Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias Placeringsutsikt 2/22 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 2/22 har publicerats

Den 1 juni 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Ur placerarens synvinkel har miljön i år hittills varit mycket svår, eftersom priserna på såväl aktierna som sådana ränteplaceringar som vanligtvis betraktats som skyddshamnar sjunkit samtidigt. Visserligen har även positiv avkastning genererats inom alternativa placeringar, och vi rekommenderar fortfarande att lägga till sådana instrument som kan ge ett stabilare kassaflöde i den egna placeringsplanen. I och med att den ekonomiska tillväxten avtar accentueras betydelsen av aktiv portföljförvaltning och bolagsval på aktiemarknaden. Till följd av den stigande räntenivån har ränteplacerarens verksamhetsmiljö blivit mer attraktiv än tidigare. Denna gång fördjupar vi oss i dessa ämnen.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Vår nästa Placeringsutsikt publiceras i höst.

Tankeväckande lässtunder!

Läs översikten