Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Bostadsfonden ger professionell diversifiering och riskhantering av fastighetsportföljen

Bostadsplacering

Bostadsfonden ger professionell diversifiering och riskhantering av fastighetsportföljen

 

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs specialplaceringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Aktia Bostäder+ är en specialplaceringsfond öppen för alla med vilken man kommer igång redan med ett startkapital på 5 000 euro. I jämförelse med en egen placeringsbostad erbjuder fonden en lägre tröskel för att komma igång. Dessutom ger den tillgång till en professionellt skött och diversifierad fastighetsportfölj utan det besvär som fastighetsskötsel och hyresgäst medför.

– Aktia Bostäder+ passar utmärkt just för en person som inte tidigare investerat i bostäder. Startkapitalet behöver inte vara stort för att man ska kunna följa med vad som händer på marknaden och hur avkastningen utvecklar sig, säger portföljförvaltare Jukka Sjösten.

Han tillägger ändå att fonden är ett bra alternativ även för den som redan gjort direkta bostadsplaceringar.

– Via fonden får man en helt annan diversifiering på bostadsmarknaden än man får som direkt placerare vars placeringar är bundna i endast ett fåtal bostäder. Riskhanteringen är då alldeles annorlunda, förklarar Sjösten.

 

Avkastningsandelen betalas ur kassaflödet

Aktia Bostäder+ startade i mars 2020. På grund av coronapandemin kom den egentliga placeringsverksamheten igång först under den senare halvan av samma år. De första objekten i portföljen är flervåningshusen som byggs i Tammerfors centrum och Svalberga i Åbo, som ska stå färdiga i början av nästa sommar, samt två våningshustomter i Vanda som hyrts ut till bostadsaktiebolag med mycket långa hyresavtal.

Fonden skiljer sig från direkt bostadsplacerande också på så sätt att den ger mindre investerare tillgång till det mervärde som nybyggen för med sig.

– Vi förhandlar hela tiden om nya investeringsobjekt. Hyresbostäder som redan färdigt ger kassaflöde är i huvudroll. 

Aktia Bostäder+ eftersträvar en total avkastning på 4-6 procent efter de årliga kostnaderna för sina placerare. Den utgörs av fastighetsobjektens hyresintäkter och eventuell värdeökning. Fonden betalar ut en avkastningsandel på minst 75 procent av räkenskapsperiodens kassaflödesintäkter för sina fastigheter två gånger per år. 

Bostäder i tillväxtcentra som objekt

Filosofin för fondens placeringsverksamhet är enligt Sjösten att koncentrera sig på tillväxtcentra men ändå bredare än huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors. 

– Även de andra universitetsstäderna tas i beaktande och också kranskommunerna kan bli aktuella som en del av portföljen. Vi ser att folk fortfarande samlar sig kring städer och deras gränsområden. Avkastningsmålet innebär också att vi inte kommer att investera endast i Helsingfors centrum eftersom där inte finns tillgång till ett sådant kassaflöde, konstaterar Sjösten.

Fonden avser inte att placera i affärsfastigheter utan uttryckligen bostadsfastigheter.

– Vid sidan av dem kan en liten andel vara samhällsfastigheter med vilka man avser att sprida risken. Då gäller det till exempel brandstationer, hälsostationer, skolor och daghem. Hyresbetalningsförmågan för samhälleliga aktörer är ganska säker och hyresavtalen är vanligen långa börjandes från 10-15 år, säger Sjösten.

Jukka Sjösten

Portföljförvaltare Jukka Sjösten säger att plustecknet i fondens namn står för att fonden i tillägg till bostäderna och bostadstomterna kan placera i samhällsfastigheter.

Öppen för teckningar fyra gånger per år

Fonden är öppen för nya placeringar fyra gånger per år vid vilka utomstående auktoriserade fastighetsbedömare fastställer fastighetsmassans värde.

Inlösen kan göras två gånger per år; den sista bankdagen i mars och september. Inlösningsuppdraget ska lämnas in till fondbolaget tre månader före inlösendagen, så man kan behöva vänta länge på de inlösta medlen. Därför lämpar sig fonden inte för placerare som kan ha behov av att snabbt få tillgång till sina medel. 

Inlösenprovisionen bestäms gradvis enligt placeringstiden. Den rekommenderade placeringstiden är minst fem år, varefter ingen inlösenprovision uppbärs.

– Produkten är i sig mycket likvid i sin egen kategori, men eftersom den inte dagligen är öppen, är det frågan om en alternativ placeringsklass. Dess andel av placeringsportföljen bör inte vara med än 20 procent, påminner portföljförvaltaren. 

Läs mer och teckna fond

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. 

De presenterade scenarierna är beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierat, och/eller gällande marknadsförhållanden, och är ingen exakt indikator. Investeringens utfall är beroende av marknadsutvecklingen och av hur länge du behåller investeringen/produkten.

Text: Juha Peltonen
Bild: Eemeli Sarka


Bekanta dig också med dessa

Webinar

Alternativ till bostadsplacering

Varför borde den som funderar på en placeringsbostad överväga en bostadsfond som ett alternativ till en placeringsbostad? Hur har hyresinkomsterna utvecklats – och hur är det med hyresgästmarknaden?

Om jag nu skulle vilja köpa en placeringsbostad, vad skulle finansieringen kosta och vad skulle självfinansieringsandelen vara? Kan man placera i en bostadsfond med lånade pengar och vad är marginalen på lånet?

Bland annat dessa frågor behandlades på vårt webinarium om bostadsplacerande.

Alternativ till bostadsplacering