Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
God ränteavkastning från frontiermarknader med aktiv portföljförvaltning

God ränteavkastning från frontiermarknader med aktiv portföljförvaltning

Den 20 december 2021 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs placeringsfondens basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

När det stormar på aktiemarknaden erbjuder räntefonder placerarna skydd. Även om de historiskt låga räntorna i de utvecklade länderna inte lockar så många är situationen en annan på de snabbt växande frontiermarknaderna.

Frontier- eller gränsmarknader, kallas de nationalekonomier som ligger efter både utvecklade ekonomier och ”traditionella” utvecklingsländer - såsom Brasilien, Ryssland och Polen, i den ekonomiska utvecklingen. Frontierländernas förmögenhetsnivå är också i genomsnitt klart lägre.

Många frontierländer är med tanke på sitt tillväxtskede ”uppenbara” kommande utvecklingsmarknader, bland vilka placerarna önskar hitta just de länder som kommer att utvecklas allra kraftigast. Frontiermarknader är bland andra Kenya, Uganda, Kazakstan, Uzbekistan och Georgien. 

För ränteplacerare finns därför en mycket stor potential i frontiermarknaderna: hög tillväxt och en för utvecklingsmarknader kännetecknande ung befolkningsgrund är två faktorer som stöder investerandet i dessa ekonomier. 

För ränteplacerare finns därför en mycket stor potential i frontiermarknaderna: hög tillväxt och en för utvecklingsmarknader kännetecknande ung befolkningsgrund är två faktorer som stöder investerandet i dessa ekonomier. Länderna integreras också hela tiden mot en global ekonomi och verksamhetsmiljön för företagande utvecklas snabbt. Detta gör ränteplaceringar på frontiermarknaderna lockande också på lång sikt. 

Den snabba ekonomiska utvecklingen på frontiermarknaderna kan pådrivas av naturresurser men också av en snabb utveckling av servicesektorn. Till exempel Nigeria är en av världens största olje-exportländer medan en stor andel av den Dominikanska republikens ekonomiska tillväxt kommer från resande. Trots den globala coronapandemin var landets turismnivå i september den högsta någonsin samtidigt som situationen i många andra turismdrivna länder fortfarande var svag. Detta tack vare landets regering som proaktivt har strävat till att stöda landets resesektor också under coronakrisen.

Tilläggsdiversifiering i den aktiebetonade placeringsportföljen

Räntefonden Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+, som koncentrerar sig på frontiermarknader, kan vara ett bra alternativ för en placerare som har en stark aktiebetoning i sin portfölj, eftersom avkastningskorrelationen till aktier, såsom egentligen största delen av de globala tillgångsslagen, historiskt sett varit mycket låg.

Till skillnad från utvecklingsländernas skuldebrevslån och valutor, vilkas avkastningspotential starkt påverkas av den internationella penningmarknadens rörelser, pådrivs frontierländernas ränteavkastning främst av lokala faktorer. Detta gör att ränteplaceringar på området är lukrativa också då till exempel den europeiska centralbanken ECB stöder ekonomierna på euro-området genom att hålla räntorna låga, som den senaste tiden under coronasituationen.

Även frontiermarknaderna har dock sina risker. Institutionerna i dessa länder är ofta svaga och det politiska systemet vilar på en svag grund, även om skillnaderna kan vara mycket stora länderna emellan. Coronavaccinationsläget är också betydligt sämre än i utvecklingsländerna. Då man i västländerna rör sig kring en genomsnittlig vaccinationsgrad på 80 procent gällande den första vaccinationen och i utvecklingsländerna kring 60 procent är motsvarande siffra på frontiermarknaderna endast omkring 30 procent.

I tillägg till att läget gällande coronarestriktioner på frontiermarknaderna just nu är bättre än förra året är också servicesektorns andel av BNP-ökningen på frontiermarknaderna i genomsnitt mindre än i västländerna. Detta stöder ländernas ekonomi också i den nuvarande pandemisituationen, eftersom servicesektorn i allmänhet lidit mest av pandemins effekter.

En aktiv portföljförvaltning belönar

I Aktias aktivt skötta räntefondsportfölj fäster man inte uppmärksamhet vid indexets uppbyggnad eller att följa med det och skillnaderna mellan de länder man valt i portföljen är mycket stor. Ränteportföljen Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ erbjuder en löpande ränteavkastning på 10 procent men det finns mycket stora skillnader i avkastningsförväntningen länderna emellan. Exempelvis i Ghana ligger räntenivån på omkring 20 procent.

Om man jämför situationen med avkastningsförväntningarna för en traditionell utvecklingsmarknad är den genomsnittliga löpande ränteavkastningen för ränteinstrument 6 procent.

Aktias räntefond placerar i obligationer av lokal valuta utfärdade av staterna i utvecklingsländer, utvecklingsfinansiärers obligationer och dessa länders valutaterminer. De grundar sig på bankens specialisters aktiva portföljförvaltning och ger också privata placerare tillgång till ränteinstrument i sådana länder som det annars hade varit svårt att gå tillgång till. I praktiken är det omöjligt för en privatperson att placera i dessa marknader.

En föregångare med starkt kunnande om frontiermarknader

Aktias starka expertis vad gäller frontiermarknader är ett resultat av lång erfarenhet och ett målmedvetet fotarbete. Räntefonden Aktia EM Local Currency Frontier Bond+ grundades år 2015 och sedan dess har vi genom teamarbete lyckats bygga en gedigen infrastruktur kring våra placeringsprodukter. Till vår grupp av specialister hör just nu sex portföljförvaltare och två analytiker. Medlemmarna av vårt team reser mycket i arbetet. Vi besöker de länder vi överväger att placera i. 

Vi är som finländsk bank den första aktören i världen med att bygga en fond som koncentrerar sig på just ränteinstrument bundna till den lokala valutan.

Räntefonden som fokuserar på frontiermarknader placerar i ungefär 30 länder och det är mycket viktigt att portföljförvaltningen får träffa placeringsobjektens beslutsfattare, såsom finansministrar och centralbankers ledning, personligen. Via dessa möten kan man få sådan information som inte framgår av exempelvis skriftliga analyser av länderna.

Vi är som finländsk bank den första aktören i världen med att bygga en fond som koncentrerar sig på just ränteinstrument bundna till den lokala valutan. Först under detta år har det kommit konkurrerande placeringsprodukter när också andra så småningom vaknat till den potential som snabbt växande frontiermarknader erbjuder placeraren. 

Förutom goda riskkorrigerade avkastningsutsikter kan placeraren via fonden också stöda frontiermarknadernas utveckling på lång sikt. 

Förutom goda riskkorrigerade avkastningsutsikter kan placeraren via fonden också stöda frontiermarknadernas utveckling på lång sikt. Ungefär 15 procent av portföljen består av placeringar i lokala utvecklingsprojekt som gjorts av utvecklingsfinansiärer, såsom Världsbanken (World Bank) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD, European Bank for Reconstruction and Development). 

Läs mer och teckna fond

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kundens framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt.