Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

På sidan Lån - Sammandrag ser du dina lån i Aktia Bank Abp. Om du har firma och har tagit lån med firmans FO-nummer, syns de lånen inte på den här sidan. Om du har separata nätbankskoder för firmans och dina privata bankärenden ser du lånen som du tagit på firmans FO-nummer på sidan Lån när du har loggat in i Nätbanken för privatkunder med firmans nätbankskoder. 

Namn

Fältet visar användningsändamålet för ditt lån. Det visas enligt fördelningen bostad, studier eller annat. Om du vill kan du ge lånet ett namn som i så fall visas i det här fältet. Nedtill på den här sidan finns en länk till Namnge lånet. Från fältet Lånets namn kan du gå till sidan Låneuppgifter. I vissa specialsituationer ser du endast lånets nummer och namn men inga andra låneuppgifter. 

Nummer

Fältet visar ditt låns nummer. 

Saldo

Fältet visar ditt låns saldo. Lånet är i euro om ingen lånevaluta visas separat i Saldo-fältet. 

Ränta %

Fältet visar lånets aktuella ränteprocent. Ränteprocenten visas med två decimaler. Ränteprocenten består av referensränta och kundmarginal. På sidan Låneuppgifter finns en specifikation över ränteprocenten. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Nästa betalningsrat

I det här fältet ser du nästa betalningsrat för ditt lån. Uppgiften om betalningsrat visas när nästa rat har fakturerats. Om fältet är tomt har nästa betalningsrat inte fakturerats ännu. På sidan Betalningsplan ser du en uppskattning över lånets betalningsplan med nuvarande räntenivå. I betalningsplanen tas inte i beaktande eventuella på förhand överenskomna ändringar i betalningsplanen eller betalningsdröjsmål. 

Nästa betalningsdag

Fältet visar betalningsdagen för nästa betalningsrat på ditt lån. Du kan ändra betalningsdagen om det inte är fråga om ett räntestödslån. Du kan göra en begäran om ändring på sidan Lån under Ändringsbegäran som gäller lån och Ändra betalningsdagen. 

Förfallna totalt

Fältet visar betalningsrater av ditt lån som förfallit till betalning men som inte är betald. Fältet markeras med neonfärg om det finns obetalda rater. Du kan ändra betalningsplanen för ditt lån. Om du har betalningsrater som förfallit till betalning men som du inte har betalat kan du själv betala amorteringen via nätbanken genom att göra en ny betalning och ange lånets nummer som mottagarens kontonummer och meddelande i betalningen (i IBAN-format med alla tecken ihopskrivna). Observera att låneuppgifterna uppdateras en gång om dagen. Du ser uppdateringstidpunkten i den högra spalten i raden Sammandrag på sidan. 

Totalt

Det här fältet visar det totala beloppet i euro för dina lån. Raden Totalt visas inte om du har lån i valuta. 

Länken Namnge lånen

Via länken kommer du till sidan där du kan ge dina lån namn. 

Servicebegäran

Under Servicebegäran visas detaljerade uppgifter om alla servicebegäran som gjorts under de tre senaste månaderna.

Typ

Beskriver typen av servicebegäran t.ex. Ändra betalningsrat.

Objekt

Objekt eller produkt som servicebegäran gäller.

Ytterligare information

Detaljerad information om servicebegäran.

Sänd

Datum då servicebegäran har sänts.

Status

Servicebegärans status. Servicebegäran kan vara Behandlas, Väntar på behandling, Väntar på medgäldenärernas beslut, Kunden har förkastat begäran, Begäran har inte bekräftats i tid, Godkänd, Förkastad. Servicebegärans status är Väntar på medgäldenärernas beslut om man väntar på att medgäldenären ska godkänna ändringsbegäran. Om medgäldenären inte har svarat på servicebegäran inom 14 dygn, förfaller servicebegäran. Medgäldenär som har nätbankskoder till Aktias nätbank kan godkänna förändringarna i sin nätbank eller på Aktias kontor. För kontorsbesök är det skäl att boka tid på förhand. Servicebegäran förmedlas till kontoret då alla medgäldenärer samtyckt till den. En medgäldenär kan förkasta servicebegäran som då inte behandlas av banken. Servicebegäran kan förutsätta att borgensman eller tredjemanspantsättaren godkänner den. Banken informerar om detta.

Uppgifter om lånet

På sidan Låneuppgifter ser du uppgifter om det lån du valt. Om du vill titta på betalningsplanen för lånet väljer du undersidan Betalningsplan. Välj det lån du vill titta på i rullgardinsmenyn under Låna. Om du bara har ett lån syns det som text. Före lånets grunduppgifter ser du hela tiden lånets namn eller smeknamn och lånets nummer. Du ser också när uppgifterna på sidan har uppdaterats. 

Lånets nummer

Fältet visar lånets nummer. 

Lånets namn

Fältet visar det namn som du har gett lånet. Om du inte har gett lånet något namn visas lånets användningsändamål enligt fördelningen bostad, studier, annat. 

Låntagarens namn

Fältet visar lånets gäldenärer. 

Valuta

Fältet visar lånets valuta med bokstavskombinationerna som används för valutakurser. T.ex. EUR. 

Lånesaldo

Fältet visar ditt låns saldo. Fältet Uppgifterna uppdaterade visar datum för lånesaldouppgifterna. 

Nästa betalningsrat

Fältet visar nästa fakturerade betalningsrat på ditt lån. Om den följande betalningsraten inte har fakturerats ännu visas texten "Obekräftad". Om du vill ändra betalningsraten kan du göra en ändringsansökan via länken Ändring av betalningsrat. 

Betalningsdag

Fältet visar nästa överenskomna betalningsdag för lånet. Om du vill ändra betalningsdagen kan du göra en ändringsansökan via länken Ändring av betalningsrat. Betalningsdagen för lån från Aktia Hypoteksbank är alltid den 10 i månaden och någon länk till ändring av betalningsdag visas inte. Aktia Hypoteksbanks lånenummer inleds med 4945. I fältet Beviljat av ser du om det är fråga om ett lån från Aktia Hypoteksbank. Ändring av betalningsdag är inte möjlig för räntestödslån. 

Lånets förfallodag

Fältet visar lånets sista återbetalningsdag. Det överenskomna betalningssättet kan leda till att lånets sista betalningsrat är större än de övriga. Ränteändringar under lånetiden kan också ändra storleken på den sista betalningsraten. 

Förfallna betalningar

Fältet visar lånets betalningsrater som förfallit till betalning. I fältet Uppgifterna uppdaterade ser du från vilken dag uppgifterna under Förfallna betalningar är. 

Användningsändamål

Fältet Användningsändamål visar lånens användningsändamål indelade enligt bostad, studier, annat. Skattemyndigheten förutsätter att banken meddelar räntor som betalats på lån enligt denna indelning. 

Beviljat belopp

Fältet visar det beviljade lånebeloppet. 

Uttaget belopp

Fältet visar det uttagna lånebeloppet. Har du beviljats lån t.ex. för byggande av egnahemshus kan det hända att det beviljade beloppet är större än det du tagit ut, eftersom lånet då lyfts i flera delar. Skuldebrevet innehåller förutsättningarna för lånelyft. Banken uppbär avgift enligt servicetariffen för dellyft av lån. 

Ränteprocent

Fältet visar lånets ränteprocent. Ränteprocenten består av lånets referensränta och räntemarginal. Ränteprocenten anges med två decimaler. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Referensränta

Fältet visar vilken referensränta låneräntan är bunden till. Du får ränteuppgifterna för räntestödslånet på kontoret. 

Räntemarginal

Fältet visar ditt låns räntemarginal. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Föregående räntejusteringsdag

Fältet visar dagen då räntan på ditt lån senast har justerats. I ett lån med rörlig ränta är referensräntan oförändrad under räntebestämningsperioden. Räntebestämningsperiodens längd framgår av namnet på referensräntan. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Nästa räntejusteringsdag

Fältet visar dagen då räntan på ditt lån justeras följande gång. I ett lån med rörlig ränta bibehålls referensräntans värde under räntebestämningsperioden. Räntebestämningsperiodens längd framgår av namnet på referensräntan. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Låneskötselkonto

Fältet visar det konto som debiteras med lånets betalningsrater. Om låneraterna faktureras med separat betalningsavi är fältet tomt. Om det är möjligt att ändra lånets skötselkonto kan du göra det via länken Ändring av skötselkonto. 

Första uttagsdag

Fältet visar den dag då ditt lån eller den första raten av lånet har lyfts. 

Tilläggstjänster

Fältet visar om räntetak eller låneskydd har anslutits till ditt lån. Om du inte har räntetak eller låneskydd kan du via länken skicka en kontaktbegäran till oss för att få mera information om räntetaket/låneskyddet. Uppgifterna visar när vår samarbetspartner har gett oss uppdaterade uppgifter om låneskyddet. Räntetaket är tidsbundet, från skuldsedeln ser du när räntetaket upphör. 

Grunduppgifter för betalningsplan

Här visas betalningsplanen som överenskommits för ditt lån. 

Amorteringsperiod

Fältet visar amorteringsperioden för ditt lån. Amorteringsperioden kan vara till exempel 1 månad. 

Ränteperiod

Fältet visar den överenskomna ränteperioden för ditt lån. Ränteperioden kan vara till exempel 1 månad. 

Betalningssätt

Fältet visar betalningssättet för ditt lån. Betalningssätten är jämna rater, annuitet eller jämn amortering. Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Du betalar alltid minst räntan. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten. Om betalningssättet är annuitet ändras betalningsraten endast i samband med att räntan ändras. Vid jämn amortering betalar du alltid lika stor amortering och dessutom ränta. Räntans andel minskar i och med att lånebeloppet minskar. 

Avslutningsdag/Beräknad avslutningsdag

Fältet visar lånets avslutningsdag, eller om ingen överenskommen avslutningsdag finns, den beräknade avslutningsdagen enligt betalningsplan och gällande ränta. 

Uppskattning av nästa betalningsrat

Här visas detaljerade uppgifter om nästa betalningsrat. Betalningsraten innehåller i allmänhet amortering på lånekapital, ränta och låneskötselkostnader. 

Betalningsdag

Fältet visar debiteringsdagen för följande betalningsrat. 

Amorteringsbelopp

Fältet visar hur mycket nästa betalningsrat minskar lånekapitalet. Om fältet är tomt innehåller betalningsraten ingen amortering av lånet. Vid behov kan du ansöka om amorteringsfrihet för en viss tid via länken. 

Räntans belopp

Fältet visar räntans belopp för ränteperioden. 

Övriga kostnader

Fältet Övriga kostnader visar låneskötselkostnaderna och till exempel kostnader som debiterats för eventuella betalningspåminnelser som ha lagts till nästa betalningsrat. 

Betalningsrat totalt

Fältet visar betalningsratens totalbelopp. Du kan ansöka om ändring av betalningsrat via länken Ändring av betalningsrat. 

Förfallna betalningar

Här visas betalningsraterna som förfallit till betalning på betalningsdagen och fakturerats. Inbetalningar på lånet uppdateras i nätbankens låneuppgifter en gång om dagen, vilket betyder att betalningsraten i nätbanken kan visas som förfallen även om den redan har debiterats kontot och är under behandling. 

Amorteringar

Fältet visar amorteringar på lånet som förfallit och fakturerats på betalningsdagen. 

Räntor

Fältet visar räntor på lånet som förfallit och fakturerats på betalningsdagen. 

Kostnader

Fältet visar lånekostnader som förfallit och fakturerats på betalningsdagen. 

Dröjsmålsränta

Fältet Dröjsmålsränta visar dröjsmålsränta som förfallit och fakturerats på betalningsdagen. 

Förfallna totalt

Fältet visar lånets rater som förfallit till betalning totalt. 

Tillbaka till sammandraget

Via länken Tillbaka till sammandraget kommer du till sidan Lån – Sammandrag.

Betalningsplan

På sidan betalningsplan ser du det valda lånets betalningsplan. I betalningsplanen tas inte i beaktande eventuella på förhand överenskomna ändringar i betalningsplanen, eller inverkan av betalningsfördröjningar. Lån med jämn rat som betalningssätt har en på förhand överenskommen förfallodag, och förändringar i räntenivån kan leda till att lånets sista betalningsrat är större än de övriga betalningsraterna. Om det är högst tre år kvar till lånets förfallodag, ta vid behov kontakt med kontoret för att diskutera betalningsplanen eller göra en ändring av betalningsraten. Ränteuppgifterna för räntestödslån får du på kontoret. 

Faktureringssätt

Fältet visar lånets faktureringssätt. Faktureringssätten är direktdebitering och betalningsavi. 

Amorteringsperiod

Fältet visar lånets amorteringsperiod. Amorteringsperioden kan vara exempelvis en månad. 

Lånets saldo 

Fältet visar lånets kapitalsaldo.

Datum för nästa betalningsrat

Fältet visar datumet för nästa betalningsrat. 

Lånets förfallodag 

Fältet visar lånets förfallodag. Lånets amorteringssätt kan inverka på den sista betalningsraten så att den är större än de övriga betalningsraterna. Även ränteförändringar under lånetiden kan inverka på den sista betalningsratens storlek. 

Betalningsplanens enligt betalningsrater

Betalningsplanens betalningsrater är uppskattade. 

Förfallodag

Fältet förfallodag visar betalningsratens förfallodag. 

Amortering

Fältet Amortering visar amorteringens andel av betalningsraten. Amorteringens andel av betalningsraten kan vara konstant om lånets amorteringssätt är jämn amortering. 

Ränta

Fältet ränta visar en uppskattning av räntans andel av betalningsraten. Räntan är uträknad med gällande ränta för lånet. 

Kostnader

Fältet kostnader visar lånets skötselavgift. T.ex. betalningsdröjsmål kan öka skötselkostnaderna. Betalningsplanen är en uppskattning. 

Betalningsrat

Fältet visar den uppskattade betalningsraten och beaktar inte eventuella tidigare fördröjningar i betalningarna, vilka läggs till nästa betalningsrat. 

Skuldsaldo

Fältet skuldsaldo visar amorteringens inverkan på lånets kapital. Lån med jämn rat som betalningssätt har en på förhand överenskommen förfallodag, och förändringar i räntenivån kan leda till att lånets sista betalningsrat är större än de övriga betalningsraterna. Om det är högst tre år kvar till lånets förfallodag, ta vid behov kontakt med kontoret för att diskutera betalningsplanen eller göra en ändring av betalningsraten. 

Länken Tillbaka till sammandraget 

Via länken kommer du tillbaka till sidan Lån – Sammandrag. 

Byt skötselkonto

Ge uppgifter

Välj det konto du vill ha som låneskötselkonto i rullgardinsmenyn under "Ge uppgifter". Du kan välja mellan de betalningsrörelsekonton som är kopplade till din nätbank. Klicka på "Fortsätt" för att gå vidare. 

Bekräfta 

På sidan "Bekräfta" ser du om den ändringsbegäran du gjort kräver övriga låntagares godkännande. Du ser också den tid inom vilken godkännandet ska ges. Därefter förfaller ändringsbegäran. Informera de övriga låntagarna om ändringsbegäran. Samtycke kan ges i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Aktia Kundservice. Innan en ändringsbegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du servicebegäran genom att klicka på "Bekräfta". Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt". 

Färdig 

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. Ändringsbegäran behandlas på kontoret först då låntagarna godkänt den. Av Servicebegärans status framgår om din begäran väntar på en medgäldenärs beslut, om din begäran behandlas på kontoret eller om banken har godkänt eller avslagit din begäran.

Kontakta mig angående tilläggstjänster

Välj här om du är intresserad av att ta räntetak eller låneskydd eller båda till ditt lån. Skriv ditt telefonnummer. Klicka på "Fortsätt" för att gå vidare. Om du inte vill fortsätta, klicka på Avbryt. 

Bekräfta

Innan en servicebegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att klicka på "Fortsätt". Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på Avbryt. 

Färdig

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. 

Gör extra amortering

Den extra amorteringen minskar lånekapitalet. Om en betalningsrat för lånet inte har betalats kan man inte göra en extra amortering innan de obetalda raterna har betalats. Du kan betala de obetalda raterna med hjälp av funktionen "Gör ny betalning". Om ditt lån har fast ränta kan en extra amortering inte betalas i nätbanken. För en extra amortering på lån med fast ränta kan uppbäras en avgift för förtida återbetalning. Om du har ett lån med fast ränta och du vill göra en extra amortering ta kontakt via meddelandefunktionen. 

Banken meddelar kostnaderna för ändringen i sitt svar. Kostnaderna debiteras låneskötselkontot. Avgiften som uppbärs för extra amortering av lån finns i bankens prislista.  

Betalningsuppgifter

Skriv amorteringsbeloppet i euro under "Belopp" och välj det konto som ska debiteras. I rullgardinsmenyn kan du välja mellan de betalningsrörelsekonton som är kopplade till din nätbank. Den extra amorteringen debiteras ditt konto genast när du bekräftar betalningen med det ombedda säkerhetstalet.  

Bekräfta

Innan en servicebegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du servicebegäran genom att klicka på "Bekräfta" och ”Sänd”. Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt".  

Färdig 

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. Av Servicebegärans status framgår om din begäran är under behandling på kontoret. 

Ansök om amorteringsfrihet

Under den amorteringsfria perioden betalar du bara räntan på ditt lån. För amorteringsfrihet uppbärs avgift enligt prislistan. Banken lägger till serviceavgiften till lånets nästa betalningsrat om ändringen du föreslår godkänns. 

Ge uppgifter

Välj antalet amorteringsfria månder i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. Välj orsaken till amorteringsfrihet i rullgardinsmenyn. Klicka på Fortsätt för att gå vidare. Avbryt ändringsbegäran om du inte vill fortsätta den. 

Bekräfta

På sidan "Bekräfta" ser du om den ändringsbegäran du gjort kräver övriga låntagares godkännande. Du ser också den tid inom vilken godkännandet ska ges. Därefter förfaller ändringsbegäran. Informera de övriga låntagarna om ändringsbegäran. Samtycke kan ges i nätbanken eller på kontoret. Om samtycke ges på kontoret är det skäl att boka tid på förhand. Banken meddelar om medgäldenärernas (borgensman, tredjemanspantsättare) godkännande behövs. Innan en servicebegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du servicebegäran genom att klicka på "Bekräfta". Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt". 

Färdig 

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. Ändringsbegäran behandlas på kontoret först då låntagarna godkänt den. Av Servicebegärans status framgår om din begäran väntar på en medgäldenärs beslut, om din begäran behandlas på kontoret eller om banken har godkänt eller avslagit din begäran. 

Ändra betalningsrat

Ge uppgifter

Vi uppbär avgift enligt servicetariffen för ändring av betalningsraten. Skriv önskad ny betalningsrat i fältet "Ge uppgifter". Som betalningsrat debiteras alltid minst lånets ränta. Beroende på betalningssätt påverkar ändring av betalningsrat antingen storleken på lånets sista betalningsrat eller lånetiden. Om du återbetalar lånet i jämna rater gör en minskning av betalningsraten att den sista betalningsraten blir större. Du kan vid behov ge banken ytterligare information. Banken lägger till serviceavgiften till lånets nästa betalningsrat om ändringen du föreslår godkänns. Klicka på "Fortsätt" för att gå vidare. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt". 

Bekräfta

På sidan "Bekräfta" ser du om den ändringsbegäran du gjort kräver övriga låntagares godkännande. Du ser också den tid inom vilken godkännandet ska ges. Därefter förfaller ändringsbegäran. Informera de övriga låntagarna om ändringsbegäran. Samtycke kan ges i nätbanken eller på kontoret. Banken meddelar om medgäldenärernas (borgensman, tredjemanspantsättare) godkännande behövs. För kontorsbesök är det skäl att boka tid på förhand. Innan en ändringsbegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du ändringsbegäran genom att klicka på "Bekräfta". Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt". 

Färdig

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. Ändringsbegäran behandlas på kontoret först då låntagarna godkänt den. Av Servicebegärans status framgår om din begäran väntar på en medgäldenärs beslut, om din begäran behandlas på kontoret eller om banken har godkänt eller avslagit din begäran. 

Byt betalningsdag

Du kan byta regelbunden betalningsdag för lånet. Betalningsintervallet (t.e.x 1 mån.) förblir oförändrat. Betalningsraten för innevarande månad kan inte senareläggas för betalning nästa månad. 

Ge uppgifter

Välj önskad ny regelbunden betalningsdag för lånet i rullgardinsmenyn under "Ge uppgifter". Betalningsraten för innevarande månad kan inte senareläggas för betalning nästa månad. Du kan vid behov ge banken ytterligare information. Klicka på "Fortsätt" för att gå vidare. Om du inte vill fortsätta, klicka på Avbryt. I vissa lån kan lånets betalningsdag inte ändras. Då får du följande meddelande: "Denna begäran kan inte utföras på det valda lånet". Sådana lån är t.ex. BSP-lån. 

Bekräfta

På sidan "Bekräfta" ser du om den ändringsbegäran du gjort kräver övriga låntagares godkännande. Du ser också den tid inom vilken godkännandet ska ges. Därefter förfaller ändringsbegäran. Informera de övriga låntagarna om ändringsbegäran. Samtycke kan ges i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa Aktia Kundservice. För kontorsbesök är det skäl att boka tid på förhand. Innan en servicebegäran kan behandlas på banken ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du servicebegäran genom att klicka på "Bekräfta". Klicka på "Tillbaka" för att ändra din ändringsbegäran. Om du inte vill fortsätta, klicka på "Avbryt". 

Färdig 

När din ändringsbegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland dina ändringsbegäran på sidan Meddelanden och tjänster. Ändringsbegäran behandlas på kontoret först då låntagarna godkänt den. Av Servicebegärans status framgår om din begäran väntar på en medgäldenärs beslut, om din begäran behandlas på kontoret eller om banken har godkänt eller avslagit din begäran. 

Låneansökan

Navigering

Du kan navigera med hjälp av navigeringsbalken högst uppe på ansökan. Du kan endast navigera till de sidor som du redan har fyllt i. För att komma vidare till nästa sida måste du fylla i alla obligatoriska fält. När du är klar med ansökan kan du navigera till valfri sida och göra ändringar. Färdiga delområden är gröna och bristfälligt ifyllda delområden är gråa. Klicka på Gå vidare för att komma till följande sida eller på Gå tillbaka för att gå till föregående sida. 

Ikoner

Obligatoriska fält är de fält som måste fyllas i för att kunna gå vidare till följande sida eller spara ansökan. 

Viktig information är information som måste meddelas banken för att banken ska kunna ge dig en offert. Du kan lämna frågan obesvarad och komplettera uppgifterna under lånediskussionen. 

Hjälptexterna fungerar som stöd när du är osäker på vilka uppgifter du ska fylla i. Du kan se hjälptexten genom att klicka på ikonen eller genom att aktivera skrivfältet. 

Funktioner

Gå vidare innebär att du styrs till följande sida i låneansökan. Det finns sex delar i ansökan och dessa kan ha flera mellansidor. I navigeringsbalken kan du enkelt följa med var du är i ansökan. 

Spara innebär att ansökan sparas och att du kan logga ut från nätbanken och fortsätta med ansökan nästa gång du loggar in i nätbanken. Detta gäller även för dig som loggat in med en annan banks nätbankskoder. Ansökan sparas i 30 dagar i nätbanken. Du kan spara ansökan då du fyllt i alla obligatoriska fält på den sida du befinner dig på. 

Avbryt ansökan när du inte längre vill fylla i ansökan och inte heller vill fortsätta med ansökan i ett senare skede. En avbruten ansökan är inte längre tillgänglig. Vill du fortsätta ansöka om lån måste du påbörja en ny ansökan. 

Gå tillbaka innebär att du går till föregående sida i ansökan. Kom ihåg att först spara informationen du fyllt i innan du klickar på Gå tillbaka. Om du klickar Gå tillbaka utan att spara kommer all information att försvinna från den sida du nyligen fyllt i. 

Du kan endast skicka ansökan från den sista sidan i ansökan. Vid behov kan du skriva ut eller spara sammanfattningen på din dator. Sammanfattningen är i PDF-format. Kom ihåg att skicka ansökan till oss när du är klar. Aktia kontaktar dig inom två bankdagar efter att du har skickat din ansökan.