Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

På sammandragssidan för kort visas alla kort som du har rätt att se i Nätbanken. Ovanför dem finns en tidsstämpel som visar när uppgifterna är uppdaterade. Från kortens sammandragssida kommer du till detaljerad information om korten, där kan du kan se kortets saldo som finns till förfogande, genom att klicka på det valda kortets namn. 

När du betalar en kreditkortsräkning står summan till ditt förfogande på kreditkortet följande vardag. Kreditkortsuppgifterna uppdateras i nätbanken med 2 dagars fördröjning.

Namn

Kortets namn (om sådant getts) och/eller typ av kort. Klicka på namnet för att se ofakturerade korttransaktioner, gamla räkningar och närmare uppgifter om kortet. 

Kortets nummer

Kortets nummer i krypterad form för att förhindra missbruk. 

Anslutet konto

Bankkonto som kortet har anslutits till. 

Kunder som loggat in med andra bankers nätbankskoder, ser inte bankkontot som är kopplat till kortet.

Giltighetstid

Kortets giltighetstid. 

Kreditgräns

Kortets kreditgräns bestämmer det maximibelopp inom ramen för vilket kredit kan utnyttjas. 

Namnge kort

Klicka på länken för att ge namn åt alla kort som syns. Det att du ger ett eventuellt parallellkort ett namn inverkar inte på hur kortet syns i parallellkortsinnehavarens Nätbank. 

Servicebegäran

Under Servicebegäran visas detaljerade uppgifter om alla servicebegäran som gjorts under de tre senaste månaderna.

Typ

Beskriver typen av servicebegäran t.ex. Ändring av minimiamorteringsprocent.

Objekt

Objekt eller produkt som servicebegäran gäller.

Mera information

Detaljerad information om servicebegäran.

Sänd

Datum då servicebegäran har sänts.

Status

Servicebegärans status

Kort

Under Kort visas i Nätbanken ett sammandrag av alla kort som du har rätt att se och detaljerade uppgifter om korttransaktionerna. Under Kort kan du också bläddra bland dina räkningar och ansöka om ändringar i kortegenskaperna. 

Korttransaktioner i realtid

Under Korttransaktioner ser du kortets saldo i realtid dvs. det saldo som finns till förfogande, kortköpen och täckningsreserveringarna samt andra uppgifter om det kort du valt. Debit-sidans saldo ser du genom att klicka på det konto som kortet är kopplat till. Då förs du till debit-kontotransaktionerna. Om kortet har kreditegenskap visas ofakturerade transaktioner gjorda med kortets Credit-sida och transaktioner som överförts till räkning. Dessutom visas det kvarvarande kreditbeloppet, de ofakturerade transaktionernas totalbelopp och den senaste räkningens summa.  

Anvisningar för kortinnehavaren

Under Anvisningar för kortinnehavaren finns anvisningar om säker användning av kortet och för den händelse att ditt kort har försvunnit. 

Om ditt kort försvinner

Klicka på länken för att komma till Aktias allmänna webbplats där du hittar närmare anvisningar om ditt kort har försvunnit. 

Kortsäkerhet 

Klicka på länken för att komma till Aktias allmänna webbplats där du hittar närmare anvisningar om användning och säker förvaring av kortet. 

Betalningar på nätet

Klicka på länken för att komma till Aktias allmänna webbplats där du hittar närmare anvisningar om användning av kortet när du betalar på nätet. 

Ofakturerade transaktioner

Under Ofakturerade transaktioner visas alla transaktioner som inte ännu fakturerats. Genom att klicka på transaktionen ser du detaljerad information om den. 

Datum

Datum då servicebegäran har registrerats.

Köpställe/förklaring

Mera detaljerad beskrivning av köpstället eller transaktionen.

Köpkategori

Kategori som transaktionen har klassificerats i.

Belopp EUR

Transaktionens belopp i euro.

Annan valuta

Transaktionens summa i den ursprungliga valutan.

Valutakurs

Kurs enligt vilken den ursprungliga summan har omvandlats till euro.

Räkningar

Under Räkningar kan du bläddra bland genererade räkningar och uppgifter om dem. Genom att klicka på Mera information om räkningen kan du dessutom bläddra bland transaktionerna som är med på räkningen och mera detaljerad information om dem.

Räkning

Räkningens nummer bestäms enligt vilken månad räkningen har skapats.

Förfallodag

I fältet Förfallodag visas räkningens förfallodag. Om räkningen inte betalas före förfallodagen börjar dröjsmålsränta och kontoskötselavgift uppbäras på räkningens slutsumma. 

Minimiamortering

I fältet Minimiamortering visas den summa som du minst ska betala före förfallodagen. Efter summan visas den valda minimiamorteringsprocenten inom parentes.

Totalt

I fältet Totalt visas räkningens slutsumma.

Förfallet saldo

I fältet Förfallet saldo visas totalsumman för alla transaktioner som förfallit under föregående faktureringsperiod. Om du betalar minst det belopp som faktureras enligt minimiamorteringsprocenten samlas inget förfallet saldo.

Ytterligare information

När du klickar på "+"-tecknet framför rubriken Ytterligare information visas mera information om räkningen och alla transaktioner som ingår i den. När du klickar på ”–”-tecknet som kommit i stället för "+"-tecknet döljs informationen igen. 

Räkningens datum

Räkningens datum visar när räkningen har skapats.

Faktureringsperiod

Faktureringsperioden är den tid under vilken transaktionerna som ingår i räkningen har registrerats.

Kundnummer

I fältet Kundnummer visas ditt kreditkontonummer.

Kreditgräns

I fältet Kreditgräns visas kortets kreditgräns vid tidpunkten då räkningen skapades.

Kreditränta, procent

I fältet Kreditränta, procent visas vilken ränta som uppbärs på den kredit du eventuellt använder.

Dröjsmålsränta, procent

I fältet Dröjsmålsränta, procent visas vilken ränta som uppbärs på eventuellt förfallet saldo.

Referensnummer

I fältet Referensnummer visas räkningens referensnummer som används vid betalning.

Direktdebitering

I fältet Direktdebitering visas den summa som går från ditt konto som direktdebitering om särskilt avtal om direktdebitering har ingåtts.

Fakturatransaktioner på räkningen

Under rubriken Fakturatransaktioner på räkningen visas alla transaktionerna som ingår i räkningen och uppgifter om dem. Genom att klicka på en enskild transaktion visas mera detaljerade uppgifter om transaktionen.

Datum

Datum då servicebegäran har registrerats.

Kod

Transaktionskod som syns på räkningen.

Köpställe/förklaring

Mera detaljerad beskrivning av köpstället eller transaktionen. 

Växelkurs

Kurs enligt vilken den ursprungliga summan har omvandlats till euro.

Belopp

Transaktionens belopp i euro.

Kortets uppgifter

Under Kortets uppgifter visas uppgifter om det valda kortet och eventuella egenskaper och tilläggstjänster som valts. Vissa uppgifter kan ändras genom att klicka på länken vid ifrågavarande uppgift.

Kortets typ

Visar vilken typ av kortprodukt det är fråga om. 

Kortets namn

Kortets namn (om sådant bestämts).

Credit-kortnummer

Kortets credit-kortnummer i krypterad form för att förhindra missbruk (synligt om kortet har credit-egenskap).

Debit-kortnummer

Kortets debit-kortnummer i krypterad form för att förhindra missbruk (synligt om kortet har debit-egenskap).

Kortets nummer

Kortets nummer i krypterad form för att förhindra missbruk. 

Giltighetstid

Kortets giltighetstid. 

PIN-kod

Kortets PIN-kod står alltid i krypterad form. Om du har glömt PIN-koden kan du beställa ett nytt genom att klicka på länken "Beställ ny PIN-kod".

Huvudkort/parallellkort

I fältet huvudkort/parallellkort visas om det valda kortet är ett huvud- eller parallellkort.

Bankkonto som är anslutet till kortet

I fältet Bankkonto som är anslutet till kortet visas det bankkonto som är anslutet till kortet. Om det inte finns ett bankkonto anslutet till kortet är fältet tomt.

Kunder som loggat in med andra bankers nätbankskoder, ser inte bankkontot som är kopplat till kortet.

Credit-uppgifter

Under rubriken Credit-uppgifter visas uppgifter om credit-egenskapen.

Kreditgräns

Kortets kreditgräns är den summa som står till förfogande. Du kan ansöka om ändring av kreditgränsen genom att klicka på länken "Ändra kreditgräns".

Förfallodag

I fältet Förfallodag visas vald förfallodag. Som förfallodag för kreditkortsräkningen kan du välja antingen månadens sista eller 15:e dag. Du kan ändra förfallodagen genom att klicka på länken "Ändra förfallodag".

Minimiamorteringsprocent

I fältet Minimiamorteringsprocent visas den valda minimiamorteringsprocent som alltid minst ska betalas av det fakturerade beloppet. Du kan ändra minimiamorteringsprocenten genom att klicka på länken "Ändra minimiamorteringsprocent".

Betalningsfria månader

I fältet Betalningsfria månader visas valda betalningsfria månader. För kreditkortsräkningen kan du välja två betalningsfria månader under ett kalenderår. Månaderna kan dock inte vara två på varandra följande månader, t.ex. december och januari. Kreditränta och kontoskötselavgift faktureras normal under den betalningsfria månaden, men de syns först på nästa kreditkortsräkning. Du kan ändra de betalningsfria månaderna genom att klicka på länken "Välj betalningsfria månader".

Referensränta

I fältet Referensränta visas den referensränta som tillsammans med räntemarginalen utgör krediträntan. Enligt villkoren bestäms referensräntan fyra gånger om året.

Räntemarginal

I fältet Räntemarginal visas den fasta ränta som tillsammans med den gällande referensräntan utgör krediträntan.

Debit-uppgifter

Under rubriken Debit-uppgifter visas uppgifter om debit-egenskapen.

Maximibelopp för kontantuttag från bankkonto/dag

I fältet Maximibelopp för kontantuttag från bankkonto/dag visas det maximibelopp som i kontantautomat kan tas ut från bankkontot med kortet under ett dygn. Du kan ändra beloppet genom att klicka på länken "Ändra säkerhetsgräns". Med tanke på kortsäkerheten lönar det sig dock att ha så låg säkerhetsgräns som möjligt.

Köpgräns för kortet/dag

I fältet Köpgräns för kortet/dag visas det maximibelopp för inköp som kan göras med kortet under ett dygn. Du kan ändra minimiamorteringsprocenten genom att klicka på länken "Ändra säkerhetsgräns".

Kortkopplingar

Under rubriken Kortkopplingar visas de parallellkort som kopplats till det valda huvudkortet och en kort lista över uppgifter i anslutning till dem.

Parallellkort

Under rubriken Parallellkort visas uppgifterna för ett parallellkort. Om det finns flera parallellkort fördelas uppgifterna om korten under flera rubriker.

Credit-kortnummer

Parallellkortets credit-kortnummer i krypterad form för att förhindra missbruk. Genom att klicka på kortnumret ser du detaljerad information om kortet.

Korttyp

Visar vilken typ av kortprodukt det är fråga om.

Kortinnehavare

I fältet Kortinnehavare visas parallellkortsinnehavarens namn.

Kreditgräns

Kortets kreditgräns bestämmer det maximibelopp inom ramen för vilket kredit kan utnyttjas. Innehavaren av ett parallellkort kan ha en lägre kreditgräns än huvudkortsinnehavaren. I dessa fall står detta lägre belopp i fältet Kreditgräns.

Ofakturerade

I fältet Ofakturerade visas totalsumman för parallellkortsinnehavarens ofakturerarde transaktioner.

Sök korttransaktioner

Du kan söka korttransaktioner i arkivet med hjälp av olika sökkriterier som tidsintervall eller transaktionstyp. I arkivet finns genomförda korttransaktioner fram till föregående bankdag. 

Välj kort

Välj det kort i rullgardinsmenyn vars korttransaktioner du vill bläddra i. 

Transaktionstyp

I rullgardinsmenyn kan du välja om du vill söka alla, fakturerade eller ofakturerade transaktioner. 

Transaktionens eurobelopp

Skriv in de två beloppen mellan vilka du vill söka transaktioner. Skriv in det lägre beloppet i fältet till vänster och det högre beloppet i fältet till höger. Du kan också välja att lämna fälten tomma om du vill söka utan att beakta beloppet. 

Tidsintervall

Skriv in de två datum mellan vilka du vill söka transaktioner. Skriv in det första datumet i fältet till vänster och det sista datumet för perioden du vill söka inom i fältet till höger. Du kan också välja att lämna fälten tomma om du vill söka utan tidsintervall. 

Köpkategori

I rullgardinsmenyn kan du välja en köpkategori för att begränsa sökningen. Alla inköp får automatiskt en köpkategori. 

Kontoöverföring från kortets kreditkonto

Du kan enkelt överföra pengar från kortets kreditkonto till ditt bankkonto.

Ge uppgifter

I rullgardinsmenyn väljer du det bankkonto som pengarna flyttas till. Fyll sedan i summan som du vill flytta i fältet Totalt. Klicka på Godkänn för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det nyckeltal som begärs. Därefter skickar du begäran vidare genom att klicka på Bekräfta.

Sammandrag

När din servicebegäran har registrerats ser du ännu ett sammandrag på den godkända händelsen.

Beställ ny PIN-kod

Du kan beställa en ny PIN-kod vid behov. PIN-koden levereras till beställarens hemadress.

Ge uppgifter

I rullgardinsmenyn under Ge uppgifter väljer du det kort vars PIN-kod du vill förnya. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta. 

Färdig 

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Ändra kreditgräns

Ge uppgifter

Välj önskad ny kreditgräns i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. Om den önskade kreditgränsen är högre än din nuvarande ska du också ge den information som behövs för servicebegäran och som kommer fram på skärmen. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse 

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig 

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Byt kontokoppling för kortet

Ge uppgifter

Välj det bankkonto som du vill koppla kortet till i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. I rullgardinsmenyn finns alla konton i Aktia som kortet kan kopplas till. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Ändra minimiamorteringsprocent

Ge uppgifter

Välj önskad ny minimiamorteringsprocent i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Ändra förfallodag

Ge uppgifter

Välj önskad ny förfallodag genom att kryssa för den under Ge uppgifter. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse 

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Ändra säkerhetsgräns

Ge uppgifter

Skriv in önskad ny säkerhetsgräns i fältet under Ge uppgifter. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Redigera regionalspärren och spärren av internetinköp

Välj en geografisk spärr som passar ditt kort samt bestäm ifall ditt kort fungerar vid internetinköp. Du kan betydligt minska risken för kortmissbruk genom att välja att ditt kort endast fungerar i de världsdelar där du använder ditt kort och genom att välja bort de områden där du inte använder ditt kort. Den geografiska spärren förhindrar obehöriga användningsförsök på begränsade områden. Du kan ställa in att ett visst område är tillåtet genom att välja användningsområde och välja bort området genom att ta bort krysset vid användningsområdet. Hemlandet Finland kan inte väljas bort, utan är alltid i användning.

Välj betalningsfria månader

Ge uppgifter

Välj den månad eller de månader som du vill ha som betalningsfria i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. De betalningsfria månaderna kan dock inte vara två på varandra följande månder. December och januari räknas t.ex. som på varandra följande månader. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med beställningen.

Bekräftelse 

Innan servicebegäran träder i kraft ska du bekräfta den genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter skickar du begäran genom att klicka på Bekräfta.

Färdig 

När din servicebegäran har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. Du kan bläddra bland olika servicebegäran under rubriken Meddelanden och tjänster på kortens sammandragssida.

Kortansökan

Uppgifter om kortet som du ansöker om

Välj kort

Välj den typ av kort du ansöker om i rullgardinsmenyn.

Bankkonto som kortet kopplas till

Välj det bankkonto som du vill koppla kortet till i rullgardinsmenyn.

Typ av kredit

På den här raden står typ av kredit. När det gäller kort med kredit är det alltid fortlöpande kredit/kortkredit.

Kreditgräns

Fyll i önskad kreditgräns här. Kreditgränsen utgör den disponibla krediten inom vilken kortet kan användas.

Kreditgränsen är inte bunden till kalendermånad utan användningen av kortet och det kreditbelopp som är i användning minskar den disponibla krediten, medan betalning av korträkningen återställer den.

Minimiamorteringsprocent

Välj den minimiamorteringsprocent som passar dig bäst (t.ex. 10 %) i rullgardinsmenyn.

Minimiamorteringsprocenten bestämmer hur stor del av kreditkortsräkningens totala summa som ska betalas. Om du t.ex. har gjort inköp för 1 000 euro på kortet och har valt 10 % som minimiamorteringsprocent ska du betala minst 100 euro av slutsumman före förfallodagen. Om du vill betal hela summan på en gång ska du välja 100 % som minimiamorteringsprocent.

Förfallodag

Här fyller du i den förfallodag, då räkningen senast ska betalas varje månad (t.ex. den sista dagen i månaden).

Amorteringsfria månader

Om du så önskar kan du i rullgardinsmenyn välja att en eller två månader är amorteringsfria under året. Du kan inte välja två efter varandra följande månader. När du har valt amorteringsfria månader nollas minimiamorteringen för dessa månader (minimiamorteringen = 0 på räkningen). För de amorteringsfria månaderna debiteras normal kreditränta och faktureringsavgift. Du kan ansöka om amorteringsfria månader antingen via nätbanken eller på Aktia Kundservice.

Personuppgifter

Efternamn

I det här fältet visas sökandens efternamn. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Förnamn

I det här fältet visas sökandens förnamn. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Personbeteckning

I det här fältet visas sökandens personbeteckning. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Gatuadress

I det här fältet visas sökandens gatuadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Postnummer

I det här fältet visas postnumret för sökandens hemadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Postanstalt

I det här fältet visas postanstalten för sökandens hemadress. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Telefon

I det här fältet visas det telefonnummer där sökanden kan nås under arbetstid. Kontrollera att telefonnumret är korrekt och ändra det vid behov.

E-postadress

Fyll i din e-postadress i det här fältet (t.ex. [email protected]).

Obs! Det här fältet är obligatoriskt om du har valt ett personligt bildmotiv för ditt kort. Om kortet du valt av någon orsak inte kan godkännas skickar vi ett meddelande till den här adressen.

Nationalitet

I det här fältet visas sökandens nationalitet. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Språk

I det här fältet visas sökandens språk. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Kontakta Aktia Kundservice om uppgiften är felaktig.

Bevärings-/civiltjänst

I det här fältet skriver du in om du har fullgjort din värnplikt eller inte. Män som är befriade från värnplikt och kvinnor väljer Befriad.

Civilstånd

Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som bäst motsvarar ditt civilstånd.

Boendeform

Välj det alternativ i rullgardinsmenyn som bäst motsvarar din boendeform.

Tid du bott på din nuvarande adress

Skriv här när du har flyttat till din nuvarande adress. Meddela tiden på månadsnivå.

Fritidsbostad/placeringsbostad

Skriv här om du äger en fritidsbostad eller en placeringsbostad.

Uppgifter om anställning

Typ av anställning

Välj i rullgardinsmenyn den anställningsform som bäst beskriver din situation (t.ex. fast anställd/heltid).

Arbetsgivarens/ditt företags namn

Fyll i din nuvarande arbetsgivares eller ditt eget företags namn (t.ex. Nuvarande Ab).

Uppgift i företaget/yrke

Fyll i din nuvarande yrkesbeteckning (t.ex. skogshuggare).

Nuvarande anställningsförhållande/egen företagsverksamhet började

Fyll i när ditt nuvarande anställningsförhållande eller din egen företagsverksamhet började (t.ex. 31.10.2007). Datumet kan inte vara i framtiden.

Föregående arbetsgivare

Fyll i namnet på din föregående arbetsgivare (t.ex. Föregående Ab).

Föregående anställning började

Fyll i när ditt föregående anställningsförhållande började (t.ex. 31.10.2005).

Föregående anställning slutade

Fyll i när ditt föregående anställningsförhållande slutade (t.ex. 30.10.2007).

Uppgifter om din ekonomi

Kreditkort

Fyll i alla kreditkort som du använder.

Förvärvs-/pensionsinkomster/mån. (före skatt)

Fyll i en bedömning av dina månatliga inkomster före skatt.

Förvärvs-/pensionsinkomst (efter skatt)

Fyll i en bedömning av dina månatliga inkomster efter skatt.

Övriga inkomster/mån. (före skatt)

Fyll i en bedömning av dina övriga månatliga inkomster (före skatt).

Övriga inkomster/mån. (efter skatt)

Fyll i en bedömning av dina övriga månatliga inkomster (efter skatt).

Sökandens lån

Svara ja här om du har lån.

Bolån totalt

Fyll i den sammanlagda lånesumman för ditt hushåll här.

Övriga lån och krediter totalt

Fyll i dina övriga personliga lån här.

Sökandens låneskötselkostander totalt/mån.

Fyll i dina nuvarande låneskötselkostnader i månaden här.

Huvudsaklig bank

Fyll i din huvudsakliga bank, t.ex. den bank dit din lön betalas.

Kortansökans bilagor

Filtyper som stöds är PDF, JPG och PNG. Filändelsen ska bestå av enbart stora eller enbart små bokstäver.

Avsluta kortet

Ge uppgifter

Välj det kort som du vill avsluta i rullgardinsmenyn under Ge uppgifter. Därefter ser du uppgifterna om kortet som ska avslutas. Innan du fortsätter avslutandet ska du bekräfta att du har förstört kortet genom att klippa det i flera delar och så att chippet förstörs. Klicka på Fortsätt för att gå vidare med avslutandet.

Bekräftelse

Innan avslutandet träder i kraft ska du bekräfta det genom att skriva in det säkerhetstal som begärs. Därefter bekräftar du avslutandet av kortet genom att klicka på Bekräfta.

Färdig

När kortets avslutande har registrerats får du en bekräftelse på skärmen. OBS! Det avslutade kortet syns i din nätbank under ett dygns tid efter avslutandet.