Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

En förvaltningsportfölj för avkastningsinriktad investerare

Genom att investera i en förvaltningsportfölj får du med en investering en omfattande allokering till just den risknivå som passar dig. Fördelningen av de olika tillgångsslagen följer Aktias prisbelönta allokeringssyn. Du behöver endast välja den fond som passar dig bäst ur vårt sortiment av förvaltningsfonder.

Aktia Förvaltningsfond 75 placerar globalt och vanligtvis finns ca. 75 % av fondens medel i aktier och ca. 25 % i räntor. Portföljförvaltaren kan dessutom placera en liten del av tillgångarna i alternativa instrument. Genom att välja en förvaltningsportfölj får du på samma gång en vid varje tidpunkt tidsenlig allokering och professionell portföljförvaltning bekymmersfritt.

Denna fond är en produkt som främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Avkastningshistoriken tar hänsyn till fondens löpande kostnader (nettoavkastning) och eventuell avkastningsbaserad provision. Den slutliga avkastningen påverkas av de tecknings-, inlösen- och handelsprovisioner som är förknippade med fondinvesteringen samt av kundens personliga beskattning. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Fördelning enligt placeringsinstrument

De största placeringarna

De största landsvikterna

Grunduppgifter

Med digikanaler avses nät- och mobilbankens uppdragsfunktionaliteter. Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Active Share

Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex. 

Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadensvärden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.

Estimerad dividendavkastning

Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.

Fondens NAV (Net Asset Value)

Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.

Hållbarhetsklassificering

Hållbarhetsklassificering beskriver hur Aktias fonder uppfyller SFRD-anmälningsskyldigheten i EU:s regler för hållbar finansiering.

Artikel 6. Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsrisker kan dock beaktas i dessa fonder.

Artikel 8. Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar bland annat miljö eller samhällsrelaterade egenskaper eller kombinationer av dessa, och de företag som är föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Artikel 9. De fonder som avses i artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar, ska främja miljö- och samhälleliga mål och får inte orsaka betydande skada för övriga hållbarhetsindikatorer.

Informationskvot (Information Ratio)

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

Kostnader för värdepappershandel

För fonden uppstår transaktionskostnader för värdepappersförmedling och valutaväxling, och de debiteras från fondens tillgångar.

Transaktionskostnaderna redovisas som procent per år och anger i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.

Löpande kostnader 

Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner. I fondens faktablad benämns löpande kostnader som förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

Modifierad duration

Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.

Morningstar hållbarhetsrating

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver globerna Morningstars bedömning av fondernas hållbarhetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler glober, desto mindre är fondens ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. ESG-riskerna kan bli ekonomiskt betydande risker. Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 % av portföljen.

Morningstar kolriskrating

The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bränslen. Kolriskratingen bildas när Morningstars data täcker minst 67% av fondens placeringar.

Morningstar-stjärnklassificering

Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.

P/B (Price per Book value)

P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.

P/E-tal (Price-to-Earnings

P/E- talet, dvs. vinstmultipeln, anger hur många år det tar att med vinsten betala aktiens pris. Talet räknas genom att en akties aktuella börskurs delas med den prognostiserade eller senast publicerade vinsten per aktie. En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talet för fondens placeringar.

Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.

Portföljens omsättningshastighet

Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att värdepappren in fonden har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. I beräkningen beaktas handelsaktiviteten som består av aktiv portföljförvaltning eller av penningflöden som förorsakats av teckningar och inlösen av fonden.

En låg omsättningshastighet indikerar att fondens handelsaktivitet huvudsakligen styrts av penningflödet. Om fondens penningflöde är större än det sammanräknade värdet av köp och försäljning är omsättningshastigheten negativ.

Portföljens omsättningshastighet räknas enligt följande:

Omsättningshastighet = ((Summa 1 - Summa 2)/M) x 100

X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
Summa 1 = X + Y


S = Teckning av fondandelar
T= Inlösen av fondandelar
Summa 2 = S + T

Siffrorna beaktar inte derivat.

Provisionsandel till närförmedlare

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.

Running yield

Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet. 

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Tracking error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

Volatilitet

Volatilitet är en riskmätare som beskriver hur mycket fondens avkastning varierat under ett år. Ju större volatilitet, desto större osäkerhet förknippas med avkastningen. Vanligen räknas volatiliteten från dagsavkastningens standardavvikelse och anges i procent på årsbasis.

Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (pdf)

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte som målsättning att göra hållbara investeringar.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Den finansiella produkten främjar hållbara miljörelaterade och sociala egenskaper genom den övergripande ESG-integrationen och mångsidiga metoder för aktivt ägarskap som ingår i investeringsprocessen. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande är uteslutning, beaktande av hållbarhetsfaktorer (ESG-integration), normbaserad screening samt aktivt ägarskap och aktiv påverkan. Vi strävar också efter att skapa en så god uppfattning om investeringsobjektens samhälleliga påverkan som möjligt. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I den finansiella produktens investeringsprocess analyseras god förvaltningssed hos investeringsobjekten innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. God förvaltningssed analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande genom metoder för ESG-integration (beaktande av hållbarhetsfaktorer) och normbaserad screening. Skyddsåtgärder i anslutning till förvaltningspraxis ingår i den normbaserade screeningen.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och principerna för ägarstyrning. 
Aktia anser att investeringsobjekt som agerar ansvarsfullt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare och har bättre riskprofil än investeringsobjekt som inte agerar ansvarsfullt. Samtidigt innebär ansvarsfullt investerande att man strävar efter att nå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån. Med ansvarsfullt investerande avses alla åtgärder genom vilka man tar i beaktande faktorer relaterade till miljön, samhället och god förvaltningssed (ESG-faktorer). Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Den finansiella produkten utesluter vissa kontroversiella investeringsobjekt (emittenter eller stater) från sitt investeringsuniversum. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande samt en närmare beskrivning av den finansiella produktens investeringsstrategi i basfaktadokumentet.

Andel av investeringar

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap och som bygger på antingen Aktias egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Miljörelaterade och sociala egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Förverkligandet av egenskaperna övervakas och rapporteras regelbundet. Man rapporterar om egenskaperna och metoderna till exempel halvårsvis i Aktias översikt över ansvarsfullt investerande.

Datakällor och databehandling

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Strategier för engagemang

Aktia använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra bl.a. de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed samt arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi utövar vår rösträtt på bolagsstämmor via en röstningstjänst. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.

På sidan presenteras information om fondens B-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 procent. Morningstars sustainability rating innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges när Morningstars data täcker minst 67 procent av fondens placeringar och när placeringarnas koldioxidrisker och exponering för fossila bränslen är liten. Mer information om metodiken direkt från tjänsteleverantören och i tjänsteleverantörens dokumentation. Informationen baseras på datahämtningsdatumet. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.