Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
De kapitalskyddade placeringarnas återkomst – aktieobligationen som placerar i hälsovårdssektorn kommer i ett intressant läge

De kapitalskyddade placeringarnas återkomst – aktieobligationen som placerar i hälsovårdssektorn kommer i ett intressant läge

Den 12 september 2022 Bloggar och artiklar Strukturoitu tuote

– Just nu är såväl tidpunkten och prissättningen som stabiliteten i branschen rätt för att gå med i sektorn som förenar flera megatrender, säger Aktias allokeringsdirektör Patrik Moring. Aktieobligation Hälsovård är en femårig placering vars avkastning grundar sig på utvecklingen för ett index bestående av de största bolagen inom hälsovård i Europa.  

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Hälsovårdssektorn är förknippad med flera faktorer som på lång sikt gör den intressant just nu. Sådana är enligt Moring till exempel att befolkningen åldras, att välståndet i västvärlden ökar och medelklassen i låginkomstländer växer samt en allmän ökning av livslängden. Dessa gör att efterfrågan på hälsoprodukter och mediciner ökar i takt med att den åldrande befolkningen behöver mera läkemedel och hälsovårdstjänster, samtidigt som befolkningen i utvecklingsländerna har allt bättre möjligheter att betala för hälsovård. 

– Läkemedelsteknologin utvecklas också hela tiden och nya målstyrda läkemedel framställs för olika problem. Strukturellt sett är detta en tillväxtbransch där utsikten för resultat och omsättning på lång sikt ser bra ut, säger Moring. 

I en omgivning där priserna stiger, konsumentprodukter minskar och det finns risk för recession är bolagen i hälsovårdsbranschen enligt Moring mycket defensiva, dvs det finns efterfrågan på deras produkter även då försäljningen för andra mindre nödvändiga produkter saktar ner.

Utgifter för hälsovård och läkemedel ligger i konsumtionsordningen på en ganska prioriterad plats, dvs branschen är inte konjunkturkänslig

– Utgifter för hälsovård och läkemedel ligger i konsumtionsordningen på en ganska prioriterad plats, dvs branschen är inte konjunkturkänslig utan utsikterna är klart stabilare än i många andra branscher, betonar Moring. 

Hälsovårdssektorn har sedan början av året gått ned ungefär i samma takt som den övriga marknaden. Enligt Moring var utvecklingen särskilt under sommaren svag. Detta har lett till att bolagen i hälsovårdssektorn, som traditionellt prissätts lite högre än marknaden i övrigt, just nu är exceptionellt förmånliga i förhållande till sin historia. 

– Detta är ett tema som passar den här tidpunkten utmärkt bra, summerar Moring. 

Läkemedelsindustrins starka europeiska koncentration möjliggör en bred diversifiering 

Indexet som fungerar som underliggande tillgång, STOXX Europe 600 Health Care, består av europeiska bolag inom hälsovårdsbranschen. Traditionellt har Europa haft en stark koncentration av bolag inom läkemedelsindustrin och hälsovårdssektorn och merparten av de stora globala läkemedelsbolagen är europeiska, så i Europa får man enligt Moring en tämligen god och bred diversifiering inom sektorn.

– I indexet betonas stora läkemedelsbolag starkt, så kallade Big Pharma, som gör mycket produktutveckling. Inom läkemedelsindustrin framhävs särskilt produktutvecklingens och produktutvecklingslicensernas inverkan på företagens marknadsposition, kompletterar Ilkka Väkeväinen, direktör för Aktias Investment Desk. 

Indexets största bolag är Roche, Astra Zeneca, Novartis och Novo Nordisk. Andra kända namn är till exempel Sanoful, Smith Kline och Bayer. Totalt består indexet av 57 bolag, så diversifieringen är tämligen bred. 

– Om det finns rädsla för att skuldsättningen av euroländerna och räntehöjningarna skapar problem för euron, är detta index på så vis skyddande för placeraren, att även om det är frågan om ett europeiskt index, finns där ganska mycket andra valutor än euro. Schweiz, Storbritannien och Danmark utgör över 70 % av indexet, tillägger Moring. 

Direktören för Aktias investment Desk Ilkaa Väkeväinen och allokeringsdirektör Patrik Moring
Ilkka Väkeväinen och Patrik Moring

De kapitalskyddade placeringarnas återkomst 

Som placering påminner aktieobligationen om en ränteplacering, men i stället för ränteavkastning baserar sig avkastningen på utvecklingen för en viss underliggande tillgång, i det här fallet indexet STOXX Europe 600 Health Care. När kupongavkastningen byts ut mot en aktiebunden avkastning avstår man från en säker avkastning men eftersträvar en klart högre avkastning än för masskuldebrev. 

Den kapitalskyddade placeringen eftersträvar en kombination av tryggheten med ränteplacerande och aktiemarknadens, åtminstone i teorin, gränslösa avkastning. 

– Den kapitalskyddade placeringen eftersträvar en kombination av tryggheten med ränteplacerande och aktiemarknadens, åtminstone i teorin, gränslösa avkastning. Genom att godkänna en femårs placeringstid kan man försäkra sig om att hundra procent av det nominella värdet fås tillbaka oberoende av vad som händer på marknaden och samtidigt få möjlighet att delta i utvecklingen av aktiemarknaden i takt med kursutvecklingen för den underliggande tillgången, motiverar Väkeväinen. 

Placeringens försäljningspris är 110 %, i praktiken en överkurs på 10 %, som inte ligger inom ramarna för kapitalskyddet. Överkursen används för att bygga avkastningsfaktorn så att den aktierelaterade avkastningen är möjligast attraktiv. 

– Riktigt till ett hundraprocentigt kapitalskydd för det placerade kapitalet kommer man inte men nog för nominalvärdet, preciserar Väkeväinen. 

En sådan här produkt passar enligt Väkeväinen en försiktig placerare och en placerare som inte varje dag vill vara nervös över vad som eventuellt kommer att hända på aktiemarknaden.  

– Särskilt inom kundkretsen för kapitalförvaltningen används den här typen av placeringar väldigt mycket. Produkten är den samma både för stora och mindre placerare och vi strävar till att kunna erbjuda så många som möjligt en chans att delta.

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Aktieobligation Hälsovård är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Nordea Bank Abp. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag. Kapitalskyddet omfattar inte eventuell överkurs eller teckningsprovision. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.