Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

Länken "Sök ersättning" syns då du kan söka ersättning över nätet.

Välj den försäkring som du vill söka ersättning från.

Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaden uppstått.

Texten "Oavslutad" syns tills du sänt oss din ansökan. Du kan fortsätta med din ansökan genom att välja "Sök ersättning (oavslutad)".

Oavslutade ersättningsansökningar sparas ett år från ersättningshändelsen i nättjänsten.

Om t.ex. ett minderårigt barns försäkring inte syns, kontrollera att du har gett oss meddelandet om försörjare. Meddelande om försörjare hittar du på http://www.aktia.fi/sv/hakemukset.

Försäkrad

Här ser du från vilken försäkring du håller på att söka ersättning.

Kostnader

Om du har kostnader som finns med på listan ska du inte mata in dem.

Du kan sända en ansökan till oss per post för kostnader som inte kan sökas via nättjänsten. 

Fortsätt-knappen aktiveras efter att du meddelat att du inte söker ersättning för kostnader som nämns på listan. 

Välj kostnadstyp

Välj för vilken typ av kostnad du söker ersättning för.

Läkarbesök och expeditionsavgift

Sök ersättning för läkararvode och för undersöknings- och medicinkostnader som ordinerats vid samma besök. Om läkarstationen inte har dragit av FPA:s ersättningsandel ska du först söka ersättning från FPA. Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA.

Mediciner

Välj som kostnadstyp "Mediciner" då du söker ersättning endast för mediciner. Om det vid förnyelse av receptet har debiterats läkararvode kan du även söka ersättning för dem den här vägen.

Undersökningar

Sök ersättning för undersöknings- eller vårdkostnader som är ordinerade av läkare. Här kan du även söka ersättning för medicinkostnader.

Den offentliga sektorn

Sök ersättning för hälsocentral-, poliklinik- och sjukhuskostnader.

Ersättningshändelser

Välj "Lägg till ny ersättningshändelse" när du ska fylla i en ny ersättningsansökan, t.ex. ett nytt läkarbesök.

Om du till en tidigare inmatad ersättningshändelse har oinmatade kostnader (t.ex. undersöknings- eller medicinkostnad) ska du klicka på sjukdomens namn för att se de redan inmatade uppgifterna. Fyll i de uppgifter som fattas och välj "Färdig".

Om du i anslutning till samma läkarbesök har kostnader för någon annan sjukdom väljer du "Lägg till ny sjukdom till händelsen".

Alla färdiga händelser visas i typkolumnen med en grön bock. Felaktiga uppgifter raderar du genom att välja "Ta bort". Då försvinner alla inmatade uppgifter som berör den här ersättningshändelsen. 

Välj "Sänd alla färdiga händelser" om du söker ersättning för alla färdiga händelser. Du behöver inte markera händelserna skilt. Du kan inte sända vidare en oavslutad händelse utan måste först göra ansökan färdig.

Klicka i rutan framför kostnadsdatumet om du vill söka ersättning endast för vissa kostnader. Välj då "Sänd valda". 

På sidan med ersättningshändelser ser du alla de ersättningshändelser som du matat in, även de oavslutade. 

Sidan är tom om du inte har matat in kostnadsuppgifter eller om du redan har sänt iväg dem. 

När du har bekräftat ansökan får du ett sammandrag över de inmatade uppgifterna som du kan spara på din dator.

Läkarbesök och vård

Välj sjukdom, tävlingsidrott eller olycksfall.

Meddela orsaken till läkarbesöket.

När du börjar skriva namnet på sjukdomen föreslår tjänsten namn på sjukdomar. Välj den sjukdom som kostnaderna hänför sig till. 

Om sjukdomen inte finns på listan, skriv in namnet på sjukdomen på den tomma raden. Meddela endast kostnader som berör en sjukdom i taget.

Välj datum för läkarbesöket i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå.

Meddela namnet på vårdinrättningen där du har undersökts eller vårdats, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity.

Meddela vilken läkares mottagning du har besökt, läkarens efternamn och förnamn.

Om du har haft en liknande sjukdom tidigare meddela när du har haft nämnda sjukdom och var du senast har vårdats eller undersökts. Meddela namnet på vårdinrättningen, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity. 

Det är viktigt att du meddelar oss exakt datum för besöket. Om du inte kommer ihåg den exakta tidpunkten, meddela den första dagen i månaden när senaste besök var. 

Läkarbesök och vård, kostnader

Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA. 

Om läkarstationen inte har dragit av FPA:s ersättningsandel ska du först söka ersättning från FPA. 

Meddela läkararvode och expeditionsavgift efter att FPA:s ersättningsandel har dragits av. Läkarstationen kan eventuellt meddela expeditionsavgiften som poliklinikavgift (pkl-avgift). 

Om du har kostnader som inte ersätts av försäkringen, som t.ex. arvoden för läkarutlåtanden, läkarintyg, hjälpmedel eller faktureringstillägg, ska du dra av dem från kostnadsbeloppet. 

Har du kostnader som berör telefonreceptets läkararvode ska du fylla i kostnadsbeloppet efter att FPA:s ersättningsandel har dragits av. 

Sök ersättning för undersökningar som läkaren har ordinerat vid besöket. 

När du börjar skriva namnet på undersökningen föreslår tjänsten olika undersökningar. Välj den undersökning som kostnaderna hänför sig till. 

Om undersökningen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för undersökningens del. De övriga kostnaderna kan du fortsätta att fylla i. 

Med undersökningsdag avses den dag som undersökningen utfördes. 

Meddela kostnadsbeloppet för undersökningen efter att FPA:s ersättningsandel har dragits av. Om du har t.ex. flera laboratoriekostnader vid samma besök räkna ihop samtliga undersökningskostnader och fyll i dem efter att FPA:s ersättningsandel har dragits av. 

Om det i kvittot inte har skilt specificerats FPA:s ersättningsandel av läkararvodet kan du själv välja från vilket kostnadsbelopp du gör avdraget. 

Om du har varit på flera undersökningar på skilda dagar som berör samma sjukdom, välj "Lägg till ny rad". 

Om läkaren vid samma besök har ordinerat flera mediciner för samma sjukdom ska du specificera varje medicin på egen rad. Skriv medicinens namn från receptet. 

Om du har bytt ut medicinen till en likvärdig produkt skriv namnet på den medicin som du har köpt. 

Om medicinen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för medicinens del. 

Meddela inköpsdatum och kostnadsbeloppet efter en eventuell ersättning från FPA. Om du har flera medicininköp till samma sjukdom välj "Lägg till ny rad". 

Om läkaren vid samma läkarbesök har ordinerat mediciner till någon annan sjukdom välj "Lägg till ny sjukdom". 

När du har matat in alla uppgifter välj "Färdig". 

Du kan spara de inmatade uppgifterna och avbryta genom att välja "Spara och avbryt". 

Du kan fortsätta med en oavslutad ansökan genom att på sidan Försäkringar välja "Sök ersättning (Oavslutad)". 

Mediciner

Välj sjukdom, tävlingsidrott eller olycksfall.

Meddela sjukdomen för kostnaderna. 

När du börjar skriva namnet på sjukdomen föreslår tjänsten namn på sjukdomar. Välj den sjukdom som kostnaderna hänför sig till. 

Om sjukdomen inte finns på listan, skriv in namnet på sjukdomen på den tomma raden. Meddela endast kostnader som berör en sjukdom i taget.

Skriv läkarens efternamn och förnamn från receptet.

Välj datum för receptets ordinationsdag i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå.

Om du har haft en liknande sjukdom tidigare meddela när du har haft nämnda sjukdom och var du senast har vårdats eller undersökts. Meddela namnet på vårdinrättningen, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity. 

Det är viktigt att du meddelar oss exakt datum för besöket. Om du inte kommer ihåg den exakta tidpunkten, meddela den första dagen i månaden när sjukdomsfallet inträffade. 

Mediciner, kostnader

Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA. 

Om FPA:s ersättningsandel inte har dragits av, ska du först söka ersättning från FPA. 

Om det vid förnyelse av receptet har debiterats läkararvode kan du även söka ersättning för det den här vägen. Räkna ihop det med medicinens kostnadsbelopp. 

Om du söker ersättning för flera mediciner som berör samma sjukdom ska varje medicin specificeras på egen rad. Välj från listan namnet på medicinen som står på receptet. 

Om du har bytt ut medicinen till en likvärdig produkt skriv namnet på den medicin som du har köpt. 

Om medicinen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för medicinens del. 

Välj datum för inköpsdagen i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå. Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA. 

Om du har flera medicininköp med samma recept välj "Lägg till ny rad". 

Om du har andra mediciner som läkaren har ordinerat vid samma läkarbesök som berör samma sjukdom välj "Lägg till ny rad". 

Om du har medicininköp till någon annan sjukdom som läkaren har ordinerat vid samma läkarbesök välj "Lägg till ny sjukdom". 

Undersökningar

Välj sjukdom, tävlingsidrott eller olycksfall.

Meddela sjukdomen för kostnaderna. 

När du börjar skriva namnet på sjukdomen föreslår tjänsten namn på sjukdomar. Välj den sjukdom som kostnaderna hänför sig till. 

Om sjukdomen inte finns på listan, skriv in namnet på sjukdomen på den tomma raden. Meddela endast kostnader som berör en sjukdom i taget.

Meddela när du har haft nämnda sjukdom och var du senast har vårdats eller undersökts. Meddela namnet på vårdinrättningen, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity.

Meddela vilken läkare du har besökt, läkarens efternamn och förnamn. Läkarens namn hittar du på undersöknings- eller behandlingsordinationen.

Välj i kalendern dagen för läkarbesöket då läkaren ordinerade undersökningen. Ordinationsdagen hittar du på undersöknings- eller behandlingsordinationen.

Om du har haft en liknande sjukdom tidigare meddela när du har haft nämnda sjukdom och var du senast har vårdats eller undersökts. Meddela namnet på vårdinrättningen, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity.

Undersökningar, kostnader

Välj hurdan undersökning det är frågan om. 

Om undersökningen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för undersökningens del. 

Välj i kalendern undersöknings- eller vårddag när undersökningen gjordes.

Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA.

Om du har flera undersökningar som är ordinerade vid samma läkarbesök för samma sjukdom, välj "Lägg till ny rad".

Om du har medicinkostnader som gäller samma sjukdom, skriv medicinens namn från receptet. 

Om du har bytt ut medicinen till en likvärdig produkt skriv namnet på den medicin som du har köpt.

Om medicinen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för medicinens del. 

Välj datum för medicinens inköpsdag i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå. Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA. 

Om du har flera medicininköp som berör samma sjukdom välj "Lägg till ny rad".

Om du har undersökningskostnader eller medicinkostnader för någon annan sjukdom, välj "Färdig". Meddela undersökningskostnader som gäller en annan sjukdom genom att på sidan Ersättningshändelser välja "Lägg till ny ersättningshändelse". Du kommer till ersättningshändelserna genom att välja "Färdig".

Hälsovård inom offentliga sektorn

Välj sjukdom, tävlingsidrott eller olycksfall.

Meddela sjukdomen för kostnaderna. 

När du börjar skriva namnet på sjukdomen föreslår tjänsten namn på sjukdomar. Välj den sjukdom som kostnaderna hänför sig till. 

Om sjukdomen inte finns på listan, skriv in namnet på sjukdomen på den tomma raden. Meddela endast kostnader som berör en sjukdom i taget.

Meddela namnet på vårdinrättningen där du har undersökts eller vårdats t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity.

Om du har haft en liknande sjukdom tidigare meddela när du har haft nämnda sjukdom och var du senast har vårdats eller undersökts. Meddela namnet på vårdinrättningen, t.ex. vårdinrättning Terveystalo och verksamhetsställe Åbo, Datacity.

Det är viktigt att du meddelar oss exakt datum för besöket. Om du inte kommer ihåg den exakta tidpunkten, meddela den första dagen i månaden när sjukdomsfallet inträffade.

Hälsovård inom offentliga sektorn, kostnader

Skriv namnet på polikliniken som du har besökt, t.ex. barnpolikliniken eller lungpolikliniken.

Välj datum för poliklinikbesöket i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå.

Meddela kostnadsbelopp.

Om du har besökt polikliniken flera gånger på grund av samma sjukdom välj "Lägg till ny rad".

Skriv sjukhusavdelningens namn, t.ex. inremedicinska avdelningen.

Välj tiden för sjukhusvistelse i kalendern eller skriv den i formen dd.mm.ååå.

Meddela sjukhusets vårddagsavgift separat per dygn.

Om du för samma sjukdom har vistats i olika perioder på sjukhus välj "Lägg till ny sjukhusvistelse". Om du för samma sjukdom har vårdats på en annan avdelning välj "Lägg till ny avdelning".

Om du har medicinkostnader som berör samma sjukdom skriv medicinens namn från receptet. Om du har bytt ut medicinen till en likvärdig produkt skriv namnet på den medicin som du har köpt. 

Om medicinen inte finns på listan, kan du inte söka ersättning för den via nättjänsten. Sänd en separat ersättningsansökan per post för medicinens del. 

Välj datum för medicinens inköpsdag i kalendern eller skriv det i formen dd.mm.åååå. Meddela kostnadsbeloppet efter ersättning från FPA. 

Om du har sjukhus- eller poliklinikkostnader för någon annan sjukdom välj "Färdig". Meddela undersökningskostnaderna för den andra sjukdomen genom att på sidan Ersättningshändelser välja "Lägg till ny ersättningshändelse".

Sammandrag

Meddela ersättningsmottagare och kontonummer till vilket ersättningen betalas.

Om ersättningsmottagaren är någon annan meddela förutom kontouppgifter även personens för- och efternamn.

Välj från listan ditt kontonummer. Du kan byta ersättningsmottagare eller konto. 

Meddela kontonumret i inhemskt format (t.ex. 123456-789) eller i internationellt IBAN-format (t.ex. FI1234567891234567). 

Meddela också bankens BIC-kod om det är frågan om ett utländskt kontonummer. 

Ifall det finns fel i de inmatade uppgifterna kan du korrigera dem genom att välja Avbryt-knappen. 

Sänd-knappen aktiveras efter att du har försäkrat att uppgifterna som du har gett är riktiga och att du har gett ditt samtycke till eventuella förfrågningar om tilläggsuppgifter. 

På sidan "Färdig" får du anvisningar om att skicka in handlingar för ersättningsansökan. 

Du kan vid behov skriva ut sammandraget. 

Genom att välja "Färdig" återgår du till sidan Ersättningshändelser. 

Ersättningsbesluten kan ses under Försäkringar > välj försäkringsnummer > Dokument.