Ordlista

Referenstillgång

Den underliggande referenstillgången kan vara till exempel aktier, aktieindex, valutakurser, råvaror eller råvaruindex. Avkastningen av en placeringsobligation är beroende av värdeutvecklingen av en viss underliggande referenstillgång eller en korg av flera referenstillgångar.

Deltagandegrad

Deltagandegraden visar hur stor del av uppgången av referensenheten placeraren får ta del av på återbetalningsdagen. Om deltagande graden är 50% och uppgången på den underliggande tillgången är 40%, blir avkastningen 20% för placeraren.

Kredithändelse

Med en kredithändelse avses en situation där det enligt emittentens bedömning är frågan om omstrukturering av lån, en allvarlig betalningsstörning eller konkurs hos referensbolaget.

Emissionskurs / Teckningspris

Placeringsproduktens emissionskurs är placeringsobligationen emissionspris i förhållande till det nominella värdet. Det vill säga, priset till vilket placeringsobligationen kan tecknas.

Överkurs

Ifall placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskurs över 100%), kan man gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Överkursen ger dock samtidigt en möjlighet till större avkastning. Förlust uppstår ifall lånets avkastning förblir mindre än den betalda överkursen på förfallodagen. Om avkastningen förblir noll på förfallodagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga förlusten beror på beskattningen av vinsten och kursförlusten.

Avkastning

Placeringstidens avkastning för obligationen bestäms på återbetalningsdagen och beror på teckningskursen och eventuellt indexgottgörelse som utbetalas på återbetalningsdagen.

Maturitet

Placeringsobligationens lånetid eller löptid, vartefter lånet återbetalas.

Värderingsdag

Med värderingsdag avses den tidpunkt enligt vilken referenstillgångens start och slutvärde bestäms. Värderingsdagar som används för att beräkna start och slutvärdet kan bestå av en eller flera dagar beroende på produkten.

Kapitalskyddade Placeringsobligationer

En kapitalskyddad placeringsobligation gör det möjligt att dra nytta av en eventuell framtida marknadsuppgång utan risk att förlora det nominella beloppet ifall det underliggande instrumentet utvecklas ofördelaktigt. För kapitalskyddade placeringsobligationer ansvarar emittenten för utbetalningen av det nominella beloppet på återbetalningsdagen.

Icke kapitalskyddade Certifikat

Ett brett begrepp omfattande placeringsprodukter som inte har ett kapitalskydd oberoende av referenstillgångens utveckling. Certifikaten möjliggör mångsidigare kombinationer av avkastning och risk än traditionella placeringar i aktier och räntor, och lämpar sig där med för olika placeringsbehov. Precis som med direkta placeringar är återbetalningen av avkastning och det nominella kapitalet hos Certifikaten bundna till utvecklingen av referenstillgången. Men avkastnings- och riskprofilen avviker ändamålsenligt från traditionella instrument och bjuder på diversifieringsnytta och möjlighet att dra nytta av en viss marknadssyn.