bank

Kreditbeviljarens namn dvs. vanligen Aktia Bank Abp eller Aktia Hypoteksbank Abp. Detta är också den part som sänder uppgifterna till skattemyndigheten.

Sökning av kontotransaktioner

Du kan vid behov söka bland gamla kontotransaktioner. Här hittar du alla dina kontotransaktioner minst 6 år bakåt i tiden med undantag av innevarande dag. Om du vill titta på dagens transaktioner hittar du dem under fliken Kontotransaktioner. Skriv in åtminstone ett sökkriterium för den kontotransaktion du söker och klicka på Sök. Alla sökkriterier behöver inte ifyllas. Sökresultatet är desto noggrannare, ju flera sökkriterier du har fyllt i. Om sökningen får över 50 träffar visas bara de 50 senaste. 

Transaktionens belopp

I fälten transaktionens belopp kan du fylla i övre och nedre gräns för beloppet, t.ex. från 10,00 till 15,00. Du kan också fylla i beloppet bara i någondera fältet, beroende på vad du söker. Om du t.ex. söker alla transaktioner under 500 euro fyller du i 500,00 i fältet för övre gräns. Om du t.ex. söker alla transaktioner på 100 euro fyller du i beloppet 100,00 i båda fälten. Fältet beaktar inte minustecken utan sökningen görs enligt absolut värde. 

Valuta

I rullgardinsmenyn kan du välja kontotransaktionens valuta.

Tidsintervall

Du kan också söka transaktioner genom att fylla i start- och slutdatum för en viss tidsperiod, antingen genom att fylla i dem i formen DD.MM.ÅÅÅÅ eller genom att välja dem i kalendern.

Förklaring

Det här sökkriteriet kan du använda för att söka kontotransaktioner enligt listan över förklaringar, t.ex. girering, kortköp, låneskötsel. 

Referens

I det här fältet kan du fylla i kontotransaktionens referens helt eller delvis. 

Meddelande

I fältet Meddelande kan du söka kontotransaktioner enligt meddelandet som sparats för transaktionen genom att fylla i det helt eller delvis. 

Mottagare/Betalare

I fältet kan du fylla i mottagarens namnuppgifter för betalningar som gjorts från ditt konto eller betalarens namnuppgifter när det gäller inkommande betalningar. 

BIC för mottagarens bank

I det här fältet kan du söka transaktioner genom att fylla i BIC-koden för mottagarens bank.

Specialvillkor för spardepositionskonto

Allmänt

Spardepositionen har en fast ränta, som räknas på månadens lägsta saldo. Räntan är källskattepliktig ränteinkomst och betalas in på kontot årligen vid årsskiftet. Räntan på kontot kan ändras i samband med räntejustering. Kontots slutliga ränta bestäms enligt det tid då avtalshandlingarna skickas.

Till spardepositionen hör ett nätkontoutdrag, som levereras till nätbanken för de månader då det finns transaktioner på kontot.

Utlämnande av information

Banken har, utöver vad som i lag stadgas om utlämnande av information som omfattas av banksekretessen, rätt att utlämna information om detta konto och kontohavaren till moderbolaget och sina dotterbolag och intressesamfund, till bankgruppens övriga enheter samt deras dotterbolag och intressesamfund samt att skaffa information om kontohavaren från dem, varvid de har rätt att även utlämna information som omfattas av banksekretessen.

Utlämnande eller anskaffning av information förutsätter att detta är nödvändigt för det utlämnande eller mottagande samfundets kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring eller riskhantering och att mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt kreditinstitutslagen eller motsvarande tystnadsplikt.


Spardepositionens avtalshandlingar sänds per post till din hemadress.