Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

På sidan Sammandrag syns din totala förmögenhet. Pantsatt förmögenhet syns med kursivt. Den portföljspecifika förmögenheten syns genom att välja fliken för portföljen ifråga. 

Under Sammandrag kan du se din förmögenhet presenterad grafiskt på två olika sätt. 

Figuren till vänster visar förmögenheten fördelad enligt förmögenhetsklass. Alla produkter som till exempel blandfonder, kapitaliseringsavtal och försäkringssparande delas in i tillgångsslag. Klasserna omfattar korta räntor, långa räntor, aktier samt andra placeringar. Förmögenheten enligt förmögenhetsklass ger en bild av risknivån i portföljen utan att ta hänsyn till den underliggande produkten. Till exempel syns en aktiefond under Aktier, en fond som placerar i statsobligationer under Långa räntor och kontanta medel under Korta räntor. Andra placeringar, som till exempel indexlån, syns i övriga placeringar. 

Figuren till höger visar egendomen uppdelad enligt produkt. Aktier och fonder är grupperade för sig trots att den underliggande produkten kan vara densamma. Till exempel kan en fond placera i samma aktier som finns till ägo i form av direkta aktieplaceringar. Utöver detta har andra produkter, som till exempel långtidsparande (Aktia LS) eller försäkringssparande, en egen klass. 

Köpskulder och försäljningsfodringar är inräknade i förmögenheten. Till dessa hör alla öppna uppdrag. Ett öppet uppdrag kan vara till exempel köp av aktier, där betalningen sker först efter affärstidpunkten. 

Du ser ditt innehav uppdelat enligt portfölj genom att byta flik. 

En annan kunds uppgifter i din nätbank

I rullgardinsmenyn kan du välja de kunder som du har gransknings- eller användarrätt till. Granskningsrätt innebär att du kan se egendomen och händelserna i den andra kundens portfölj, samt de fondsparavtal där den andra kunden sparar åt sig själv. 

Användarrätt innebär att du kan göra uppdrag åt en annan kund som är kopplad till din nätbank. Du kan även göra nya regelbundna fondsparavtal samt göra förändringar i de existerande avtalen. Rätten till förändringar och inmatning av uppdrag förutsätter att du har användarrätt till den andra kundens konto. Aktias kundservice hjälper med skapandet av användarrättigheter på numret 010 247 010 eller via meddelandetjänsten i nätbanken. Dina egna kunduppgifter syns som förhandsval i rullgardinsmenyn. 

Portfölj

På denna sida syns din portföljspecifika förmögenhet. Pantsatt egendom visas med kursivt. 

Köpskulder och försäljningsfodringar är inräknade i förmögenheten. Till dessa hör alla öppna uppdrag. Ett öppet uppdrag kan vara till exempel köp av aktier, där betalningen sker först efter affärstidpunkten. 

En annan kunds uppgifter i din nätbank

I rullgardinsmenyn kan du välja de kunder som du har gransknings- eller användarrätt till. Granskningsrätt innebär att du kan se egendomen och händelserna i den andra kundens portfölj, samt de fondsparavtal där den andra kunden sparar åt sig själv. 

Användarrätt innebär att du kan göra uppdrag åt en annan kund som är kopplad till din internetbank. Du kan även göra nya regelbundna fondsparavtal samt göra förändringar i de existerande avtalen. Rätten till förändringar och inmatning av uppdrag förutsätter att du har användarrätt till den andra kundens konto. Aktias kundservice hjälper med skapandet av användarrättigheter på numret 010 247 010 eller via meddelandetjänsten i nätbanken. Dina egna kunduppgifter syns som förhandsval i rullgardinsmenyn.

Fonder

Under fonder visas den förmögenheten som är placerad i fonder och den kan vara indelad i olika portföljer. 

Namn 

Fondens namn 

Antal 

Förmögenheten i fonden i antal andelar, avrundat till två decimaler. Det exakta antalet andelar dyker upp genom att föra musens pekare över antalet fondandelar.

Anskaffningsvärde 

Fondandelars anskaffningsvärde 

Pris 

Det senaste tillgängliga värdet för fondandelen. Kolumnen visas inte på sidan Sammandrag. 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet beräknat enligt det senaste tillgängliga andelsvärdet för fonden. 

+/- EUR

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriser finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Andel

Andelen fonder av din totala förmögenhet uttryckt i procent. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Portfölj 

Visar portföljen där fondförmögenheten finns. Ifall det finns av samma fond i flera portföljer, visas den sammanslagna informationen som utgångspunkt. Portföljspecifika andelar fås fram genom länken Visa portföljer. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Uppdragsikoner

Genom att trycka på uppdragsikonerna kan du göra ett uppdrag för den valda fonden i portföljen. 

Se på inköpsrater och händelser

Länken tar dig till en sida där inköpsraterna och händelserna för den valda fonden visas. Ifall det finns av samma fond i olika portföljer, tryck på länken Visa portföljer för att komma åt informationen om inköpsrater och händelser. 

Sammanlagt

Fondernas värde totalt. Vinst/förlust visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Aktier

Under Aktier visas den förmögenhet som är placerad i aktier. Förmögenheten kan vara indelad i olika portföljer. 

Namn 

Aktiens namn 

Antal 

Ägandet i aktien uttryckt i antal. 

Anskaffningsvärde 

Aktiens anskaffningsvärde. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Pris 

Aktiens pris visas enligt den senaste tillgängliga stängningskursen. Kolumnen visas inte på sidan Sammandrag. 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet för aktien beräknat enligt den senaste tillgängliga stängningskursen 

+/- EUR

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust i procent beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Andel

Andelen aktier av din totala förmögenhet uttryckt i procent. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Portfölj 

Visar portföljen där aktieförmögenheten finns. Ifall samma aktier finns i flera portföljer, visas den sammanslagna informationen som utgångspunkt. Portföljspecifik fördelning fås fram genom länken Visa portföljer. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Uppdragsikoner

Genom att trycka på uppdragsikonerna kan du göra ett uppdrag för den valda aktien i portföljen. Ifall samma aktier finns i flera portföljer, tryck på länken Visa portföljer, för att komma åt portföljspecifik information. 

Se på inköpsrater och händelser

Länken tar dig till en sida där inköpsraterna och händelserna för den valda aktien visas. Ifall samma aktier finns i flera portföljer, tryck på länken Visa portföljer för att komma åt informationen om inköpsrater och händelser. 

Sammanlagt 

Aktiernas värde totalt. Vinst/förlust visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Masskuldebrevslån

Under Masskuldebrevslån visas den förmögenhet som är placerad i masskuldebrevslån och den kan vara indelad i olika portföljer. 

Namn 

Masskuldebrevslånets namn 

Antal

Ägandet i masskuldebrevslånet uttryckt i det nominella värdet. 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet för masskuldebrevslånet. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Pris 

Det senaste tillgängliga värdet för masskuldebrevslånet. Kolumnen visas inte på sidan Sammandrag. 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet för masskuldebrevslånet* 

+/- EUR

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust i procent beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Nästa transaktion 

Nästa förfallodag 

Andel

Andelen masskuldebrevslån av din totala förmögenhet uttryckt i procent. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Portfölj 

Visar portföljen där förmögenheten med masskuldebrevslånet finns. Ifall samma masskuldebrevslån finns i flera portföljer, visas den sammanslagna informationen som förhandsval. Portföljspecifik fördelning fås fram genom länken Visa portföljer. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Se på inköpsrater och händelser

Länken tar dig till en sida där inköpsraterna och händelserna för det valda masskuldebrevslånet visas. Ifall samma aktier finns i flera portföljer, tryck på länken Visa portföljer, för att komma åt informationen om inköpsrater och händelser. 

Sammanlagt 

Totala värdet för masskuldebrevslånen för förmögenhetsklassen ifråga. Vinst/förlust visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

* Värdet på debenturer, obligationer och andra masskuldebrevslån kan variera under lånetiden och värdet kan vara högre eller lägre än lånets nominella värde eller den ursprungligen placerade summan. Om man håller lånet till slutet på lånetiden, får man tillbaka det nominella värdet (vid kapitalförsäkrade lån) samt eventuell avkastning. Dessa lån får en riktgivande prisnotering i Aktias nätbank, vilket innebär ett uppskattat pris uträknat av Aktia. Faktorer som påverkar prisnoteringen är vanligtvis till exempel förändringar i räntenivån, resterande löptid för lånet eller marknadens uppskattning på riskerna som anknyter sig till utgivaren. Vid indexlån påverkas prisnoteringen även av sättet som värdet på indexet beräknas enligt lånevillkoren. Vid försäljning av lånet under löptiden kan priset som fås vara lägre eller högre än det nominella värdet. Den riktgivande prisnoteringen är en uppskattning av placeringens värde, och det verkliga affärspriset kan avvika från prisnoteringen. Beskattningen på avkastningen på lånet kan variera beroende på om man håller lånet till förfallodagen eller säljer det under löptiden. 

Depositioner

Under Depositioner syns alla konton som du äger. Ifall du har rättigheter till en annan kunds förmögenhet, syns här enbart de konton som du har användarrätt till. 

Konto 

Kontonummer 

Kontots namn

Namn på kontot 

Ränta 

Den totala årliga räntan som betalas för kontot uttryckt i procent. 

Saldo

Saldot på kontot. Info-symbolen visar att kontot är valutaspecifikt. Ursprunglig valuta och saldo i den valutan fås fram genom att föra musens pekare ovanför saldotalet. 

Värderingsdag

Värderingsdagen för saldot 

Förfallodag 

Förfallodagen för en tidsbunden deposition 

Andel

Andelen i procent av din totala förmögenhet som saldot på kontot utgör. Kolumnen visas enbart på sidan Sammandrag. 

Portfölj 

Portfölj, som kontot kan vara kopplat till 

Sammanlagt 

Depositionerna sammanlagt 

Öppna sparkonto

Länken tar dig till en sida, där du kan öppna en Placeringsdeposition eller Spardeposition. 

Försäkringssparande

Försäkringsprodukt 

Pensions- eller sparförsäkring

Gjorda betalningar

De utförda försäkringsbetalningarna totalt under försäkringstiden 

Uttag 

Det sparbelopp som sammanlagt tagits ut från försäkringen 

Sparbelopp 

Totalbeloppet som är placerat i försäkringen. Hittills gjorda krediteringar och debiteringar har tagits i beaktande i sparsumman. 

Andel

Försäkringsproduktens andel av hela din egendom. 

Totalt

Gjorda betalningar, uttag och sparande i försäkringen totalt 

Övriga placeringar

Namn 

Namnet på placeringen 

Antal 

Placeringens omfattning i antal. Det exakta antalet dyker upp genom att föra musens pekare över antalet. 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet på placeringen 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet beräknat enligt tillgänglig värdering 

+/- EUR 

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Andel

Andelen övriga placeringar uttryckt i procent av din totala förmögenhet. Kolumnen visas bara på sidan Sammandrag. 

Köpskulder och försäljningsfordringar

Här kan du se hur uppdrag under bearbetning påverkar din totala förmögenhet. 

Namn på instrument

Namn på det instrumentet där det finns uppdrag under bearbetning 

Typ av uppdrag 

Uppdragstyp kan vara Köp, Försäljning, Teckning eller Inlösen. För bytesuppdrag syns den fonden som man bytt till som teckning. Fondsparteckningar syns inte som inköpskulder. 

Summa 

Den totala summan för uppdraget 

Portfölj 

Den portfölj som uppdraget hänför sig till

Köpskulder och försäljningsfordringar

Uppdrag under bearbetning totalt 

Rapporter och verifikat

Kunden rekommenderas skriva ut eller spara behövliga verifikat för granskning av den förhandsifyllda skattedeklarationen och för att uppfylla sin anteckningsskyldighet gällande beskattningen av placeringsverksamhet.

Olästa rapporter och verifikat visas med fet stil. 

Fondapporter

Här ser du alla dina rapporter gällande fonder 

Fondverifikat

Här ser du alla dina verifikat gällande fonder 

Aktierapporter

Här ser du alla dina rapporter gällande fonder 

Portföljrapporter

Här ser du alla dina rapporter gällande fonder 

Aktieverifikat

Här ser du alla dina verifikat gällande fonder 

Regelbundet fondsparande

På denna sida ser du dina avtal för regelbundet fondsparande. Du kan även se fondsparavtal där du sparar fonder åt en annan kund och de avtal där någon annan sparar åt dig.

Du kan göra förändringar i ditt regelbundna fondsparavtal genom att välja avtalet ifråga i förteckningen över fondsparavtalen. 

Fond 

Fondens namn 

Sparsumma 

Den regelbundna sparsumman i euro 

Följande betalningsdag 

Dagen för följande debitering av sparsumman 

Portfölj 

Portföljen som fondsparavtalet gjorts till 

Mottagare 

Mottagaren till fondandelarna 

Betalare 

Betalaren för fondsparteckningen 

Att börja regelbundet fondsparande

På sidan syns den fond dit sparandet påbörjas samt den portfölj som teckningarna riktar sig till. 

I menyn Debiteringskonto kan du välja bland dina egna konton samt de konton som du har användarrätt till. Ifall du gör ett köpuppdrag i en annan kunds portfölj, kan du välja bland de konton som du äger, samt den andra kundens konton som du har användarrätt till. 

Sparsumman debiteras från kontot på den valda dagen

Bekräfta uppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka.

Uppgifter om avtalet

Här ser du ett sammandrag av ditt fondsparavtal.

Fond 

Den valda fonden 

Portfölj 

Portföljen som fondsparavtalet gjorts till 

Sparsumma 

Den regelbundna sparsumman i euro 

Första betalningsdag 

Debiteringsdagen för den första sparsumman 

Sparperiod 

Den valda sparfrekvensen 

Följande betalningsdag 

Dagen för följande debitering av sparsumman 

Uppgifter om fondsparavtalet

På den här sidan ser du uppgifterna om ditt nuvarande fondsparavtal och kan göra ändringar i dem 

Fond 

Den valda fonden 

Portfölj 

Portföljen som fondsparavtalet gjorts till 

Första betalningsdag 

Debiteringsdagen för den första sparsumman 

Minimi sparsumma 

Minisumman för sparande i den valda fonden 

Följande betalningsdag 

Dagen för följande debitering av sparsumman 

Debiteringskonto 

Kontot som fondsparandet debiteras från 

Sparsumma 

Sparsumman i euro 

Betalningsdag 

Dagen för debiteringen av sparsumman 

Sparperiod 

Den valda sparfrekvensen 

Uppgifter om fondsparavtalet

Här ser du ett sammandrag på ditt fondsparavtal 

Fond 

Den valda fonden 

Portfölj 

Portföljen som fondsparavtalet gjorts till 

Första betalningsdag 

Debiteringsdagen för den första sparsumman 

Minimi sparsumma 

Minisumman för sparande i den valda fonden 

Följande betalningsdag 

Dagen för följande debitering av sparsumman 

Debiteringskonto 

Kontot som fondsparandet debiteras från 

Sparsumma 

Sparsumman i euro 

Betalningsdag 

Dagen för debiteringen av sparsumman 

Sparperiod 

Den valda sparfrekvensen 

Uppföljning av fonduppdrag

På den här sidan kan du följa med dina senaste fonduppdrag som är indelade enligt uppdragstyp. Fondsparteckningar syns inte på uppdragssidan. Ifall du har rätt till en annan kunds portföljer, syns även uppdragen i de portföljerna. 

Teckning

På sidan visas dina senaste teckningsuppdrag. Uppdragen syns på sidan så länge som de är under bearbetning samt 14 dagar efter att de bekräftats. 

Inlösen

På sidan visas dina senaste inlösenuppdrag. Uppdragen syns på sidan så länge som de är under bearbetning samt 14 dagar efter att de bekräftats. 

Uppdraget visas antingen i antal eller i euro, beroende på hur uppdraget har getts. 

Byte

På sidan visas dina senaste bytesuppdrag. Uppdragen syns på sidan så länge som de är under bearbetning samt 14 dagar efter att de bekräftats. 

Avslutande av fondsparavtal

På denna sida ser du uppgifterna för ditt nuvarande fondsparavtal och kan avsluta avtalet. Bekräfta ännu med nyckeltalskortets säkerhetskod att du vill avsluta fondsparavtalet.

Uppföljning av aktieuppdrag

På sidan syns alla aktie-, options- och teckningsrättsuppdrag som är antingen öppna, förverkligade eller förkastade/annullerade. Ifall du har rätt till en annan kunds portföljer, syns även uppdragen i de portföljerna. 

Uppdragen visas i samma ordning som de matats in. 

Öppna uppdrag

Uppdraget syns här tills det har förverkligats eller så länge som uppdraget är i kraft. Från ikonen till höger om uppdraget, får du fram närmare information om uppdraget och kan annullera det. 

Genomförda uppdrag

Efter förverkligandet flyttas uppdraget hit från Öppna uppdrag och syns här i 14 dagar.

Uppdraget flyttas hit när det är:

- Helt förverkligat

- Delvis förverkligat, och tiden för uppdraget har tagit slut

- Delvis förverkligat, och resten av uppdraget har annullerats av inmataren

- Delvis förverkligat, och börsen har förkastat den resterande mängden

Från ikonen till höger om uppdraget, får man fram närmare information om uppdraget och kan annullera det. 

Förkastade/annullerade uppdrag

Uppdraget visas här 14 dagar efter att det flyttats hit.

Uppdraget flyttas hit när:

- Det inte har förverkligats alls och uppdragstiden har tagit slut

- Det inte har förverkligats alls och inmataren har annullerat uppdraget

- Börsen inte har tagit emot uppdraget

Genom att klicka på knapparna till höger på uppdragsraderna ser du närmare information om uppdraget.

Mera information om uppdraget

Under Mera information om uppdraget på samma sida visas de uppgifter som matades in när uppdraget lämnades.

Under Rater som utförts av uppdraget visas hur uppdraget har utförts. Uppdraget kan utföras i flera rater, till och med en aktie åt gången. En eventuell fast provision läggs till provisionen för den rat som utförs först.

Annullering av uppdrag

Om det är möjligt att annullera uppdraget visas delen Annullering av uppdrag nedtill på sidan.

Framsökning av händelser

På den här sidan kan du söka efter placeringshändelser i dina portföljer. Ifall du har rätt till en annan kunds portföljer, kan du söka fram händelser även i dem. Du kan även använda dig av sökkriterier för att få fram önskade händelser. 

Lista över händelser

Händelserna listas med de nyaste händelserna längst upp. Genom att klicka på länken Nästa längst ner på sidan, kommer du åt äldre händelser. 

Genom att trycka på värderingsdatumet för händelsen, kommer du åt närmare information om händelsen. 

Närmare uppgifter om transaktionen

På den här sidan ser du närmare uppgifter om placeringstransaktionen. Uppgifterna som visas varierar beroende på vilken typ av värdepapper det är fråga om. 

Instrumentets rater

Instrumentets namn

Namnet på instrumentet 

Portfölj (värdeandelskonto)

Visar i vilken portfölj raterna finns. 

Affärsdag 

Affärsdagen för transaktionen 

Antal 

Antalet som ingår i raten 

Anskaffningspris 

Anskaffningspriset per styck för raten ifråga

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet totalt för raten ifråga 

Marknadspris 

Marknadspriset per styck 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet totalt för raten

+/- EUR

Vinst/förlust från placeringens början. Uppgifterna visas om alla anskaffningspriser finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust från placeringens början. Uppgifterna visas om alla anskaffningspriser finns till Aktias kännedom. 

Uppdragsikoner

Länkarna leder till uppdragssidan, där portföljen och instrumentet är färdigt valda. 

Transaktioner med instrumentet

Instrumentets namn

Namnet på instrumentet 

Portfölj (konto)

Visar portföljen för transaktionen 

Transaktionsdag 

Om det är fråga om avkastning, förfallande, ränta eller amortering gäller transaktionens betalningsdag, i övrigt transaktionsdagen. 

Transaktion 

Transaktionstyp (köp, sälj osv.) 

Antal 

Antalet som ingår i transaktionen 

Marknadspris 

Marknadspriset per styck 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet totalt för transaktionen 

Provision

Den provision som uppburits för transaktionen 

Slutsumma 

Slutsumman för transaktionen 

+/- EUR

Vinst/förlust i euro beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

+/- %

Vinst/förlust i procent beräknat från placeringens början. Informationen visas ifall alla anskaffningspriserna finns till Aktias kännedom. 

Uppdragsikoner

Länkarna leder till uppdragssidan, där portföljen och instrumentet är färdigt valda. 

Fondlistning

På sidan Fondlista syns vårt fondsortiment. Du kan teckna dessa fonder genom att trycka på +, på raden med fonden ifråga. 

Regelbundet månadsspar i fonden kan börjas genom att trycka på >. 

Teckningsuppdraget hänför sig till den portföljen som finns vald under "Välj portfölj för teckningen". Fondurvalet kan variera beroende på den valda portföljen. 

Fonder kan sökas fram genom sökfunktionen. I fältet Fondens namn kan du fylla i en del av namnet på den fond du söker. 

Fondandelarna delas in i avkastnings- och tillväxtandelar. Vid avkastningsandelar eftersträvas årlig utbetalning av avkastningen. Vid tillväxtandelar ökar avkastningen fondkapitalet och är oftast det alternativ som föredras av privatkunder. Som utgångspunkt listas fondernas tillväxtandelar (B-andelarna vid Aktias egna fonder). Genom att trycka på "Visa alla fondandelar" kan man söka fram alla andelar som finns för fonderna. 

Fondandelarnas värde på listan är uttryckt med två decimalers noggrannhet. Det officiella värdet för fondandelarna kan noteras med flera decimalers noggrannhet. 

Gör ett teckningsuppdrag

På sidan ser du portföljen som används vid teckningen samt uppgifterna för fonden. 

I menyn Debiteringskonto kan du välja bland dina egna konton samt de konton som du har användarrätt till. Ifall du gör ett köpuppdrag i en annan kunds portfölj, kan du välja bland de konton som du äger, samt den andra kundens konton som du har användarrätt till. 

Teckningsbeloppet debiteras från kontot när du har bekräftat uppdraget. 

En uppskattning av köpet visas genom att trycka på Räkna. 

De slutgiltiga värdena beror på fondandelens värde det datum uppdraget förverkligas. Fondandelens värde som tillämpas på uppdraget fastställs av klockslaget då uppdraget lämnats och fondens bryttid.  I Aktias fonder (med undantag av specialplaceringsfonderna) är bryttiden kl. 15.00 under bankdagar. I praktiken innebär detta att på alla uppdrag som lämnats före kl. 15.00 på en bankdag tillämpas uppdragsdagens kurs. Värderingsdagen är därmed uppdragsdagen. På uppdrag som lämnats på en bankdag kl. 15.00 eller senare tillämpas kursen för följande bankdag. Samma praxis tillämpas även på uppdrag som lämnats under veckoslut eller vardagshelger. Värderingsdagen är i dessa fall följande bankdag efter uppdragsdagen. Fondandelens värde är inte känt vid uppdragets lämningstidpunkt.

Observera att under förkortade bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) är bryttiden kl. 12.00.

När det gäller andra än Aktias fonder och Aktias specialplaceringsfonderhar bryttiden angetts i fonduppgifterna eller i prislistan för fondernas handels- och förvaltningsprovisioner. Mer information om särdragen för Aktias specialplaceringsfonder samt tecknings- och inlösentider finns i fondens faktablad och fondprospektet. Observera att behandlingstiden för uppdrag för specialplaceringsfonder kan vara längre.

Fondbolaget kan låta bli att räkna fondens värde för att trygga en jämlik hantering av andelsägare under dagar då fondens huvudsakliga målmarknad är stängd eller handeln på marknaden är begränsad.

Bekräfta uppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka . 

Byte av fond

På sidan visas den fond som inlösen görs i samt den portfölj som bytet hänför sig till. 

Inlösensuppdraget kan lämnas antingen i euro eller i antal andelar beroende på vad som är tillåtet i respektive fond. Ifall du vill lösa in hela egendomen i fonden ifråga, välj Alla. 

Välj den fond som ska tecknas från Fondlistan. Fondurvalet kan variera beroende på den valda portföljen. Fonder kan sökas fram genom sökfunktionen. I fältet Fondens namn kan du fylla i en del av namnet på den fond du söker.

Fondandelarna delas in i avkastnings- och tillväxtandelar. Vid avkastningsandelar eftersträvas årlig utbetalning av avkastningen. Vid tillväxtandelar ökar avkastningen fondkapitalet och är oftast det alternativ som föredras av privatkunder. Som utgångspunkt listas fondernas tillväxtandelar (B-andelarna vid Aktias egna fonder). Genom att trycka på ”Visa alla fondandelar” kan man söka fram alla andelar som finns för fonderna. 

Fondandelarnas värde på listan är uttryckt med två decimalers noggrannhet. Det officiella värdet för fondandelarna kan noteras med flera decimalers noggrannhet.

En uppskattning av köpet visas genom att trycka på Räkna. 

De slutgiltiga värdena beror på fondandelens värde det datum uppdraget förverkligas. Fondandelens värde som tillämpas på uppdraget fastställs av klockslaget då uppdraget lämnats och fondens bryttid.  I Aktias fonder (med undantag av specialplaceringsfonderna) är bryttiden kl. 15.00 under bankdagar. I praktiken innebär detta att på alla uppdrag som lämnats före kl. 15.00 på en bankdag tillämpas uppdragsdagens kurs. Värderingsdagen är därmed uppdragsdagen. På uppdrag som lämnats på en bankdag kl. 15.00 eller senare tillämpas kursen för följande bankdag. Samma praxis tillämpas även på uppdrag som lämnats under veckoslut eller vardagshelger. Värderingsdagen är i dessa fall följande bankdag efter uppdragsdagen. Fondandelens värde är inte känt vid uppdragets lämningstidpunkt.

Observera att under förkortade bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) är bryttiden kl. 12.00.

När det gäller andra än Aktias fonder och Aktias specialplaceringsfonder har bryttiden angetts i fonduppgifterna eller i prislistan för fondernas handels- och förvaltningsprovisioner. Mer information om särdragen för Aktias specialplaceringsfonder samt tecknings- och inlösentider finns i fondens faktablad och fondprospektet. Observera att behandlingstiden för uppdrag för specialplaceringsfonder kan vara längre.

Fondbolaget kan låta bli att räkna fondens värde för att trygga en jämlik hantering av andelsägare under dagar då fondens huvudsakliga målmarknad är stängd eller handeln på marknaden är begränsad.

Bekräfta bytesuppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka. 

Inmatning av fondinlösenuppdrag

På sidan visas den fond som inlösen görs i samt den portfölj som bytet hänför sig till.

Från menyn Krediteringskonto kan du välja bland dina egna konton samt de konton som du har användarrätt till. Ifall du gör ett inlösenuppdrag i en annan kunds portfölj, kan du välja bland de konton som du äger, samt den andra kundens konton som du har användarrätt till. 

Inlösningsuppdraget kan lämnas antingen i euro eller i antal andelar beroende på vad som är tillåtet i respektive fond. Ifall du vill lösa in hela egendomen i fonden ifråga, välj Alla. 

En uppskattning av köpet visas genom att trycka på Räkna. 

De slutgiltiga värdena beror på fondandelens värde det datum uppdraget förverkligas. Fondandelens värde som tillämpas på uppdraget fastställs av klockslaget då uppdraget lämnats och fondens bryttid.  I Aktias fonder (med undantag av specialplaceringsfonderna) är bryttiden kl. 15.00 under bankdagar. I praktiken innebär detta att på alla uppdrag som lämnats före kl. 15.00 på en bankdag tillämpas uppdragsdagens kurs. Värderingsdagen är därmed uppdragsdagen. På uppdrag som lämnats på en bankdag kl. 15.00 eller senare tillämpas kursen för följande bankdag. Samma praxis tillämpas även på uppdrag som lämnats under veckoslut eller vardagshelger. Värderingsdagen är i dessa fall följande bankdag efter uppdragsdagen. Fondandelens värde är inte känt vid uppdragets lämningstidpunkt.

Observera att under förkortade bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) är bryttiden kl. 12.00.

När det gäller andra än Aktias fonder och Aktias specialplaceringsfonder har bryttiden angetts i fonduppgifterna eller i prislistan för fondernas handels- och förvaltningsprovisioner. Mer information om särdragen för Aktias specialplaceringsfonder samt tecknings- och inlösentider finns i fondens faktablad och fondprospektet. Observera att behandlingstiden för uppdrag för specialplaceringsfonder kan vara längre.

Fondbolaget kan låta bli att räkna fondens värde för att trygga en jämlik hantering av andelsägare under dagar då fondens huvudsakliga målmarknad är stängd eller handeln på marknaden är begränsad.

Bekräfta inlösenuppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka. 

Köp aktier

Köpuppdraget hänför sig till den portföljen som är vald under "Välj portfölj för uppdraget". Urvalet av aktier kan variera beroende på portföljen 

Värdepapper fås fram med hjälp av sökfunktionen. Värdepapper kan sökas fram med verksamhetsklass eller med instrumenttyp. I fältet Värdepapprets namn kan du skriva en del av namnet för att söka fram värdepappret. 

Värdepapperslistning

På sidan värdepapperslistning ser du de värdepapper som hör till börshandel. Dessa värdepapper kan köpas genom att klicka på +, på raden för värdepappret ifråga. 

Öppning av värdeandelskonto

Avtalsvillkor och dokument

I samband med att du öppnar ett värdeandelskonto ska du godkänna Aktias allmänna villkor för värdepapperstjänster samt bekanta dig med bilagorna till dem; Utdrag ur servicetariff (värdepapperstjänster), Meddelande till icke-professionella kunder och Meddelande om distansförsäljning.

Val av skötselkonto

Du kan välja ett konto som du har dispositionsrätt till i nätbanken som skötselkonto för värdelandelskontot. Om det skötselkonto du önskar ha inte finns med som alternativ i rullgardinsmenyn ber vi dig ta kontakt med Aktias kontor. Skötselkontot ska vara i Aktia Bank.

Köp aktier

På sidan ser du portföljen som används vid köpet samt uppgifterna för aktien. 

I menyn Debiteringskonto kan du välja bland dina egna konton samt de konton som du har användarrätt till. Ifall du gör ett köpuppdrag i en annan kunds portfölj, kan du välja bland de konton som du äger, samt den andra kundens konton som du har användarrätt till. 

I samband med att uppdraget matas in visas den köpkraft i euro som du har till förfogande. Köpkraft innebär en euromässig gräns för handel och inmatning av uppdrag. När köpkraften överskrids kan man inte längre göra nya uppdrag. Köpkraften visas i realtid vilket innebär att gjorda uppdrag tas till hänsyn i den visade summan. Om annat inte har kommits överrens om består köpkraften av en basnivå på 5000€ samt förmögenheten på ditt värdeandelskonto. Notera att förmögenheten på ditt värdeandelskonto värderas till 60 % av gårdagens marknadsvärde vid beräkning av köpkraften. Köpkraft är inte en limit, vilket innebär att du bör försäkra dig om att det på handelns clearingdag finns tillräckliga medel på ditt konto för att betala för köpuppdraget. Clearing av börshandel räcker två bankdagar, dvs. clearingdagen är två bankdagar efter den dag då köpuppdraget förverkligades (T+2). I praktiken betyder det att om till exempel ett köpuppdrag förverkligas på en måndag, debiteras pengarna från kontot på onsdag.

Uppgifter om den valda aktien och anbudsnivåer

Vid uppgifterna för aktien syns den senaste handelskursen. Anbudsnivåerna visar de aktuella köp- och säljkurserna för aktien. Uppgifterna hämtas i realtid när sidan öppnas.

Uppgifter om uppdraget

För uppgifterna om uppdraget fyller man i antalet aktier, gränspris samt sista dagen som uppdraget är i kraft. Gränspris innebär det högsta priset som uppdraget genomförs på, ifall det finns en motpart på börsen. En uppskattning om de totala kostnaderna kommer fram genom att trycka på Räkna. Du bör försäkra dig om att det på handelns clearingdag finns tillräckliga medel på ditt konto för att betala för köpuppdraget. Clearing av börshandel räcker två bankdagar, dvs. clearingdagen är två bankdagar efter den dag då köpuppdraget förverkligades (T+2). I praktiken betyder det att om till exempel ett köpuppdrag förverkligas på en måndag, debiteras pengarna från kontot på onsdag.

Bekräftelse av uppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka. 

Sälj aktier

På sidan ser du portföljen som används vid försäljningen samt uppgifterna för aktien. 

I menyn krediteringskonto kan du välja bland dina egna konton samt de konton som du har användarrätt till. Ifall du gör ett säljuppdrag i en annan kunds portfölj, kan du välja bland de konton som du äger, samt den andra kundens konton som du har användarrätt till. 

Uppgifter om den valda aktien och anbudsnivåer

Vid uppgifterna för aktien syns den senaste handelskursen. Anbudsnivåerna visar de aktuella köp- och säljkurserna för aktien. Uppgifterna hämtas i realtid när sidan öppnas.

Uppgifter om uppdraget

För uppgifterna om uppdraget fyller man i antalet aktier som ska säljas, gränspris samt sista dagen som uppdraget är i kraft. Gränspris innebär det lägsta priset som uppdraget genomförs på, ifall det finns en motpart på börsen. En uppskattning om de totala kostnaderna kommer fram genom att trycka på Räkna. De slutgiltiga totalprovisionerna beror på hur uppdraget förverkligas. Clearing av börshandel räcker två bankdagar, dvs. clearingdagen är två bankdagar efter den dag då uppdraget förverkligades (T+2). I praktiken betyder det att om till exempel ett säljuppdrag förverkligas på en måndag, så kommer pengarna att sättas in på kontot på onsdag.

Bekräftelse av uppdraget

På sidan sammanfattas uppgifterna för uppdraget och uppdraget i sin helhet bekräftas. Uppgifterna om uppdraget kan du ändra på genom att trycka på Tillbaka. 

Teckna masslån, obligation eller bevis

På sidan syns portföljen som teckningen riktar sig till. Du kan även välja ett annat kundförhållande ifall du har användningsrätt till det. Detta förutsätter att den kunden har ett öppnat icke-pantsatt värdeandelskonto och att placeringserfarenheten och kunskapen för kunden har kartlagts. Kartläggningen för en annan person kan enbart utföras tillsammans med en banktjänsteman. Notera att teckningar för personer under förmyndarskap omfattar begränsningar. Vid behov, kontakta Aktias kundservice.

Värdepappersförteckning

I värdepappersförteckningen syns de masslån, obligationer och bevis som går att teckna för tillfället. Teckningsperioden är produktspecifik.

Emissionskurs

Priset för ett masslån, obligation eller bevis som du betalar vid teckning av produkten. Emissionskursen kan avvika från det nominella värdet, det vill säga hundra. Ifall emissionskuren är under hundra procent betalar du mindre än det nominella värdet.

Teckningssumma

Minimiteckningen visar summan som du kan teckna masslånet, obligationen eller beviset för. Teckningssumman kan innehålla andra begränsningar som framgår i marknadsföringsbrochyren.

Teckningsprovision

Den procentuella teckningsprovisionen som avdras vid teckning av masslån, placeringsobligation eller bevis.

Teckningsperiod

Den sista teckningsdagen är den sista dagen av teckningsperioden för ett masslån, en placeringsobligation eller ett placeringsbevis.

Uppgifter om masskuldebrevslånet

Här visas minimiteckningsbeloppet för masskuldebrevslånet som ska tecknas.

Uppgifter om masslån, obligation eller bevis

Minimiteckning för masslånet, obligationen eller beviset som ska tecknas.

Värdeandelskonto

Värdeandelskontot får inte vara pantsatt. Du kan inte teckna masskuldebrevslån till en Aktia PS-produkt via nätbanken. 

Konto som debiteras

Kontot som debiteras ska vara ett konto som du har dispositionsrätt till i nätbanken.

Teckningsbelopp

Teckningsbeloppet för ett masskuldebrevslån ska alltid vara jämna tusental i euro, t.ex. 1 000 euro eller 5 000 euro.

Uppskattning av kostnaderna

En uppskattning av de totala kostnaderna får du genom att klicka på Räkna. Teckningsbeloppet debiteras från det konto du valt i samband med teckningen.

Avtalsvillkor och dokument

Du ska godkänna de lånespecifika villkoren och bekanta dig med grundprospektet som offentliggjorts av emitentten och dess eventuella tillägg samt lånets marknadsföringsbroschyr. 

Bekräfta uppdraget 

På den här sidan visas åter uppgifterna i teckningsuppdraget och uppdraget bekräftas. Du kan gå tillbaka för att ändra på uppgifterna genom att klicka på Tillbaka.

Investeringserfarenhet och -kunskap

Ge uppgifter

Banken måste utreda din investeringserfarenhet och -kunskap genom att be dig svara på följande frågor. Uppdrag kan göras oavsett hur du svarar på frågorna. När du har svarat på frågorna leder nätbanken dig direkt till inmatandet av uppdraget.

Bekräfta

Genom att mata in säkerhetstalet på nyckelkodskortet bekräftar du att de svar du gett stämmer. Banken får information gällande din investeringskännedom och uppdraget som du önskar göra kan matas in och skickas vidare. 

Klar

Din investeringserfarenhet och -kunskap har nu utretts. Nätbanken leder dig till direkt inmatningen av uppdraget. 

Placeringsdeposition - Uppgifter

En placeringsdeposition kan göras för en tid mellan sex månader och tre år. Du får fast årlig ränta för hela placeringstiden. Räntan bestäms enligt depositionens storlek och depositionstiden. 

Depositionsbelopp

I fältet skriver du in det beloppet som du vill ha för din placeringsdeposition. Minimibeloppet för en placeringsdeposition är 10 000 euro.

Depositionstid

Välj önskad depositionstid i rullgardinsmenyn och klicka på Räkna.

Ränta

Den totala räntan per år som du får för det placerade beloppet för placeringstiden.

Upplupen ränta brutto

Den upplupna räntan före källskatt för det belopp och den depositionstid du valt för din placeringsdeposition.

Depositionens förfallodag

Den dag då din placeringsdeposition förfaller. Om förfallodagen är en helgdag sätter systemet automatiskt ut därpå följande bankdag som förfallodag.

Konto som summan flyttas ifråns

Välj rätt konto i rullgardinsmenyn om du har flera konton från vilka du kan flytta över pengar till placeringsdepositionen.

Skötselkonto för depositionen

Ditt konto som räntan för placeringsdepositionen betalas in på om räntan inte läggs till kapitalet.

Hantering av räntorna

Du kan välja att räntan på din placeringsdeposition betalas in på valt skötselkonto eller att räntan läggs till placeringsdepositionens kapital.

Du ska godkänna de allmänna kontovillkoren och meddelandet om distansförsäljning i samband med att du gör placeringsdepositionen. Klicka på Fortsätt när du har godkänt dokumenten.

Placeringsdeposition - Bekräftelse

Depositionsbelopp

Här ser du det belopp som du gör en placeringsdeposition av.

Ränta

Den totala räntan per år som du får för det placerade beloppet för placeringstiden.

Upplupen ränta brutto

Den upplupna räntan före källskatt för det belopp och den depositionstid du valt för din placeringsdeposition.

Depositionens förfallodag

Den dag då din placeringsdeposition förfaller. Om förfallodagen är en helgdag sätter systemet automatiskt ut därpå följande bankdag som förfallodag.

Konto som summan flyttas ifrån

Det konto från vilket du valt att pengarna flyttas till placeringsdepositionen.

Skötselkonto för depositionen

Ditt konto som räntan för placeringsdepositionen betalas in på om räntan inte läggs till kapitalet.

Hantering av räntorna

Här ser du hur du har valt att räntan på din placeringsdeposition hanteras.

Både de allmänna kontovillkoren och meddelandet om distansförsäljning ska vara godkända när du gör en placeringsdeposition.

Placeringsdeposition - Sammandrag

Kontonummer

Här ser du kontonumret för din placeringsdeposition.

Datum för öppning av konto

Datum då du har öppnat placeringsdepositionen.

Ränta

Den totala räntan per år som du får för det placerade beloppet för placeringstiden.

Depositionsbelopp

Här ser du det belopp som du gör en placeringsdeposition av.

Upplupen ränta brutto

Den upplupna räntan före källskatt för det belopp och den depositionstid du valt för din placeringsdeposition.

Depositionens förfallodag

Den dag då din placeringsdeposition förfaller. Om förfallodagen är en helgdag sätter systemet automatiskt ut därpå följande bankdag som förfallodag.

Konto som summan flyttas ifrån

Det konto från vilket du valt att pengarna flyttas till placeringsdepositionen.

Skötselkonto för depositionen

Ditt konto som räntan för placeringsdepositionen betalas in på om räntan inte läggs till kapitalet.

Hantering av räntorna

Här ser du hur du har valt att räntan på din placeringsdeposition hanteras.