Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Placeringskorg Aktia Impact lämpar sig för dig som vill ha en enkel sparförsäkringslösning och vill utöver ekonomisk avkastning eftersträva samhällelig eller miljömässig nytta.

Placeringskorg Aktia Impact lämpar sig för dig som

  • vill placera på medellång eller lång sikt
  • uppskattar placeringsobjektets likviditet
  • vill att dina placeringar ska medföra miljömässig och samhällelig nytta (t.ex. förnybar energi, energieffektiva fastigheter, koldioxidsnål trafik och mikrolån i tillväxtländerna)
  • vill placera i bolag som gynnas av megatrender inom klimatförändringen och ansvarsfullheten
  • vill veta om påverkan av dina placeringar
  • uppskattar diversifiering mellan placeringsklasser i en och samma lösning (ränte-, aktie och alternativa placeringar)
  • du förstår att i placeringkorgen ingår en inlösenavgift som är oberoende av placeringstiden

Placeringskorg Aktia Impact placerar sina medel i neutralvikt minst 99 % i Specialplaceringsfonden Aktia Impact som är en fond som främjar miljömässig eller social hållbarhet.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med placeringskorgens regler och Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

Portföljförvaltare Aktia Livförsäkring Ab
Grundad 1.12.2021
Minimiplacering 40 €
Teckningskostnad 0 %
Inlösenkostnad 1 % av uttagen besparing
Avgift för administration 0,30 %

Placeringskorgen kan bifogas endast till specifika försäkringslösningar som beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Årlig adminstrationsavgift debiteras från försäkringsbesparingen. Information om avgiften kan läsas i produktfakta. Placeringskorgens kostnader debiteras enligt tabellen ovan.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Riksdagen har 13.3.2019 godkänt lagändringarna, till följd av vilka beskattningsförfarandet av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal ändrar 1.1.2020. Förändringarna inverkar också på de sparlivförsäkringar som Aktia Livförsäkring beviljat.

Delvisa lyft från försäkringsbesparingen

Det ändrade beskattningsförfarandet påverkar delvisa lyft från försäkringsbesparingen. I fortsättningen är beskattningsförfarandet för delvisa lyft från sparlivförsäkringar motsvarande som till exempel lyft från placeringsfonder och direkta aktieplaceringar.

Av det sparbelopp som lyfts från en sparlivförsäkring fr.o.m. 1.1.2020 betraktas alltid en del som eget kapital och en del som avkastning. Om besparingen inte har avkastat någonting, avdras inte heller någon skatt.

I offentligheten har framförts uppgifter enligt vilka också kapitalet dvs. de betalningar som gjorts i försäkringen skulle vara skattepliktigt fr.o.m. 1.1.2020. De här uppgifterna är felaktiga. Försäkringsbesparingens kapital beskattas inte heller i fortsättningen utan det ändrade beskattningsförfarandet inverkar endast på avkastningens beskattningstidpunkt.

Av den besparing som lyfts betraktas från och med nästa års början som skattepliktig kapitalinkomst den relativa delen av besparingen som vid tidpunkten för lyftet motsvarar avkastningens del av försäkringens totalbesparing. Som avkastning betraktas den andel av besparingen som överstiger de sammanlagda inbetalda försäkringspremierna.

Exempel, dellyft före 1.1.2020:

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 5 000 euro som är eget kapital och ingen skatt uppbärs på lyftet.

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 16 000 euro av vilket 1 000 euro är avkastning som beskattas som kapitalinkomst. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 333 euro förskottsinnehållning på avkastningen som lyfts.

Exempel, dellyft fr.o.m. 1.1.2020:

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 5 000 euro av vilket 3 750 euro är eget kapital och 1 250 euro är avkastning. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 375 euro förskottsinnehållning på avkastningen.

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 16 000 euro av vilket 12 000 euro är eget kapital och 4 000 euro avkastning. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 1 200 euro förskottsinnehållning på avkastningen. Den uppskattade kapitalskatten är 1 200 euro.

Förluster i sparlivförsäkringar

Beskattningsförfarandet för en sparlivförsäkring som upphör med förlust ändrar så att fr.o.m. 1.1.2020 kan försäkringens förlust avdras från alla skattepliktiga kapitalinkomster under det år försäkringen upphör.

Försäkringens förlust bildas i beskattningen när sparbeloppet som lyfts från försäkringen under hela försäkringstiden är mindre än det kapital som placerats i försäkringen. Ifall skatteårets övriga kapitalinkomster inte räcker till att avdra förlusten, bildar den återstående förlusten kapitalinkomstartens förlust som är avdragsgill i 10 år.

Sparlivförsäkringen är en enkel och flexibel lösning, även i framtiden

Beskattningen av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal förenhetligas fr.o.m. 1.1.2020. Sparlivförsäkringen är en enkel, flexibel och skattemässigt effektiv lösning för långsiktigt sparande och förmögenhetsförvaltning.

Om dina sparplaner och dina målsättningar inte avsevärt ändrat kräver skatteändringen inte några åtgärder. Du kan fritt fortsätta ditt sparande som förut.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som har hållbar investering som mål (pdf)

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

I beslutsprocessen för den finansiella produkten beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling (PAI). Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia. För bedömningen av dessa som en del av investeringsprocessen använder Aktia data från externa tjänsteleverantörer.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Den finansiella produkten eftersträvar påverkan, dvs. mätbar social och miljömässig nytta. Positiv påverkan som den finansiella produkten har på samhället kan till exempel vara att främja jämlikhet mellan könen, stödja utbildning och inlärning, minska ojämlikheten, skapa ren och hållbar energi samt hållbara infrastrukturer. Positiv påverkan på miljön kan till exempel vara att bromsa och förebygga klimatförändringen och bidra till en hållbar användning av ekosystemen och jordekosystemen samt att skydda biodiversiteten, dvs. biologisk mångfald. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande är uteslutning, beaktande av hållbarhetsfaktorer (ESG-integration), normbaserad screening samt aktivt ägarskap och påverkan. Vi strävar också efter att skapa en så god uppfattning om investeringsobjektens samhälleliga påverkan som möjligt. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och fondens investeringsstrategi. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras god förvaltningssed hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. God förvaltningssed analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande genom metoder för ESG-integration (beaktande av hållbarhetsfaktorer) och normbaserad screening. Skyddsåtgärder i anslutning till förvaltningspraxis ingår i den normbaserade screeningen. Den finansiella produkten utesluter vissa branscher och beaktandet av hållbarhetsfaktorer är en integrerad del av investeringsbesluten. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande samt en närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi i basfaktadokumentet.

Andel av investeringar

Den finansiella produkten har följande mål för hållbar investering: miljömål minst 65 % av investeringarna i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi, och socialt mål minst 10 % av investeringarna. Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av mål för hållbar investering

Förverkligandet av målet för hållbar investering följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap och som bygger på antingen Aktias egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Förverkligandet av målet för hållbar investering, faktorer som gäller principen om ingen betydande skada samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Man rapporterar om förverkligandet av målet för hållbar investering samt metoderna årligen i fondens påverkansrapport.

Datakällor och databehandling

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande och förverkliga målet för hållbar investering. I sin helhet mäts påverkan av den finansiella produktens investeringar på miljön och samhället genom en utomstående tjänsteleverantörs modellering av nettopåverkan. Den finansiella produktens övriga hållbarhetsindikatorer beskriver både miljörelaterad och social påverkan. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vi behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Skälig aktsamhet, due diligence, ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, som en del av interna och externa kontroller. Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia.

Strategier för engagemang

Aktia använder sig av bolagspåverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning i de bolag som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi deltar i bolagsstämmor via en röstningstjänst. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.