Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Välj Ny betalning när du vill göra en ny betalning. På basis av uppgifterna du matar in öppnas automatiskt antingen ett underlag för normal betalning eller ett underlag för utlandsbetalning, där du sedan fyller i närmare uppgifter om betalningen.

Ny betalning

Betalningsunderlag

I menyn Betalningsunderlag hittar du betalningsunderlagen du själv sparat på olika namn. Välj önskat betalningsunderlag med musen och klicka på Välj, varefter grunduppgifterna som du sparat tidigare för samma mottagare öppnas på skärmen, t.ex. mottagarens kontonummer och namn. Du behöver bara fylla i de uppgifter som skiljer sig från den tidigare betalningen. 

Betalningsunderlaget är ett behändigt sätt att betala till mottagare som du ofta har betalningar till. 

Mottagarens kontonummer

Här matar du in mottagarens kontonummer i IBAN-format.

Mottagarbankens land

Välj mottagarbankens land i rullgardinsmenyn. Om du inte hittar mottagarbankens land i menyn ta kontakt med kontoret. 

Betalningens valuta

Standardvalet för valuta är euro. Om du betalar i annan valuta, välj den i rullgardinsmenyn som innehåller alla valutor som kan användas för nätbanksbetalningar. Om du vill betala i en valuta som saknas i menyn, ta kontakt med kontoret. 

BIC-kod

I eurobetalningar till SEPA-området är det obligatoriskt att använda BIC-kod. Mata in BIC-koden (kallas också SWIFT-kod) för mottagarens bank i sin helhet när din betalning går till andra SEPA-länder än Finland. BIC-koden har 8 eller 11 tecken. I betalningar inom Finland kommer mottagarbankens BIC-kod automatiskt när du matar in kontonummer. 

Avbryt

Klicka på Avbryt om du vill avbryta skapandet av ny betalning. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans, utan du måste börja om från början om du har klickat på Avbryt. 

Fortsätt

När du är klar med uppgifterna på denna sida klicka på Fortsätt för att gå vidare. 

SEPA-betalning

Här ger du närmare uppgifter om betalningen. 

Mottagarens kontonummer

Här visas mottagarens kontonummer, som du gav på föregående sida, i IBAN-format. Det går inte längre att ändra på kontonumret. Om du vill ändra mottagarens kontonummer gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja om betalningen från början. 

Mottagarbankens BIC

Här visas BIC-koden för mottagarens bank med 11 tecken. Om du matade in BIC-koden med 8 tecken på sidan Ny betalning har det nu automatiskt fått tre X på slutet. BIC för mottagarens bank har i gränsöverskridande betalningar skrivits in redan på sidan Ny betalning och den kan inte ändras här. Om du vill ändra BIC-koden för mottagarens bank gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja om betalningen från början. 

I betalningar till Finland kommer BIC-koden för mottagarens bank automatiskt från systemet på basis av betalningsmottagarens IBAN-kontonummer. 

Mottagarens namn

Mata in betalningsmottagarens namn i sin helhet. Skriv in betalningsmottagarens namn mycket noggrant, eftersom mottagarens bank kan kräva att mottagarens kontonummer och namn måste överensstämmer exakt för att betalningen ska gå fram.

Betalarens kontonummer

Om du i din nätbank har flera konton från vilka du kan göra betalningar, välj i rullgardinsmenyn det konto som ska debiteras med betalningen. 

Betalarens namn

I fältet Betalarens namn kommer automatiskt namnet på kontots primära innehavare. Om kontot har två innehavare visas här namnet på den person som sparats som första kontohavare i bankens system. Betalarens namn kan inte ändras. 

Om du vill ange en annan betalare än den primära kontohavaren, t.ex. den sekundära kontohavaren, skriv in namnet i fältet Betalaren annan än ovannämnd. 

Betalaren annan än ovannämnd

Om du vill ange ett annat namn som betalare än det som kommer automatiskt på basis av kontonumret, skriv in betalarens namn här. 

Belopp

I detta fält skrivs beloppet som betalas till mottagaren. 

Som valuta har det redan på startsidan valts euro och det kan inte ändras i detta skede. 

Om du vill byta valutan gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja om betalningen från början. 

Förfallodag

Förfallodagsfältet visar automatiskt dagens datum. Om du vill betala först i framtiden, t.ex. på förfallodagen som antecknats på fakturan, välj önskat datum i kalendern eller mata in det i formen DDMMÅÅÅÅ. 

Referensnummer

Antingen referens eller meddelande är obligatoriskt. Skriv in referensnumret i detta fält alltid då referens anges på fakturan. Faktureraren identifierar betalningsuppgifterna med hjälp av referensnumret. 

Meddelande

Antingen meddelande eller referens är obligatoriskt. Om du inte har ett referensnummer skriv in ett meddelande med t.ex. fakturans nummer eller annan uppgift som betalningsmottagaren behöver veta i fältet. 

Betalningsfrekvens

Förvalet vid betalning är att betalningen är en engångsbetalning. 

Om du vill göra en regelbundet återkommande betalning, välj intervallen, t.ex. varje månad, i rullgardinsmenyn. 

Efter detta ska du ännu välja hur länge du vill att betalningen ska upprepas. 

Om du vill att betalningen upprepas tills du raderar den eller ändrar på antalet upprepningar, välj Tills vidare. 

Du kan också ange ett visst antal gånger som du vill att betalningen upprepas. I detta fall betalas räkningen så många gånger du angett med den intervall du angett i föregående punkt. 

Du kan också välja att betalningen upprepas fram till ett visst datum. Då upphör betalningarna automatiskt på den dag du angett. 

På sidan Betalningar som förfaller kan du ändra sättet för upprepning av betalningen och andra betalningsuppgifter eller ta bort betalningen när som helst före förfallodagen. Observera att antalet upprepningar av betalningen som du valde när du sparade betalningen och som visas på skärmen vid redigering är alla betalningsgånger sammanlagt, dvs. både redan gjorda och kommande betalningar. Om du vill öka antalet upprepningar ska du lägga till det antal du önskar. Exempel: Du har tidigare valt att betalningen upprepas 5 gånger, men vill nu lägga till ytterligare 5 gånger – spara då 10 som antal upprepningar. Antalet gjorda betalningar visas enligt det faktiska antalet betalningsgånger från det att du lagt in betalningen, även om du t.ex. skulle ha ändrat antalet upprepningar. 

Öppna frivillig tilläggsinformation

I fälten för frivillig tilläggsinformation kan du ge sådana till betalningen anslutande tilläggsuppgifter som mottagaren behöver eller du själv vill lägga till. I regel behöver dessa inte matas in, men ibland kan faktureraren vilja att man ger t.ex. Betalarens identifikation separat. Då matas den in här. 

Öppna fälten via länken Öppna frivillig ytterligare information Alla tilläggsinformationsfälten är frivilliga och du kan fylla i alla eller bara dem som du behöver. 

Mottagarens adress

Om du vill kan du lägga till mottagarens adress på betalningen. Skriv in den i det här fältet i sin helhet. Om du matar in mottagarens adress ska du även välja land. 

Mottagarens land

Välj landet i rullgardinsmenyn. Fältet blir obligatoriskt om du har skrivit in mottagarens adress. 

Mottagarens identifieringskod

Om mottagaren vill ha mottagarens identifieringskod, skriv in den i detta fält. Välj först antingen personkunds identifiering eller företagskunds FO-nummer och skriv därefter in koden. 

Personbeteckning får aldrig användas som identifiering utan här ska ges en uppgift som betalningsmottagaren bett om, t.ex. kundnummer. 

Slutlig mottagare

När betalningsmottagaren är annan än innehavaren av mottagarens konto ska den slutliga mottagarens namnuppgifter skrivas in i detta fält. 

Betalarens identifieringskod

Om betalningsmottagaren vill att betalaren fyller i en separat identifieringskod för betalaren, skriv in den här. Välj först antingen personkunds identifiering eller företagskunds FO-nummer och skriv därefter in koden. 

Personbeteckning får aldrig användas som identifiering utan här ska ges en uppgift som betalningsmottagaren bett om, t.ex. kundnummer. 

Betalarens referens

Om betalningsmottagaren vill att betalaren använder en extra referens, skriv in den i detta fält. 

Spara som betalningsunderlag

Spara ett betalningsunderlag för sådana betalningar du gör regelbundet. I betalningsunderlaget sparas åtminstone mottagarens uppgifter så att du inte behöver skriva in dem varje gång du betalar till denna mottagare. Du kan namnge betalninsgunderlagen på önskat sätt så att du har lätt att känna igen betalningen. 

När du vill spara en betalning som betalningsunderlag för framtida användning, klicka på Spara som betalningsunderlag. Välj om du vill bara spara mottagarens uppgifter eller alla uppgifterna i betalningen. 

Efter detta hittas betalningsunderlaget både i förteckningen över betalningsunderlag och i betalningsunderlagsmenyn på sidan Ny betalning. 

Du kan ändra och radera betalningsunderlag på fliken Betalningsunderlag. 

Beställ avgiftsbelagt kvitto

Om du vill beställa ett separat kvitto för betalningen, gör det här. Kvitto som beställs från nätbanken är avgiftsbelagt; priset framgår av vår prislista. Kvittot skickas till dig per post. Serviceavgifterna för separat beställda kvitton debiteras ditt konto den 23 i månaden efter beställningsmånaden eller därpåföljande bankdag om den egentliga debiteringsdagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag. 

Ett avgiftsfritt kvitto, som i regel duger som bevis för betalningen, kan du själv skriva ut efter att du genomfört betalningen. Välj bland kontotransaktionerna den betalning du vill ha kvitto på genom att öppna den och skriv sedan ut kvittot. På kvittot står "Kvitto utskrivet av kunden". 

En utskrift som tagits innan betalningen debiterats ditt konto är inte ett officiellt kvitto, eftersom det saknar bankens arkiveringskod. 

Villkor

Här hittar du villkoren för betalningar som förmedlas inom euroområdet enligt vilka alla eurobetalningar till SEPA-länder förmedlas. Villkoren innehåller all information som anknyter till förmedling av betalningar. 

Prislista

Här ser du vår prislista med de vanligaste serviceavgifterna i anknytning till betalningsförmedlingen. I sin helhet finns prislistan att tillgå på våra kontor. 

Tillbaka

Klicka på Tillbaka om du vill gå till första sidan av ny betalning. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans. 

Avbryt

Klicka på Avbryt om du vill avbryta skapandet av ny betalning. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans, utan du måste börja om från början om du har klickat på Avbryt. 

Godkänn betalningen

Klicka här för att godkänna uppgifterna du skrivit in. Efter godkännandet får du ett sammandrag av uppgifterna du sparat. Kontrollera att uppgifterna är rätt och ändra vid behov. När du kontrollerat uppgifterna kan du fortsätta till nästa betalning eller övergå direkt till att bekräfta betalningen. Om du betalar flera betalningar på en gång bekräfta gärna alla på en gång. 

Utlandsbetalning

På den här sidan fyller du i behövliga uppgifter om utlandsbetalningen. 

Utlandsbetalningar är betalningar till Finland i annan valuta än euro och betalningar i valuta eller euro till länder utanför SEPA-området. 

Mottagarens kontonummer

I fältet Mottagarens kontonummer visas det kontonummer som du matat in på startsidan. Om du vill ändra kontonumret gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja betalningen om från början. 

Mottagarens namn

Mata in betalningsmottagarens namn i sin helhet. Var noggrann eftersom en del utländska banker avvisar betalningen om mottagarens kontonummer och namn inte överensstämmer. 

Mottagarens adress

Detta är ett frivilligt fält. 

Om du vill kan du mata in betalningsmottagarens adress: gatuadress, stad och land på skilda rader. I fältet Mottagarens adress kan sparas högst 3 rader. 

Mottagarbankens land

Uppgiften om mottagarbankens land flyttas hit så som du valt på startsidan. Om du vill ändra landet för mottagarens bank gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja betalningen om från början. 

Uppgifter om mottagarens bank

Fyll i antingen bankens namn och adress eller bankens BIC/SWIFT-kod. Vi rekommenderar att fylla i BIC-SWIFT-koden. Endast i fall där mottagarens bank inte har en BIC/SWIFT-kod, används i stället bankens kompletta namn- och adressuppgifter.

Betalarens kontonummer

Välj i rullgardinsmenyn det konto som ska debiteras med betalningen. 

Betalarens namn

I fältet Betalarens namn kommer automatiskt namnet på kontots primära innehavare. Om kontot har två innehavare visas här namnet på den person som registrerats som första kontohavare i bankens system. Betalarens namn kan inte ändras. 

Om betalaren är någon annan än kontots primära innehavare kan uppgiften om betalaren skrivas in i meddelandefältet. 

Belopp

Mata in betalningens belopp här. Du har redan valt valutan på startsidan och den kan inte ändras här. Om du vill byta valutan gå tillbaka till sidan Ny betalning och börja betalningen om från början. Observera att du inte kan använda decimaler i betalningar i japanska yen (JPY), utan de ska alltid vara i heltal. 

Förfallodag

Betalningens förfallodag är automatiskt den innevarande dagen. Det går tills vidare inte att göra utlandsbetalningar med förfallodag. 

Betalningssätt

Välj om du vill använda en vanlig betalningsorder eller en expressbetalning. När du väljer expressbetalning kommer betalningen lite snabbare fram till mottagaren men kostnaderna är högre. 

Kostnaderna framgår av vår prislista. 

Kostnader

Du kan välja att betala bara den egna bankens kostnader eller kostnaderna för både den egna banken och mottagarens bank. Observera att ifall du väljer att betala både din och mottagarens banks kostnader, kan banken i vissa fall debitera ditt konto även i efterhand för kostnader som förmedlarbanker kräver. 

När du väljer att bara betala den egna bankens kostnader får både mottagarbanken och eventuella förmedlarbanker dra av sina eventuella kostnader innan betalningen går till mottagaren. 

Meddelande

Om du vill skriva ett meddelande, t.ex. fakturanummer, skriv in det i detta fält. 

Spara som betalningsunderlag

Spara ett betalningsunderlag för sådana betalningar du gör regelbundet. I betalningsunderlaget sparas åtminstone mottagarens uppgifter så att du inte behöver skriva in dem varje gång du betalar till denna mottagare. Du kan namnge betalninsgunderlagen på önskat sätt så att du har lätt att känna igen betalningen. 

När du vill spara en betalning som betalningsunderlag för framtida användning, klicka på Spara som betalningsunderlag. Välj om du vill bara spara mottagarens uppgifter eller alla uppgifterna i betalningen. 

Efter detta hittas betalningsunderlaget både i förteckningen över betalningsunderlag och i betalningsunderlagsmenyn på sidan Ny betalning. 

Du kan ändra och radera betalningsunderlag på fliken Betalningsunderlag. 

Villkor för utlandsbetalningar

Du måste godkänna villkoren innan betalningen kan godkännas för betalning. Klicka på länken till villkoren för utlandsbetalningar, läs igenom och godkänn villkoren. Efter detta kan du godkänna betalningen. 

Tillbaka

Klicka på Tillbaka om du vill gå till första sidan av ny betalning. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans. 

Avbryt

Klicka på Avbryt om du vill avbryta skapandet av ny betalning. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans, utan du måste börja om från början om du har klickat på Avbryt. 

Om du vill avbryta betalningen klicka på Avbryt. Observera att betalningen inte sparas någonstans om du klickar på Avbryt utan du måste göra om den från början. 

Godkänn betalningen

Klicka här för att godkänna betalningsuppgifterna. Efter att du klickat på Godkänn visas uppgifterna en gång till och du kan kontrollera dem. Kontrollera att uppgifterna är rätt och flytta dig sedan till bekräftelse för att genomföra betalningen. 

Sammandrag av betalningen

På denna sida ser du ett sammandrag av de inmatade uppgifterna om betalningen. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om du vill ändra på någonting kan du göra det genom att klicka på Ändra. När alla uppgifter är rätt kan du fortsätta med nya betalningar eller gå till bekräftelse av betalningar. 

På utlandsbetalnigar ser du följande nya fält:

Ursprungligt belopp

Valutaslag och belopp som du sparat för betalningen. 

Valutakurs

Valutakurs enligt vilken valutabetalningen omvandlas till euro för kontodebiteringen. Observera att valutakursen bestäms vid tidpunkten för godkännandet av betalningen. Efter att du bekräftat betalningen kontrolleras kursen ännu en gång. Om valutakursen har ändrat mellan godkännandet och bekräftelsen uppdateras kursen i samband med bekräftelsen. Den slutliga valutakursen är alltså kursen vid tidpunkten för bekräftelsen. 

Motvärde

Valutabeloppets motvärde i euro. I detta skede visas motvärdet vid tidpunkten för godkännandet av betalningen som inte nödvändigtvis är det slutliga motvärdet. Om valutakursen hinner ändra mellan godkännandet och bekräftelsen av betalningen används tidpunkten för bekräftelsen av betalningen vid förmedlingen av betalningen och också motvärdet i euro ändras. 

Kostnader

I detta fält ser du vilka kostnader Aktia debiterar för betalningen enligt det betalningssätt du valt. Mera information om kostnaderna och hur de bestäms hittar du i vår prislista. 

Debiteras totalt

Fältet Debiteras totalt visar det totala beloppet som ditt konto debiteras med och som innehåller både den egentliga betalningen och de debiterade kostnaderna.

Villkor

Betalningen förmedlas enligt villkor för eurobetalningar inom euroområdet. Här kan du vid behov läsa igenom villkoren innan du bekräftar betalningen. 

Ändra

Om du vill ändra på någon uppgift klicka på Ändra för att komma åt fälten där du kan skriva in ändrade uppgifter. Bara de fält där ändringar är tillåtna öppnas. 

Kopiera till betalning

Om du vill göra en annan, likadan betalning, klicka på Kopiera till betalning, så att du bara behöver ge den nya betalningen de uppgifter som eventuellt har ändrats. 

Ny betalning

Om du vill göra flera nya betalningar klicka på Ny betalning, gör alla betalningar, godkänn dem och bekräfta alla samtidigt först då du är klar med den sista. 

Fortsätt till bekräftelse 

När du har gjort alla betalningar kan du flytta över till att bekräfta betalningar för kontodebitering genom att klicka på Fortsätt till bekräftelse. 

Om du inte bekräftar betalningar omedelbart efter att du godkänt dem sparas de bland Obekräftade betalningar i 60 dagar från godkännandet. Där kan du alltså bekräfta dem senare, men kontrollera då förfallodagarna. Förfallodagen ska vara tidigast innevarande dag. Ändra på förfallodagen vid behov.

Girering till eget konto

Här kan du göra gireringar mellan de konton som ingår i ditt nätbanksavtal. När du gör egna gireringar behöver du inte ange lika mycket uppgifter som i normala gireringar, varför Egen girering är mycket praktisk när du överför pengar mellan dina egna konton eller dispositionsrättskonton. 

Inom den här funktionen kan du bara göra gireringar under innevarande dag, dvs. att medlen överförs till mottagarens konto omedelbart efter bekräftande. Egen girering bekräftas till betalning på samma sätt som alla andra betalningar. 

Från konto

Välj i rullgardinsmenyn det konto som ska debiteras med gireringen. 

Till konto

Välj i rullgardinsmenyn det konto dit betalningen ska gå. 

Förfallodag

Förfallodagen för Egen girering är alltid den innevarande dagen. Om du vill göra en överföring med förfallodag mellan dina nätbankskonton kan du göra det med hjälp av funktionen Ny betalning. 

Belopp

Skriv in beloppet för betalningen. 

Meddelande

Det är frivilligt att använda meddelandefältet i denna funktion, men om du vill kan du skriva ett fritt formulerat meddelande som syns på både det debiterade och det krediterade kontots kontouppgifter och på kontoutdragen. 

Avbryt

Om du vill avbryta egen girering klicka på Avbryt. Du kommer tillbaka till Kontonas sammandragssida. Observera att uppgifterna du matat in inte sparas någonstans om du valt Avbryt. Börja egen girering om från början om du vill. 

Godkänn

Med denna funktion godkänner du gireringens uppgifter. Efter att ha tryckt Godkänn-knappen får du ännu fram gireringens uppgifter på skärmbilden och kan kontrollera att uppgifterna är rätt. Efter kontrollen bekräftar du ännu gireringen till betalning. 

Tillbaka

Med Tillbaka-knappen kommer du tillbaka till föregående sida där du kan ändra gireringens uppgifter vid behov. 

Bekräfta

Bekräfta gireringen till betalning genom att ge det säkerhetstal som nätbanken begär. Pengarna överförs kontona emellan omedelbart efter att du tryckt Bekräfta-knappen.

Betalningar som förfaller

Under Betalningar som förfaller visas de betalningar som har en förfallodag i framtiden. I förteckningen ser du även de betalningar som möjligen blivit obetalda p.g.a. att det inte funnits pengar på kontot. Av dina återkommande betalningar visas följande förfallodag. På startsidan finns knappar som du kan använda för att ändra (t.ex. ändra förfallodagen), kopiera och radera betalningar som förfaller,. 

Förfallande betalningar är grupperade enligt debiteringskonto. Du ser hur mycket betalningar som debiteras från ditt konto per förfallodag och i slutet av förteckningen visat det totala beloppet av dina förfallande betalningar. Förfallande utlandsbetalningar visas som en egen grupp. 

Från rullgardinsmenyn väljer du det konto vars förfallande betalningar du vill titta på. Om du väljer "Alla konton" ser du de förfallande betalningarna på alla de konton som är anslutna till din nätbank. Betalningarna är grupperade förfallodagsvis per konto. 

Förfallodag

I fältet visas betalningens förfallodag, dvs. dagen då kontot debiteras med betalningen.

Mottagarens namn

Fältet visar mottagarens namn i den form du har skrivit in det på betalningen. I e-fakturor och direktdebiteringar visas mottagarens namn i den form som faktureraren meddelat banken.

Belopp

Här visas betalningens belopp

Ändra

Klicka på Ändra för att ändra uppgifterna i betalningen, t.ex. förfallodag.

Kopiera

Klicka på Kopiera för att kopiera valda uppgifter om betalningen till Ny betalning. Då har du uppgifterna färdigt inmatade för en ny betalning till samma mottagare.

Radera

Klicka på Radera för att ta bort en betalning som förfaller. Betalningen stryks slutligt från betalningar som förfaller genast efter att raderandet bekräftats. Observera att när du raderar en återkommande betalning raderas också de kommande betalningarna.

Typ

Här ser du typen av dina betalningar: Engångsbet.(engångsbetalning), återkommande, direktdeb.(direktdebitering), e-faktura, SEPA-dir.deb (SEP-direktdebitering). Den röda texten visar ifall din betalning saknar täckning eller har förkastats på grund av att täckning saknats.

Totalt

I fältet Totalt ser du totalsumman för alla dina förfallande betalningar.

Ny betalning

Denna länk öppnar en ny betalning.

Obekräftade betalningar

På denna sida ser du dina obekräftade betalningar. När det gäller e-fakturor visas bara de fakturor där du valt bekräftelse som betalningsregel. 

Du kan göra ändringar i eller radera obekräftade betalningar med hjälp av knapparna Ändra och Radera. Du kan också ändra eller radera e-fakturor. 

Det finns uppgifter som du inte kan ändra. Sådana är mottagarens kontonummer, mottagarbankens BIC-kod och valuta. Om du vill ändra på dessa måste du radera den gamla betalningen genom att klicka på Radera och göra om betalningen via Ny betalning. 

Obekräftade betalningar är grupperade enligt debiteringskonto. Du ser också toltalbeloppet för betalningar som genast debiteras från ditt konto, för betalningar som förfaller i framtiden och för utlandsbetalningar. 

Förfallodag

Här ser du betalningens förfallodag, dvs. dagen då ditt konto debiteras med betalningen. 

Om du har betalningar vars förfallodag redan har gått, syns de som en egen grupp uppe på sidan. Du kan bekräfta dem till betalning efter att du först ändrat förfallodagen till innevarande dag eller en dag i framtiden. 

Mottagarens namn

Fältet visar mottagarens namn i den form du har skrivit in det på betalningen. I e-fakturor och direktdebiteringar visas mottagarens namn i den form som faktureraren meddelat banken.

Belopp

Fältet visar beloppet som ditt konto debiteras med. På valutamässiga utlandsbetalningar ser du beloppet i valuta. Observera att beloppet inte inkluderar Aktias eller möjliga mottagarbankens kostnader som beror på hur du valt att kostnaderna för betalningen ska fördelas. Valutamässiga betalningar debiteras kontot i euro och valutakursen kan ändra mellan tidpunkten för godkännande och bekräftande av betalningen. 

Ändra

Klicka på Ändra vid den betalning du önskar ändra för att kunna göra ändringar i en obekräftad betalning.

Radera

Genom att klicka på Radera stryker du den valda betalningen. Betalningen stryks slutligt genast efter att raderandet bekräftats.

Typ av betalning 

Här ser du betalningens typ: Engångsbet. (engångsbetalning), Återkommande, Direktdeb.(direktdebitering), e-faktura, SEPA-dir.deb (SEPA-direktdebitering).

Bekräfta valda

Klicka på Bekräfta valda för att bekräfta alla valda betalningar. I förvalet är alla betalningar valda. Klicka av kryssen från de betalningar du inte vill bekräfta ännu.

Ny betalning

Genom länken öppnas Ny betalning. 

Bekräftade betalningar

På denna sida ser du sammandrag av dina bekräftade betalningar grupperade enligt debiteringskonto. 

Ifall du har betalningar som kräver tilläggsbekräftelse ser du även dem här under Betalningar som kräver tilläggsbekräftelse. Du har automatiskt fått bekräftelsekoden som krävs för tilläggsbekräftelsen som SMS till telefonnumret som syns på sidan. Om du inte har fått meddelandet eller om det har skickats till fel telefonnummer, kontakta Aktia Kundservice 010 247 010. 

Obekräftade betalningar är grupperade enligt debiteringskonto. Du ser också totalbeloppet för betalningar som genast debiteras ditt konto, för betalningar som förfaller i framtiden och för utlandsbetalningar. 

Förfallodag

Här ser du betalningens förfallodag, dvs. dagen då betalningen debiteras ditt konto. 

Mottagarens namn

Fältet visar mottagarens namn i den form du har skrivit in det på betalningen. I e-fakturor och direktdebiteringar visas mottagarens namn i den form som faktureraren meddelat banken.

Belopp

Fältet visar beloppet som ditt konto debiteras med. På valutamässiga utlandsbetalningar ser du beloppet i valuta. Observera att beloppet inte inkluderar Aktias eller möjliga mottagarbankers kostnader som beror på hur du valt att kostnaderna för betalningen ska fördelas. Valutamässiga betalningar debiteras kontot i euro och valutakursen kan ändra mellan tidpunkten för godkännande och bekräftande av betalningen.

Typ av betalning 

Här ser du betalningens typ: Engångsbet. (engångsbetalning), Återkommande, Direktdeb.(direktdebitering), e-faktura, SEPA-dir.deb (SEPA-direktdebitering).

Bekräfta

Fyll i bekräftelsekoden som du fått per SMS i fältet och tryck på Bekräfta-knappen.

Om du inte har fått bekräftelsekoden per SMS eller om telefonnumret som bekräftelsekoden har skickats till är felaktigt, kontakta Aktia Kundservice 010 247 010 under dess öppettider. Tilläggsbekräftelse kan inte göras utan bekräftelsekoden. 

Tillbaka till obekräftade betalningar

Genom länken kommer du tillbaka till obekräftade betalningar.

Betalningsunderlag

På den här sidan ser du uppgifterna på dina betalningsunderlag. När du har sparat betalningsunderlagen har du valt om du vill spara alla betalningens uppgifter eller endast mottagarens uppgifter.

Namnet på betalningsunderlaget visas i den form som du har uppgett när du har sparat betalningsunderlaget.

Du kan göra ändringar i dina betalningsunderlag. Du kan dock inte ändra mottagarens kontonummer, betalningens valuta eller mottagarbankens BIC-/SWIFT-kod eller adress. Ifall dessa fält har felaktiga uppgifter ska du radera det existerande betalningsunderlaget och göra ett helt nytt betalningsunderlag via Ny betalning-funktionen. 

Vid behov kan du även kopiera eller radera dina betalningsunderlag.

Förslag

I sektionen Förslag ser du de betalningsmottagares konton, till vilka du redan tidigare har framgångsrikt bekräftat en betalning med sms. På sidan visas både betalningsmottagarens kontonummer och mottagarens namn.

Ta bort betalningsmottagarens konto från Förslag-listan

Du kan när som helst ta bort betalningsmottagarens konto från Förslag-listan i nätbanken genom att välja Ta bort-funktionen för kontot.