Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Impact - en bättre värld utan att ge avkall på avkastningen

Impact - en bättre värld utan att ge avkall på avkastningen

Aktia Impact är en specialplaceringsfond för dig som vill investera i objekt som gör nytta för samhället och miljön. När du placerar i Impact deltar du konkret i att lösa de största problemen i världen utan att behöva ge avkall på avkastningsmålen för dina placeringar.

Genom att placera i Impact stöder du med dina medel bland annat följande projekt

Fonden placerar i det finska olistade startup-företaget Betolar Oy, som producerar byggmaterial där cement ersätts med andra ämnen, bland annat restprodukter från stålindustrin.

Fonden placerar i det finländska olistade startup-företaget Woodly Oy, som tillverkar plast av trä. Woodly Oy:s plast används bland annat i Vihreäkeijus örtförpackningar och Orthex lunchaskar.

Fonden placerar i FN:s samarbetsfond BlueOrchard Microfinance Funds via vilken vi ger lån till över 140 mikrolånsbanker i över 40 utvecklingsländer. Enligt undersökningar erbjuder mikrolånen ett utmärkt sätt för mikroföretagaren att förbättra sin egen och sina närståendes levnadsstandard genom investeringar i den egna näringsverksamheten.

Fonden placerar i Sparkmind-fonden vars placeringsobjekt bland annat omfattar svenska Lexplore, vars teknologi baserad på artificiell intelligens och observation av ögats rörelser hjälper lärare att lära ut läsande till barn samt finländska School Day vars applikation mäter atmosfären i skolor och hjälper med att t.ex. upptäcka och följa upp mobbning.

Fonden har placerat i Volvo Cars Ab:s gröna obligation vars kapital investerar i utveckling och produktion av elbilar. Fonden har även placerat i det norska företaget Zaptec genom dess listemission. Bolaget har gjort framgång på den norska marknaden för elbilars laddningsapparater. Med hjälp av medlen för listemissionen har bolaget också expanderat kraftigt till andra europeiska marknader.

Fonden har placerat i det norska bolaget Cloudberry Clean Energy i och med dess listemission och fortsatta finansiering. Bolaget har småskaliga vind- och vattenkraftverk.

Fonden har investerat i det tysk-holländska elnätsbolaget TenneT:s gröna obligation. Obligationens kapital används bland annat för att bygga elnät för havsvindkraft.

Fonden har placerat i Scandinavian Biogas Internationals aktier vid dess listemission. Bolaget bygger nya biogasverk i Sverige med medlen från listemissionen.

Fonden placerar i Taaleris fonder för förnybar energi vars medel används för att bygga nya vind- och solkraftsparker av industriell storlek i Europa och USA.

Fonden har investerat i det norska bolaget Scatec genom dess aktieemission. Bolagets målsättning är att bygga en sol- och vattenenergikapacitet motsvarande 12 GW i utvecklingsländer till och med slutet av 2025. 12 GW mostvarar ungefär Finlands energiproduktionskapacitet.

Portföljförvaltaren: Impact passar den som är intresserad av placeringarnas påverkan och värdesätter avkastning

För många placerare räcker det inte längre med en placeringsstrategi som innebär att man inte gör någon skada, utan man söker konkreta sätt att förbättra världen man lever i. Specialplaceringsfonden Aktia Impact är en blandfond som placerar sina medel direkt eller via andra fonder i aktie- och räntemarknader samt alternativa placeringar.

Placeraren kan genom fonden till exempel finansiera byggande av sol- och vindkraft och få avkastning genom försäljningen av den energi som kraftverket producerar. I Finland byggs just nu tre vindkraftsparker som delvis finansieras av Impact.

Placeraren kan genom fonden till exempel finansiera byggande av sol- och vindkraft och få avkastning genom försäljningen av den energi som kraftverket producerar.


Pekka Samuelsson
Portföljförvaltare

– Om energi producerad med fossila bränslen ersätts med el har placeraren också varit med om att minska koldioxidutsläpp. Förändringen man eftersträvar måste också vara mätbar, säger Impacts portföljförvaltare Pekka Samuelsson. Han tillägger att minskning av koldioxidutsläpp med tanke på mätbarhet är i det enklaste laget, medan att mäta samhällelig nytta ofta är mycket svårare.

– Grundläggande är alltid att man följer upp utvecklingen på en mätskala man på förhand kommit överens om.

Om energi producerad med fossila bränslen ersätts med el har placeraren också varit med om att minska koldioxidutsläpp. Förändringen man eftersträvar måste också vara mätbar.

Via fonden kan placeraren också till exempel förbättra levnadsstandarden för folk i utvecklingsländer. Impact, som fokuserar på impact investing och är unik på den finländska marknaden, placerar sina medel bland annat i FN:s samarbetsfond BlueOrchard Microfinance. Investeringsobjektet stöder småföretagande bland invånare i utvecklingsländer genom att erbjuda så kallade mikrolån för små investeringar.

– Medianstorleken på lånen riktade till småföretagare är ungefär 3 000 amerikanska dollar. Med dessa pengar förverkligar man mindre investeringar som kan ha en enorm betydelse för mikroföretagaren och försörjningen av dess familj. På ett besök i Zambia träffade jag bland annat en företagare som införskaffade ett kylskåp till sin butik och kunde börja sälja kallprodukter, berättar Samuelsson.

Placeraren kan också till exempel förbättra levnadsstandarden för folk i utvecklingsländer. På ett besök i Zambia träffade jag bland annat en företagare som införskaffade ett kylskåp till sin butik och kunde börja sälja kallprodukter.

Från marginellt placeringsobjekt till main stream

Impact investing, eller påverkansinvestering, skiljer sig från ansvarsfullt investerande. Genom den allmännaste strategin för ansvarsfullt investerande gallras problembolag, såsom producenter av fossila bränslen samt aktörer i alkohol-, tobaks- och vapenindustrin bort, medan man inom impact investing fokuserar på sådana bolag som strävar till att aktivt lösa existerande problem, såsom klimatförändringen.

– Impact investing är ”den vassaste spetsen” av ansvarsfullt investerande, påpekar Samuelsson.

Impact investing är ändå inte välgörenhet och placeraren behöver inte nöja sig med en svagare avkastning än sina placerarkompisar som placerar i vanliga fonder, tror Samuelsson.

I uträkningar har man kommit fram till att avkastningsförväntningen för den portfölj vi just nu har, på lång sikt är ungefär 4-5 procent per år.

– I uträkningar har man kommit fram till att avkastningsförväntningen för den portfölj vi just nu har, på lång sikt är ungefär 4-5 procent per år. Under fondens tio första verksamhetsmånader har avkastningen varit ungefär 6 procent, dvs. det första året har gått en aning bättre än vi förväntat.

Impact investing har som samtalsämne bara hunnit vara på tapeten ungefär 10 år men har snabbt blivit vanligare och stigit till ett investeringsobjekt på omkring 1 000 miljarder euro.

– Impactinvesteraren vill vara ”på den sidan” där problemen löses, genom att till exempel investera i de energiformer – såsom vind-, sol- och vattenkraft – som löser till exempel klimatförändringen.

– Om man jämför med ansvarsfullt investerande omfattar den redan enligt en del uppskattningar ett kapital på ungefär 100 000 miljarder, det vill säga en betydande del av alla professionellt skötta fondmedel, berättar Samuelsson.

Via Specialplaceringsfonden Aktia Impact kan placeraren syssla med impact investing under årets alla bankdagar. Medel kan lyftas ur fonden fyra gånger per år. Bäst passar fonden mindre institutionella placerare och små placerare som har erfarenhet av placerande och kunskap om liknande finansiella instrument.

– Vi ser fonden som en fond med måttlig risk som ändå inte lämpar sig för nybörjarplacerare på grund av fördröjningen i inlösen. Den som placerar i fonden bör ha kännedom om alla de placeringsinstrument den placerar i: aktier, ränteinstrument och alternativa placeringsobjekt, alltså kapitalfonder.

Samuelsson tillägger att man kommer igång med placerandet med en minimiteckning på 100 euro.

– Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är fem år så för att placera i fonden lönar det sig att vara ute med en längre placeringshorisont. Riskklassen för fonden är 3 på skalan 1-7, där 7 innebär högst risk. Över hälften av fondens investeringar är gjorda i ränteinstrument, vilket gör att risken är måttlig.

Läs mer och teckna Impact
Boka tid för ett distansmöte

 

Läs mer om ämnet

Salkunhoitajan blogi: Markkinatalous ratkoo maailman suurimpia ongelmia (på finska)

Våra principer för impact investing

Vi tror på att marknadsekonomin och företagarna löser problem effektivareImpact investing ersätter inte välgörenhet men kompletterar den genom att utnyttja den obegränsade innovation och företagsverksamhet som företagarna har för att lösa problem av större skala. Det finns ändå många problem som endast välgörenhet och den offentliga makten kan lösa.

Vi eftersträvar marknadsavkastning i förhållande till risk
Genom att placera i Impact är förväntan på avkastning motsvarande som för en s.k. vanlig fond med samma riskprofil.

Vi skapar möjligheter för våra kunder att påverka genom sina placeringar
Den påverkan som uppnås genom investeringarna är oftast mångfaldigt eller tiofaldigt större jämfört med den inverkan man uppnår till exempel genom att ändra sina konsumtionsvanor.

Vi eftersträvar äkta påverkan
Den större delen av medlen vi placerar ges till objektföretagens förfogande till exempel genom nyemission istället för till exempel säljare av aktier via börshandel. Vi mäter investeringarnas påverkan.

Specialplaceringsfonden Aktia Impact ger möjlighet att placera och samtidigt skapa samhällelig och miljömässig nytta utan att ge avkall på marknadsavkastningen. Fonden placerar sina medel direkt eller via andra fonder i aktiemarknader, räntemarknader och alternativa investeringar. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonden förvaltas av AV Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för AV Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.