Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Mottagna

Här ser du alla meddelanden som kommit till dig. Olästa meddelanden visas med fet stil. 

Ämne

Fältet visar meddelandets ämne och rubrik.

Mottaget

Fältet visar det mottagna meddelandets datum. 

Radera

Klicka på Radera för att flytta meddelandet till mappen Raderade. 

Nytt meddelande

Här kan du skicka skyddade meddelanden till Aktia.

Ämne

Välj ett ämne som bäst beskriver ditt meddelande. Rätt valt ämne gör behandlingen av meddelandet snabbare.

Rubrik

I fältet skriver du en rubrik för ditt meddelande. Använd rubriker som beskriver meddelandets innehåll för att göra det lättare att hitta meddelandet senare.

Meddelande

I fältet skriver du meddelandetexten.

Sänd

Klicka på Sänd för att skicka meddelandet.

Spara

Klicka på Spara om du vill spara meddelandet i mappen Utkast och fortsätta att skriva senare.

Tillbaka

Klicka på Tillbaka om du vill avbryta skrivandet utan att spara meddelandet.

Skickade

På sidan visas skickade meddelanden. 

Ämne

Fältet visar meddelandets ämne och rubrik.

Sänt

Fältet visar när du har sänt meddelandet.

Radera

Klicka på Radera för att flytta meddelandet till mappen Raderade.

Utkast

På sidan visas meddelanden som du har sparat men inte skickat ännu. 

Ämne

Fältet visar meddelandets ämne och rubrik.

Skapat

Fältet visar när du har sparat meddelandet.

Redigera

Klicka på Redigera för att fortsätta att skriva meddelandet.

Radera

Klicka på Radera för att flytta meddelandet till mappen Raderade.

Raderade

På sidan visas meddelanden som du har markerat att ska raderas. Klicka på Radera för att tömma mappen. Raderade meddelanden försvinner också automatiskt efter en viss tid.

Ämne

Fältet visar meddelandets ämne och rubrik.

Skapat/Mottaget

Fältet visar meddelandets datum. För utkast som du raderat visas dagen meddelandet skapades och för mottagna meddelanden dagen meddelandet sänts.

Radera

Klicka på Radera för att radera meddelanden permanent ur nätbanken.

Läs meddelande

På den här sidan kan du läsa meddelanden och bilagor du fått eller skickat.

Sänt/Mottaget

Senaste datum för meddelandet. Om det är ett meddelande du skickat ser du när du sände det, och om det är ett meddelande du mottagit ser du när det har skickats.

Ämne

Här ser du ämnesområdet du valt och därefter rubriken du gett meddelandet. Under rubriken ser du innehållet i meddelandet. 

Öppna bilagan genom att klicka på dess rubrik. 

Radera

Klicka på Radera för att radera meddelandet. 

Svara

Klicka på Svara för att svara på meddelandet du fått.

Tillbaka

Länken för dig tillbaka till mappen där du valde meddelandet.

Tjänster

Kort-servicebegäran

Under Servicebegäran visas detaljerade uppgifter om alla servicebegäran som gjorts under de tre senaste månaderna.

Typ

Beskriver typen av servicebegäran t.ex. Ändring av minimiamorteringsprocent.

Objekt

Objekt eller produkt som servicebegäran gäller.

Mera information

Detaljerad information om servicebegäran.

Sänd

Datum då servicebegäran har sänts.

Status

Servicebegärans status

Lån-servicebegäran

Under Servicebegäran visas detaljerade uppgifter om alla servicebegäran som gjorts under de tre senaste månaderna.

Typ

Beskriver typen av servicebegäran t.ex. Ändra betalningsrat.

Objekt

Objekt eller produkt som servicebegäran gäller.

Ytterligare information

Detaljerad information om servicebegäran.

Sänd

Datum då servicebegäran har sänts.

Status

Servicebegärans status. Servicebegäran kan vara Behandlas, Väntar på behandling, Väntar på medgäldenärernas beslut, Kunden har förkastat begäran, Begäran har inte bekräftats i tid, Godkänd, Förkastad. Servicebegärans status är Väntar på medgäldenärernas beslut om man väntar på att medgäldenären ska godkänna ändringsbegäran. Om medgäldenären inte har svarat på servicebegäran inom 14 dygn, förfaller servicebegäran. Medgäldenär som har nätbankskoder till Aktias nätbank kan godkänna förändringarna i sin nätbank eller på Aktias kontor. För kontorsbesök är det skäl att boka tid på förhand. Servicebegäran förmedlas till kontoret då alla medgäldenärer samtyckt till den. En medgäldenär kan förkasta servicebegäran som då inte behandlas av banken. Servicebegäran kan förutsätta att borgensman eller tredjemanspantsättaren godkänner den. Banken informerar om detta.

 

Kundklagomål

Typ

Beskrivning av servicebegärans typ. Typen är alltid Kundklagomål.

Objekt

Objekt som servicebegäran gäller. Informationen anges enligt uppgifterna som getts i kundklagomålet. Objektet kan vara antingen Personliga bankuppgifter eller Företaget jag representerar.

Tilläggsinformation

I tilläggsinformationen anges på basis av informationen som getts på blanketten om det är fråga om missbruk eller kundklagomål.

Sänt

Datum då servicebegäran har sänts.

Status

Servicebegärans status. Servicebegärans status kan vara Väntar på behandling, Under behandling eller Behandlad. Då statuset är Behandlad, har Aktias kundbetjäning svarat på kundklagomålet med ett nätbanksmeddelande.

 

Dokument att underteckna

Om du har kommit överens med en banktjänsteman att man skickar dokument för underskrift till din nätbank ska du göra så här:

Logga in i nätbanken med dina nätbankskoder. Om dokumentet redan har mottagits ser du meddelandet "Du har ett nytt avtal att underteckna. Läs dokumentet här." på förstasidan i nätbanken. Klicka på den gröna länken i meddelandet.

Du hittar dokumenten som ska undertecknas under fliken Meddelanden och tjänster.

Läs alla dokument som bifogats avtalet. Om du godkänner avtalet ska du klicka på "Jag godkänner avtalet och har bekantat mig med alla dokument som bifogats". Mata sedan in det säkerhetstal som efterfrågas och klicka på "Bekräfta". Om du vill avslå dokumentet klickar du på "Avslå dokument" och matar in det säkerhetstal som begärs.

Kundklagomål

Personuppgifter

Namn

I det här fältet visas kundens för- och efternamn. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

I det här fältet visas kundens personbeteckning. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Gatuadress

I det här fältet visas kundens gatuadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Postnummer

I det här fältet visas postnumret för kundens hemadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Postanstalt

I det här fältet visas postanstalten för kundens hemadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Telefon

I det här fältet visas det telefonnummer där kunden kan nås under arbetstid. Kontrollera att telefonnumret är korrekt och ändra det vid behov.

E-postadress

Fyll i din e-postadress i det här fältet (t.ex. [email protected]).

Språk

I det här fältet visas kundens språk. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Kundklagomålet gäller

Välj Personliga bankärenden, om betaltransaktionen är gjord från ditt eget konto eller är annars ansluten till din personliga betalningsrörelse. Välj Företaget som jag representerar om betaltransaktionen har gjorts från företagets konto eller annars är ansluten till företagets betalningsrörelse. Efter valet öppnas företagets grunduppgifter för ifyllning.

Typ av kundklagomål

Välj Kundklagomål ifall du vill ge respons gällande betalningstjänster.
Välj Missbruk ifall ditt konto har debiterats utan ditt samtycke.

Mottagarens namn

Ange mottagarens namn. Informationen hittar du i kontohändelsen där personen är som betalningsmottagare.

Mottagarens kontonummer

Ange mottagarens kontonummer. Informationen hittar du i kontohändelsen där kontonumret är betalningsmottagarens konto.

Betalarens kontonummer

Ange kontonumret från vilket betalningen har debiterats. Informationen är obligatorisk vid missbruk.

Betalningens belopp

Ange beloppet som debiterats från kontot. Informationen är obligatorisk vid missbruk.

Datum

Ange datumet då betalningen gjorts. Informationen är obligatorisk vid missbruk.

Betalningens arkiveringskod

Ange betalningens arkiveringskod. Arkiveringskoden hittar du från kontotransaktionens uppgifter. Informationen är obligatorisk vid missbruk.

Fritt formulerad beskrivning gällande kundklagomålet

Beskriv i fri text situationen som har lett till kundklagomålet. Informationen är obligatorisk i vid kundklagomål.

Bilaga

Bifoga eventuella dokument som innehåller tilläggsinformation gällande kundklagomålet. Det kan vara till exempel ett avtal eller kommunikation med betaltjänstleverantören. Du kan bifoga en .pdf-, .png- eller .jpg-fil. PDF-filerna får vara max. 10 sidor och storleken under 5 MB.