Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Avkastning och trygghet

Aktia Sparförsäkring

Avkastning och trygghet

Aktia Sparförsäkring är en enkel, flexibel och skattemässigt effektiv lösning för långsiktigt sparande. I sparförsäkringen kan du placera ett belopp enligt dina egna målsättningar antingen som en engångsplacering eller genom att spara regelbundet. Du kan själv ur vårt omfattande placeringsfondurval välja vilka fonder besparingarna anknyts till.

Kort om sparförsäkringen

• Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringen utan skatter och kostnader under avtalsperioden. Byten behöver inte uppges i skattedeklarationen.
• Du kan ta ut dina besparingar under avtalsperioden antingen delvis eller helt.
• Försäkringens avkastning är bunden till utvecklingen av de valda placeringsobjekten. Du betalar kapitalinkomstskatt för den influtna avkastningen först i samband med uttag.
• Sparförsäkringen är alltid förknippad med dödsfallsskydd som uppgår till 100 % av besparingarna. Du kan utse och ändra förmånstagare under försäkringens giltighetstid.

Kort om sparförsäkringen

Planering och förberedelse inför framtiden

Sparförsäkringen är ett bra sätt att spara även för ditt barn, barnbarn eller till exempel gudbarn. När tidsperspektivet är långt lever det flexibla och skattemässigt effektiva försäkringsavtalet med i de föränderliga situationerna. Till ett och samma avtal kan du kanalisera besparingar från flera personer eller till exempel från barnbidraget. Inom ramen för samma avtal kan du också göra upp flera sparplaner för olika användningsändamål, såsom för körkort, en första bostad eller en hobby.
 
Med hjälp av Aktia Sparförsäkring kan du genom att namnge framtida förmånstagare* också själv planera hur du vill att ditt arv fördelas. Förmånstagarna får medlen snabbt till sitt förfogande efter döden.
 

* När ett förmånstagarförordnande görs upp ska man beakta bröstarvingarnas rätt till laglott samt likvärdig behandling av arvingarna.

 
Planering och förberedelse inför framtiden

Blev du intresserad?

Lämna en kontaktbegäran, så tar vi tillsammans fram en sparförsäkringshelhet som passar dig.

Enklast gör du det genom att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in med bankkoder från alla finländska banker. 

Ett sätt att spara, många möjligheter

Du kan placera dina besparingar i färdiga diskretionära förvaltingsportföljer, varmed du inte själv behöver fatta placeringsbeslut. Om du så önskar kan du också tillsammans med våra specialister bygga upp en allokeringskorg som baserar sig på ränte-, bland-, eller aktiefonder samt alternativa placeringar genom Aktia Livförsäkrings placeringskorgar, beroende på hur stora risker du är redo att ta och hurdan din placeringshorisont är. 

 

Aktias Förvaltningsportföljer


Placeringskorg 

1.10.2019 slutade vi sälja nya Aktia Profiltjänst-portföljer. Portföljerna kan fortfarande användas då de är anknutna till ikraftvarande avtal och andra tjänster samt avtal och i sådana fall uppdateras dess allokering och innehåll även i framtiden.

Aktia Profiltjänst kombinerar aktiv fondbaserad portföljförvaltning, diversifiering av förmögenhet och försäkringssparande i ett paket.

Profiltjänsten placerar i en placeringskorg som i sin tur placerar i fonder vars placeringsobjekt är aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar. Placeringsobjektens viktfördelning i portföljen varierar. Våra portföljförvaltare ansvarar för valet av fonder. Välj den av våra fem portföljalternativ som passar dig. Portföljerna som kan väljas avviker från varandra till sin risk- och avkastningsprofil. Placeringsstrategin för de enskilda portföljerna meddelas enligt målsatt långsiktig volatilitet. Portföljens värdeförändring, dvs. volatilitet, är lägst i portfölj 1 och högst i portfölj 5. Allt du behöver göra är att välja den portfölj som bäst lämpar sig för dina behov. Vi hjälper dig gärna med valet på våra kontor.

Profilportföljalternativ

Portfölj 1
Portfölj 2
Portfölj 3
Portfölj 4
Portfölj 5

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.