Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Mottagna e-fakturor

Här ser du alla e-fakturor som kommit till dig. Inkomna e-fakturor förvaras automatiskt i 24 månader från förfallodagen. Om du vill kan du förvara alla eller en del av dina e-fakturor också längre än 24 månader genom att flytta dem till arkivet. Då ska de flyttas till arkivet. 

Fonten på fakturauppgifterna visar om du redan öppnat din e-faktura. Fetstil visar att du inte har öppnat och kontrollerat din e-faktura, medan en öppnad fakturas uppgifter har normal font. 

Du kan ordna e-fakturorna i upp- eller nedåtgående ordning genom att klicka på rubrikerna. 

Du kan söka inkomna e-fakturor med e-fakturasökningen genom att ge önskat sökkriterium. Du kan använda ett eller flera sökkriterier. 

Fakturerarens namn

Mata in fakturerarens namn eller en del av namnet. Alla fakturerare har inte uppget sitt namn på svenska. Om det svenska namnet inte hittas, sök med företagets finska namn. 

Typ av räkning

Välj typ av räkning i rullgardinsmenyn. 

Tidsintervall

Ge intervallen med begynnelse- och slutdag enligt fakturans förfallodag antingen med hjälp av kalendern eller i formen DD.MM.ÅÅÅÅ.

Sök

När du har matat in alla önskade sökvillkor klicka på Sök. 

Fakturerarens namn

I denna kolumn ser du fakturerarens namn i den form som faktureraren meddelat till banken. 

Förfallodag

Här ser du e-fakturans förfallodag. 

Belopp

Här visas beloppet för den inkomna e-fakturan. 

Typ

Typen kan vara e-faktura, betalningspåminnelse eller kreditnota. Kreditnotorna krediteras inte automatiskt från ditt konto utan du måste dra av dem i nästa faktura om faktureren inte gjort det färdigt. 

Betalningspåminnelser blir inte betalningsförslag, utan du måste betala fakturan separat med hjälp av funktionen Ny faktura. 

Radera valda

När du vill radera e-fakturor från listan, kryssa först för de fakturor som du vill radera och klicka sedan på Radera valda. 

Kom ihåg att e-fakturorna försvinner slutligt från din nätbank när du använder raderafunktionen och kan inte återföras. 

Arkivera valda

När du vill arkivera inkomna e-fakturor, kryssa först för de fakturor som du vill arkivera och klicka sedan på Arkivera valda. 

När en e-faktura kommit till din nätbank förvarar Aktia den för dig i e-fakturatjänsten i 24 månader. Har du behov av att förvara fakturorna längre, t.ex. för beskattningen, kan du flytta dem till e-fakturaarkivet. 

Banken förvarar e-fakturor som sparats i arkivet t.o.m. 6 år från fakturans förfallodag om du så önskar. Överföringen till arkivet kan du göra fast genast när fakturan kommit dock senast innan förvaringstiden på 24 månader går ut. Ge en arkiveringstid som är högst 6 år från förfallodagen. Du kan också välja en kortare arkiveringstid, t.ex. 4 år från förfallodagen. 

E-fakturaadress

På den här sidan visas uppgifterna i din e-fakturaadress och du kan vid behov ändra uppgifterna, t.ex. byta förvalt konto för debitering av e-fakturor.

Din e-fakturaadress

Här visas din e-fakturaadress och Aktias BIC-kod HELSFIHH. Du behöver inte skriva upp e-fakturaadressen eller meddela den till fakturerarna. Uppgiften förmedlas i samband med att du gör e-fakturaavtal. 

Förvalt konto för debitering av e-fakturor

Här visas det konto du valt att ha som förvalt konto för debitering av e-fakturor. Det ges som förval när du gör nya e-fakturaavtal. 

När du gör ett e-fakturaavtal kan du också välja något annat konto som förvalt konto för debitering av e-fakturor. 

E-fakturaadressen har grundats

Datum då din e-fakturaadress grundats. 

Jag godkänner villkoren

I samband med att du skapar en e-fakturaadress godkänner du villkoren för tjänsten. Du kommer till villkoren genom att klicka på ordet villkor. 

Ändra 

Genom att klicka på Ändra kan du byta förvalt konto för debiteringen. 

Gör nya e-fakturaavtal

För att du ska kunna ta emot e-fakturor ska du göra e-fakturaavtal till de fakturerare som du i fortsättning vill ha en e-faktura av. För att göra nya e-fakturaavtal klickar du på Gör nya e-fakturaavtal. 

Uppgifterna i e-fakturaavtal

På den här sidan fyller du i de uppgifter som krävs för e-fakturaavtal, som du skickar till faktureraren för att meddela att du i fortsättningen vill ha e-faktura. Varje fakturerare bestämmer själv vilka uppgifter som ska vara med, vilket betyder att de kan variera mellan olika fakturerare. 

Uppgifter om faktureraren

Under Uppgifter om faktureraren visas de uppgifter faktureraren meddelat om företaget. 

Den viktigaste informationen finns i fältet Fakturans identifieringsuppgift. Där uppger faktureraren vilken information du ska ge i ditt meddelande om mottagning av e-faktura för att faktureraren ska kunna identifiera dig som betalare. 

I fältet Mera information meddelar faktureraren om du behöver ge andra uppgifter än de som krävs under Fakturans identifieringsuppgift. 

Uppgifter om betalaren

Du kan göra e-fakturaavtal också så att du tar emot en annan persons, t.ex. en familjemedlems, fakturor. Luottokunta är ett undantag från denna regel, eftersom företaget har en begränsning som gör att Visa-räkningar endast kan skickas som e-faktura till Visa-kortsägarens egen nätbank.

Kontrollera att dina uppgifter under Uppgifter om betalaren är korrekta. 

Om den egentliga fakturamottagaren är någon annan än du själv ska du också fylla i uppgifterna om den fakturerade. Det kan du göra genom att kryssa för "Den fakturerades och betalarens uppgifter är inte lika" och fylla i uppgifterna i fälten till höger. 

Uppgifter om fakturan

Fyll omsorgsfullt i uppgifterna i alla fält i den här delen. Faktureraren vill ha en eller två identifieringsuppgifter. De kan vara till exempel kundnummer, referensnummer, telefonnummer eller personbeteckning. 

Fyll i identifieringsuppgifterna enligt anvisningarna som ges under Uppgifter om faktureraren. 

Referensnummer

Skriv referensnumret utan mellanslag här. 

Betalningsregel

Med betalningsregel avses det sätt på vilket e-fakuran debiteras ditt konto i fortsättningen. Du kan välja mellan 3 betalningssätt som beskrivs mera i detalj nedan. 

Betalningsregeln är alltid specifik för en viss faktura, och du kan ha olika betalningsregler för olika fakturor. 

Om du alltid vill kontrollera e-fakturan innan den betalas väljer du "Jag vill alltid bekräfta betalningen" som betalningsregel. Fakturan debiteras ditt konto först efter att du har bekräftat den för betalning. 

Det andra alternativet är att fakturan debiteras ditt konto automatiskt på förfallodagen. Då väljer du "Betalningen debiteras automatiskt". Om du vill kan du före förfallodagen ändra betalningsuppgifter, till exempel konto eller förfallodag, eller ta bort fakturan från betalning helt och hållet under Betalningar som förfaller. 

Det tredje sättet är att du definierar ett visst belopp i euro som gränsvärde för betalningen. Fakturor med en slutsumma som är mindre än det belopp du uppgett debiteras ditt konto automatisk på förfallodagen, men fakturor med större slutsumma måste du bekräfta innan de debiteras kontot. 

Konto som debiteras

I rullgardinsmenyn väljer du det konto som ska debiteras med fakturan på förfallodagen. Före förfallodagen kan du ännu ändra kontot som ska debiteras antingen i samband med att du bekräftar betalningen eller under Betalningar som förfaller.

Faktureringsspråk

Välj önskat faktureringsspråk i rullgardinsmenyn. Du får fakturan på önskat språk om faktureraren erbjuder flera olika språk. 

Bekräfta

När du har fyllt i alla uppgifter som behövs ger du den säkerhetstal från nyckelkodskortet som nätbanken frågar efter och bekräftar e-fakturaavtal genom att klicka på Bekräfta. 

Avbryt

Klicka på Avbryt om du vill avbryta det nya e-fakturaavtal. Observera att då sparas inte uppgifterna du redan har gett och att du om du ändå vill skicka e-fakturaavtal måste göra om det på nytt från början.

Skapa e-fakturaadress

På den här sidan kan du skapa en egen e-fakturaadress. 

För att du ska kunna ta emot e-fakturor måste du först skapa en egen e-fakturaadress och därefter skicka meddelande om mottagning av e-faktura till de fakturerare som du i fortsättningen vill ha e-faktura av. 

Förvalt konto för debitering av e-fakturor

Välj förvalt konto för debitering av e-fakturor, dvs. det konto som debiteras med e-fakturorna, i rullgardinsmenyn. Det kommer att stå som förvalt konto när du skickar nya meddelanden om mottagning av e-faktura. Du kan byta det förvalda kontot ännu när du skriver uppgifterna för ett nytt meddelande om mottagning av e-faktura. Om du vill kan du ha olika konton som förval för var och en av fakturerarna som du skickar meddelande om mottagning av e-faktura till.

Villkor

Du kan läsa villkoren för tjänsten genom att klicka på Villkor. Kryssa för "Jag godkänner villkoren" när du har läst dem.

Bekräfta

Du bekräftar grundandet av e-fakturaadressen genom att ge säkerhetskoden och klicka på Bekräfta. 

Avbryt

Klicka på Avbryt om du vill avbryta grundandet av e-fakturaadress. De uppgifter du redan gett sparas inte. Om du ändå vill skapa en e-fakturaadress måste du börja om från början igen. 

E-fakturerare

För att du ska kunna ta emot e-fakturor i din Nätbank ska du göra e-fakturaavtal till de fakturerare som du i fortsättning vill ha e-faktura av. Du kan göra nya e-fakturaavtal på den här sidan. Nedtill på sidan ser du de företag i alfabetisk ordning som för närvarande erbjuder möjlighet till e-faktura. Du kan sortera fakturerna enligt namn, officiellt namn eller betalningsorsak genom att klicka på rubriken. Du kan också söka bland enskilda fakturerare med fakturerarens namn eller FO-nummer. 

Fakturerarens namn

Du kan söka fakturerare genom att skriva fakturerarens namn eller en del av det. Alla fakturerare har inte meddelat sitt svenskpråkiga namn, så dessa företag finns endast under det finska namnet. 

FO-nummer 

Du kan också söka fakturerare med fakturerarens FO-nummer. 

Sök

Klicka på Sök när du har fyllt i önskade sökkriterier. Om du inte hittar den fakturerare du letar efter rekommenderar vi att du bläddrar i fakturerarlistan, eftersom det namn faktureraren meddelat ibland kan avvika från det namn kunden använder i sökningen. 

Fakturerarens namn

Här visas det namn faktureraren meddelat banken. 

Officiellt namn

Här visas det officiella namn faktureraren meddelat banken. 

Betalningsorsak

Här visas betalningsorsaken. Faktureraren kan uppge en eller flera betalningsorsaker. Om faktureraren har uppgett flera betalningsorsaker än en väljer du den för vilken du i fortsättningen vill ha e-faktura.

Betalningsorsaken kan vara t.ex. mobiltelefon, trådtelefon, bredband. Du måste skicka ett separat meddelande om mottagning av e-faktura för varje betalningsorsak. 

Börja göra e-fakturaavtal genom att klicka på den betalningsorsak du valt.

E-fakturaavtal

På den här sidan visas alla e-fakturaavtal som du har ingått med olika fakturerare. 

Nytt e-fakturaavtal

Klicka på Nytt e-fakturaavtal om du vill ingå ett nytt e-fakturaavtal med en fakturerare.

Faktureraren

I kolumnen ser du fakturerarens namn i den form som faktureraren meddelat till banken.

Betalningsorsak

I kolumnen Betalningsorsak ser du för vilken betalningsorsak e-fakturaavtalet har ingåtts om faktureraren använder flera olika betalningsorsaker. 

Grundad

Här visas det datum då e-fakturaavtalet ingåtts. Om e-fakturaavtalet ingås i samband med betalning kommer i allmänhet redan nästa räkning som e-faktura. Om e-fakturaavtalet däremot ingås vid någon annan tidpunkt kan det hända att faktureraren ännu skickar nästa räkning i pappersform. Det beror på faktureringstidpunkten.

Arkiv för e-fakturor

När en e-faktura kommit till din nätbank förvarar Aktia den för dig i e-fakturatjänsten i 24 månader. Har du behov av att förvara fakturorna längre, t.ex. för beskattningen, kan du flytta över dem till e-fakturaarkivet. Banken förvarar e-fakturor som sparats i arkivet t.o.m. 6 år från fakturans förfallodag om du så önskar. Överföringen till arkivet kan du göra fast genast när fakturan kommit dock senast innan förvaringstiden på 24 månader går ut. Ge en arkiveringstid som är högst 6 år från förfallodagen. Du kan också välja en kortare arkiveringstid, t.ex 4 år från förfallodagen. 

Om du har mycket e-fakturor i arkivet kan du vid behov söka bland e-fakturor med hjälp av arkivsökning. Du väljer sökvillkoren själv. 

Fakturerarens namn

Skriv in fakturerarens namn eller del av det. 

Förfallodag

Du kan söka e-fakturor enligt fakturans ursprungliga förfallodag genom att välja begynnelse- och slutdag i kalendern eller genom att skriva in daturmen i fälten i formen DD.MM.ÅÅÅÅ. 

Slutdatum för arkivering

Du kan söka e-fakturor med arkiveringens slutdag. Välj begynnelse- och slutdagarna i kalendern eller skriv in datumen i formen DD.MM.ÅÅÅÅ.

Sök

När du har fyllt i önskade sökvillkor klicka på Sök. 

Sök alla

Om du vill se alla dina arkiverade e-fakturor klicka på Sök alla. 

Fakturerarens namn

I kolumnen Fakturerarens namn ser du namnet i den form som faktureraren meddelat till banken.

Förfallodag

Fakturans förfallodag visas i denna kolumn.

Belopp

Fakturans belopp visas i detta fält.

Typ 

I fältet Typ ser du om det är fråga om en normal e-faktura, en kreditnota eller en betalningspåminnelse.

Slutdatum för arkivering

Här ser du den slutdag du valt för arkiveringen. Efter slutdagen försvinner e-fakturan automatiskt från arkivet. Om du så vill kan du ändra på slutdagen också under arkiveringstiden, dock så att förfallodagen ligger högst 6 år framåt från e-fakturans ursprungliga förfallodag.

Mottagna förslag på e-fakturaavtal

På den här sidan ser du alla förslag på e-fakturaavtal som skickats till dig. Du kan ta i bruk e-fakturan genom att klicka på fakturans betalningsorsak. Därefter öppnas en färdigt ifylld blankett som du skall kontrollera och sedan godkänna. Om du inte vill ta e-fakturan i bruk, behöver du inte vidta några åtgärder. Du kan också ta bort förslagen genom att klicka på Radera-knappen.