Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Impact – en bättre värld utan att pruta på avkastningen

Impact – en bättre värld utan att pruta på avkastningen

Aktia Impact är en specialplaceringsfond för dig som vill investera i objekt som gör äkta nytta för samhället och miljön. När du placerar i Impact deltar du konkret i att lösa de största problemen i världen utan att behöva pruta på avkastningsmålen för dina placeringar. Med det kapital du placerar byggs bland annat vindparker, beviljas lån till företagare i utvecklingsländer, finansieras miljöinvesteringar och utvecklas teknologi för att stöda läsfärdighet och förebygga mobbning.

Teckna nu, inga långa bindningstider

Som Aktias kund kan du teckna fonden direkt i nätbanken. Om du inte är Aktias kund, boka ett distansmöte enkelt direkt i våra specialisters kalender. 

Fondteckningar kan göras varje dag och inlösen kan göras kvartalsvis.

Boka distansmöte

Teckna nu, inga långa bindningstider

Fonden med störst påverkan

Aktia Impact har störst nettopåverkan av alla fonder för påverkansinvesteringar modellerade av Upright Project.* Läs mera i fondens påverkansrapport.

Läs påverkansrapporten

Fonden med störst påverkan

Genom att placera i Impact stöder du med dina medel bland annat följande projekt

Fonden placerar i det finländska olistade startup-företaget Woodly Oy, som tillverkar plast av trä. Woodly Oy:s plast används bland annat i Vihreäkeijus örtförpackningar och Orthex lunchaskar.

Fonden placerar i FN:s samarbetsfond BlueOrchard Microfinance Funds via vilken vi ger lån till över 140 mikrolånsbanker i över 40 utvecklingsländer. Enligt undersökningar erbjuder mikrolånen ett utmärkt sätt för mikroföretagaren att förbättra sin egen och sina närståendes levnadsstandard genom investeringar i den egna näringsverksamheten.

Fonden placerar i Sparkmind-fonden vars placeringsobjekt bland annat omfattar svenska Lexplore, vars teknologi baserad på artificiell intelligens och observation av ögats rörelser hjälper lärare att lära ut läsande till barn samt finländska School Day vars applikation mäter atmosfären i skolor och hjälper med att t.ex. upptäcka och följa upp mobbning.

Fonden har placerat i Volvo Cars Ab:s gröna obligation vars kapital investerar i utveckling och produktion av elbilar. Fonden har även placerat i det norska företaget Zaptec genom dess listemission. Bolaget har gjort framgång på den norska marknaden för elbilars laddningsapparater. Med hjälp av medlen för listemissionen har bolaget också expanderat kraftigt till andra europeiska marknader.

Fintoil bygger som bäst världens tredje största talloljedestilleri på hamnområdet i Fredrikshamn. Finansieringen försäkrar att biodestilleringsinvesteringen, som utnyttjar biprodukterna från sulfatmassaindustrin, kan förverkligas. Detta visar att bekämpningen av klimatförändringen kan ge lukrativa möjligheter till affärsverksamhet.

Fonden placerar i Taaleris fonder för förnybar energi vars medel används för att bygga nya vind- och solkraftsparker av industriell storlek i Europa och USA.

Fonden har investerat i det norska bolaget Scatec genom dess aktieemission. Bolagets målsättning är att bygga en sol- och vattenenergikapacitet motsvarande 12 GW i utvecklingsländer till och med slutet av 2025. 12 GW mostvarar ungefär Finlands energiproduktionskapacitet.

Aker Carbon Capture är ett norskt företag som tillverkar system som är nödvändiga vid avskiljning av koldioxid. Med avskiljning av koldioxid avses tekniker som avlägsnar koldioxid från industriella rökgaser. Avskiljning av koldioxid är ett sätt att minska koldioxidutsläppen till atmosfären. Ett lösningsmedel, som består av vatten och kemiska föreningar, binder koldioxid i den process som Aker använder. 

Avantium är ett nederländskt företag som raffinerar kemikalier från förnybara växtbaserade råmaterial som kan ersätta oljebaserad plast i förpackningsmaterial. I framtiden skulle denna lösning kunna ersätta till exempel plastflaskor med flaskor av papper, som har tillräckliga egenskaper för att lagra exempelvis kolsyrade drycker.

Det finska företaget Kempower tillverkar avancerade laddningsstationer för personbilar och tung trafik. Systemets fördelar i förhållande till konkurrenterna är skalbarhet och tillförlitlighet även under svåra väderförhållanden. Företaget, som har sitt ursprung i Lahtis, har blivit ett snabbväxande internationellt företag.

Våra principer för impact investing

Vi tror på att marknadsekonomin och företagarna löser problem effektivare
Impact investing ersätter inte välgörenhet men kompletterar den genom att utnyttja den obegränsade innovation och företagsverksamhet som företagarna har för att lösa problem av större skala. Det finns ändå många problem som endast välgörenhet och den offentliga makten kan lösa.

Vi eftersträvar marknadsavkastning i förhållande till risk
Genom att placera i Impact är förväntan på avkastning motsvarande som för en s.k. vanlig fond med samma riskprofil.

Vi skapar möjligheter för våra kunder att påverka genom sina placeringar
Den påverkan som uppnås genom investeringarna är oftast mångfaldigt eller tiofaldigt större jämfört med den inverkan man uppnår till exempel genom att ändra sina konsumtionsvanor.

Vi eftersträvar äkta påverkan
Den större delen av medlen vi placerar ges till objektföretagens förfogande till exempel genom nyemission istället för till exempel säljare av aktier via börshandel. Vi mäter investeringarnas påverkan.

Detta är marknadsföringskommunikation. Specialplaceringsfonden Aktia Impact ger möjlighet att placera och samtidigt skapa samhällelig och miljömässig nytta utan att ge avkall på marknadsavkastningen. Fonden placerar sina medel direkt eller via andra fonder i aktiemarknader, räntemarknader och alternativa investeringar. De presenterade scenarierna är beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierat, och/eller gällande marknadsförhållanden, och är ingen exakt indikator. Investeringens utfall är beroende av marknadsutvecklingen och av hur länge du behåller investeringen/produkten. Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Det framtida resultatet omfattas av beskattning beroende av varje investerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur fondens faktablad och fondprospekt. Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som är en del av Aktia-koncernen. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, faktablad och övriga officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på Aktias verksamhetsställen eller på adressen www.aktia.fi.

*Baserar sig på Uprights modellering av till konsumenter erbjudna fonder för påverkansinvestering 14.4.2022. Upright Oy:s (Upright) modelleringar grundar sig på uppgifter framställda på basen av indikatorer kopplade till påverkan och hållbar utveckling. På grund av begränsad tillgång till bakgrundsinformation och indikatorernas natur förekommer vissa inexaktheter i de framställda uppgiferna. Upright och Aktia garanterar inte att uppgifterna är korrekta och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som kopplas till de uppgifter som framställs av Upright.